×

Misyon, Vizyon, Değerler

Misyon

Amaç kapsayıcı ve sorumlu okul psikolojik danışmanlık programının tüm Hisar öğrencileri için uygulanmasıdır. Bu amaca ek olarak, okul çalışanları, aile ve toplum üyeleri ile işbirliği içinde, her çocuğun yaşam boyu öğrenen bir birey  olabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinip gerçek potansiyellerini keşfederek geliştirmelerini teşvik etmektir. Öğrencilerimizin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini destekleyerek onların çevrelerine duyarlı, öz farkındalık ve empati sahibi dünya vatandaşları olarak hayata atılmalarını hedefliyoruz.

Vizyon

Hisar Okulları tüm öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyo-duygusal hedeflerini karşılamak için gerekli fırsatları sağlayan, gelişimsel ve önleyici  rehberlik programının eğitim sürecinde önemli bir unsur olduğuna inanır.

Değerler

Tüm öğrenciler

  • sorumlu iletişim kurma becerisine sahiptir. 
  • tüm potansiyellerini gerçekleştirme becerisine sahiptir.
  • okulun sunduğu rehberlik servisine katılma hakkına  sahiptir.
  • rehberlik programı planlanırken ve uygulanırken etnik, kültürel farkları ve özel ihtiyaçları dikkate alınarak desteklenir.
  • saygı ve hoşgörü yolu ile farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirir.