Stratejik Plan

1996 yılında sadece iki sınıfla kurulan Hisar Okulları, 20 yılda okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren saygın, sürekli gelişime açık, öğrenci başarıları ile adından söz ettiriyor. Öğrencilerimiz sınıf içinde ve dışında gurur verici gelişimlerini sürdürüyor; binalarımız mevcut ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte ve kurumumuz dengeli bir bütçe hedefinde ilerliyor. Okulumuz için son derece olumlu bu dönemde, geleceğimiz adına iddialı ancak ulaşılabilir hedefler belirleyebileceğimize inandık.


2013-2014 eğitim öğrenim döneminde başlayan Stratejik Plan süreci, kurumun öğrencilere "İçimizdeki Potansiyeli Açığa Çıkartma ve Geliştirme" noktasında yardımcı olma misyonunu daha iyi gerçekleştirme çerçevesinde okulun sürekli kendini iyileştirme ilkesinden hareketle doğdu. Bu çerçevede bu plan, Hisar camiasına, önümüzdeki 5 yıl için öncelik olarak belirlenen 5 temel hedefi ana hatlarıyla açıklamaktadır.

Stratejik Planımız, Yönetim Kurulu’na ve okul yönetimine hedefleri önceliklendirme konusunda yardımcı olma ve öğretmenler, veliler, öğrenciler ve mezunlardan oluşan tüm camianın bu hedefleri gerçekleştirme sürecine iştirak etmesini sağlama amacını taşıyor.

Stratejik Planımızın gelişme süreci, 5 temel hedefimiz ve güncel gelişmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Arka Plan, Süreç ve Sorumluluk

Stratejik Planlama sürecine Mayıs 2014'te başladık. Bu tarihlerde veliler, öğretmenler, öğrenciler, Yönetim Kurulu üyeleri ve okul yönetiminden oluşan 35 kişi bir araya gelerek, okulun geleceği ile ilgili bir beyin fırtınası yaptı. Aynı grup, danışman Mike Miller'ın moderatörlüğünde gerçekleşen bir dizi çalışmayla , okulun önümüzdeki 3-5 yıl boyunca gerçekleştirilecek 5 temel hedefi tanımladı.

Geçtiğimiz ilkbaharda bu hedefleri ana hatlarıyla ortaya koyduktan sonra komiteler kurarak bu hedeflerden her biri etrafında eylem planları hazırladık. Bu komitelerin üyeleri ilgili konulardaki uzmanlıklarına göre seçilirken camiamız genelindeki grupları temsil eden geniş bir kapsama sahip olmalarına özen gösterildi. Bu gruplardan her biri Eylül 2014 döneminde toplanarak kendilerine ait hedeflere yönelik bir dizi eylem önerisi sundu ve taslak plan oluşturuldu. 1 Ekim 2014'te Hedef Komiteleri bir araya gelerek birbirlerinin elde ettikleri sonuçları değerlendirdi ve eylem planlarının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Doküman daha sonra, her Hedef Komitesinin liderlerinden oluşan Stratejik Planlama Komitesi tarafından revize edilerek önerilen değişiklikler plana dahil edildi.

Son olarak, planı camiamız ile birç ok kezpaylaşarak gözden geçirdik:

 1. Kasım-Aralık 2014: Taslakların dağıtılması ve geribildirimlerin toparlanması
  • Taslak veli, öğretmen/çalışan, öğrenci ve mezun toplulukları ile Kasım ayının sonlarında paylaşıldı.
  • Taslak ile beraber gönderilen anket linki üzerinden çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular ile görüşler toplandı.
  • Daha fazla geri bildirim için okul kampüsünde üç geri bildirim toplantısı düzenlendi. Toplantılar günün farklı saatlerinde organize edilerek tüm potansiyel katılımcılarımız için uygun olması hedeflendi.
 2. Aralık 2014-Şubat 2015: Revizyonlar
  • Gelen geribildirimler doğrultusunda taslak revize edilerek plan tasarısı Yönetim Kurulu onayına sunuldu.
 3. Şubat 2015: Planın nihai haline getirilmesi ve kabulü
  • Yönetim Kurulu planı değerlendirdi, nihai revizyonları yaparak onayladı.

Bu çalışma süresince anlamlı sonuçlar elde edilmesini sağlamaya gayret ederek mümkün olan azami sayıda topluluk üyesini seferber edecek bir süreç oluşturmaya çalıştık.

Umudumuz, Stratejik Plan’ın bu süreç ile Hisar ailesi genelinde yüksek oranda destek bulmasıdır. Planın onayının ardından plana göre ilerlememizi ölçebilmek için aşağıda belirtilen periyodik gözden geçirme aşamalarını oluşturduk:

 1. Komite raporları. Her komite 3 aylık ara ile Stratejik Planlama Komitesinde rapor verecek. Stratejik Planlama Komitesi tüm aktiviteleri Yönetim Kurulu’na özetleyecek.
 2. Yıllık “Okul Durumu” raporu. Bu rapor her Mayıs ayında İdari Eğitim Danışmanı tarafından Yönetim Kurulu’na sunulacak olup, raporda Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşme seviyelerinin yanı sıra okul operasyonlarının yıl sonu özeti de bulunacaktır.
 3. Dağıtım. Bu Stratejik Planın süresi boyunca, oryantasyon süreçlerinin bir parçası olarak tüm yeni veliler, öğretmen, çalışan, idareciler ve Yönetim Kurulu üyelerine planın bir kopyası ve önceki yılların “Okul Durumu” rapor özetleri verilecektir.

Hedeflerimiz

Önceden ifade edildiği üzere, önümüzdeki 3-5 yıl genelinde sürdürülecek beş temel hedef belirlemiş bulunuyoruz. Bu hedefler, bunlara ulaşılmasına yönelik temel önceliklerle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

Akademik Mükemmellik

Seçkin, örnek gösterilen bir eğitim öğrenim programı sunmaya ve sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.

Hisar Okulları, Türkiye'nin gelecekteki liderleri olarak gördüğümüz tüm öğrencilerine olağanüstü bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize eleştirel düşünmeyi, şeffaf iletişim kurmayı, verimli işbirliği yapmayı ve öğrenci ve dünya vatandaşı olarak anlamlı katkılarda bulunmayı öğrettiğimizde kendimizi bu amacın gerçekleştirilmesinde başarılı kabul ederiz. Bu neticelere ulaşmak için bireylerde özerkliği, camiamızda ise uluslararası ölçekte bir farkındalığı teşvik ederiz. Müfredatımız, 21. yüzyılda başarının dinamikleri olan problem çözme ve iletişim becerilerini öğretmek üzere aktif, görev ve proje odaklı, işbirlikçi ve öncü yaklaşımları desteklemektedir. Son olarak gelişmeye ve yenileşmeye olan taahhüdümüzden hiç ayrılmadan Hisar, Türkiye'de sürekli gelişime açık eğitim anlayışını daha da ileri taşımayı hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Hisar Okulları öğrencilerine seçkin bir eğitim deneyimi sağlayacak zengin ve yenilikçi bir müfredat sağlayacağız.
 • 21. yüzyılın becerilerini, özellikle proje tabanlı öğrenme anlayışı vasıtasıyla, müfredatımıza ve sınıf etkinliklerimize entegre edeceğiz.
 • Bu entegrasyonu desteklemek üzere velilerimize gerekli eğitimi vereceğiz.
 • Mezuniyete kadar uzanan yolda daha ilk yıllardan başlayarak öğrenim ortamında teknolojinin uygun şekilde kullanımı konusunda Türkiye'nin lider okulu olacağız.
 • Her yaştan öğrenciler için uygun, eğitici ve iyi planlanmış ders içi ve ders dışı etkinlikler sağlayacağız.
 • Farklı altyapılardan ve kültürlerden gelen en iyi öğretmenleri bünyemize katarak öğrencilerimize uluslararası bir perspektif ve olağanüstü dil becerileri kazandıracağız.
 • Camiamızın, Okulun misyonuna, kimliğine ve müfredatına dair ortak bir anlayış ve dil sergilemesini sağlayacağız.

Kadromuz & Öğrenci Profilimiz

Tecrübeli ve birinci sınıf eğitim ve idari kadroyla birlikte Hisar misyonuna, değerlerine ve programlarına bağlı yetenekli ve farklı çevrelerden gelen bir öğrenci grubunu kurumumuza kazandıracak ve muhafaza edeceğiz.

Hisar, azami kalitede bir eğitim ve idari kadronun okula kazandırılmasının ve okulda kalmalarının sağlanmasının, okulun asli önceliklerinden olduğuna inanmaktadır. Eğitim ve idari kadrolarının çalışma koşullarına ve yaşam kalitesine duyarlı olunması, mükemmeliyeti sağlamak adına ve okulumuza uzun vadeli bağlılık açısından çok önemlidir. Mesleki gelişim için fırsatlar sunan güçlü bir program, güçlü bir akademik camianın gerekli bir bileşenidir. Geniş bir coğrafi ve sosyo-ekonomik tabandan gelen yetenekli öğrenci grubunun kuruma kazandırılması ve muhafaza edilmesi de aynı derecede önemlidir. Hisar'ın, Türkiye'nin gelecekteki liderleri ve küresel ölçekte pozitif bir etki sahibi olacak bireyler olmayı arzu eden öğrencilerin tercihi olmasını istiyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Değişime uyumlu ve titiz bir akademik ortam içerisinde mükemmeliyet peşinde koşan ve bu konuda rol modeli olmayı hedefleyen seçkin bir profesyoneller grubunu eğitim ve idari kadro olarak Hisar bünyesinde bir araya getireceğiz.
 • Eğitim ve idari kadrolarımıza bizim ölçeğimizde ve bölgemizde olan Türk okullarıyla rekabet edebilecek nitelikte bir ücret ve imkanlar paketi sunarak arzu ettiğimiz kalitede bir kadroyu yaratacak ve tutacağız.
 • Türkiye'nin "en iyi ve en parlak" öğrencilerini okulumuza kazandıracak ve lise mezuniyetine kadar bünyemizde tutacağız.
 • Hem ihtiyaç esaslı hem de başarıya dayalı olarak burs programlarını genişletmeyi değerlendireceğiz.

Tesislerimiz

Mevcut ve gelecekteki Hisar eğitim programı için söz konusu olan tesis ihtiyaçlarını sürekli olarak değerlendirecek ve bunun yanı sıra mevcut lokasyon için uzun vadeli bir Master Plan hazırlayacak ve uygulayacağız.


Hisar tesisleri, öğrencilerimiz için devamlı evrimleşen akademik programımızın hedeflerini desteklemelidir. Okulumuz, öğrencilerimizin gelişen ilerici eğitim çalışmalarını, eğitim teknolojilerini, müfredatı ve öğrenmeyi besleyen müfredat dışı etkinlikleri gerçekleştirecekleri ve de tüm bu konularda ihtiyaç duyulan ortak alanları öğrencilerine sağlamalıdır. Tesislerin geliştirilmesi çevreye ve çevre dostu standartlara olan taahhüdümüz ekseninde olmalıdır. Hisar aynı zamanda kendisine komşu olan veya yakınındaki tesislerden yararlanmaya ve Okulun ihtiyaçları değiştikçe tesisler üzerinde yeni düzenlemeler yapmaya stratejik olarak hazır durumda bulunmalıdır.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Bir yandan tesislerimizde her yıl fazla miktarda yeni çalışma yapılmaksızın, uygulamalarımızı sürdürülebilirlik ve çevre bilinci dahilinde iyileştirirken diğer yandan mevcut öğrenci sayımızı ve Hisar eğitim programını destekleyecek şekilde tesislerle ilgili yakın dönem ihtiyaçların tespit edilmesini sağlayacağız.
 • Mevcut lokasyon için uzun vadeli bir Master Plan hazırlayacağız.
 • Mevcut tesislerimizin süregelen bakımı için dikkatli bir planlama yapacağız ve uygun çalışmaları hayata geçireceğiz.
 • Arazimize yakın arazi ve tesislerin tespit edilmesi ve bünyemize katılması, ve Hisar'ın program ihtiyaçlarını destekleyebilecek stratejik ortaklıklar oluşturulması konusunda hazırlıklı olmaya devam edeceğiz.

Güçlü Mali Konum

Sürdürülebilir ancak esnek bir geleceğe sahip olması için Hisar'ın güçlü bir mali konuma sahip olmasını sağlayacağız.


Mali istikrar, Okulun uzun vadede güveni ve sürekliliği için çok önemlidir. Hisar, akademik ve çalışan kadrosu için rekabetçi ücret paketleri, kusursuz ve yenilikçi bir akademik programa ve bunun yanı sıra tesislerin bakımına ve iyileştirmesine yönelik yeterli kaynak tahsis etme ihtiyacının farkındadır. Okulumuz, aynı şekilde, artan özel okul ücretleriyle ilgili kaygıların ve küresel ve yerel ekonomik değişkenler nedeniyle öğrenci kayıtlarında oluşabilecek dalgalanmalara ne ölçüde cevap verebileceğinin bilincindedir. Hisar, bütçesini dengelemek, kadrosunu ve öğrencilerini desteklemek ve iddialı akademik programlarını daha da zenginleştirmek için artık sadece okul ücretlerinden destek sağlayamayacağının farkındadır. Gelecekteki sürdürülebilirliğimiz için inisiyatifi ele alan bir iş planı oluşturmak ve farklı kaynaklardan ek fon temin etmek zorundayız.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Stratejik Planın başarılı bir şekilde uygulanmasını desteklemek üzere bir Stratejik Mali Plan hazırlayacağız.
 • Sıkı bir bütçe disiplini için mekanizmalar oluşturacak ve/veya güçlendireceğiz.
 • Okulun öğrenci kapasitesinin tamamını değerlendirmesini sürekli bir biçimde sağlamak amacıyla, Hisar'ın öğrenci kayıtlarını Master Plan ile belirlenmiş olarak tesis kapasitesi dahilinde dikkatle ve devamlı suretle yöneteceğiz.
 • Burs olanaklarımızı bizim ölçeğimize sahip uygun okullarla benzer düzeyde konumlandırarak kayıt hedeflerimize ve sosyo-ekonomik açıdan kapsamlı bir camiaya destek sağlayacağız.
 • Hem iç hem de dış bileşenlerle güçlü bir iletişim ve pazarlama planı oluşturup hayata geçirerek Okulun hedeflerini ve stratejik yönelimini destekleyeceğiz.

H.E.V. Liderliği ve Yönetişimi

H.E.V. Yönetim Kurulu en üst düzey yönetişim standartlarını kullanacak ve Stratejik Plan'ın hayata geçirilmesi sürecine liderlik edecektir.

H.E.V. Yönetim Kurulu okuldan azami derecede sorumludur ve geleceğinin sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür. Bunun sonucunda, Hisar Okulları okulun misyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda okula hizmet edecek güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturur ve zaman içinde desteklemeye devam eder. Yönetim Kurulu yönetişimde uluslararası “en iyi uygulamaları” gözeterek Hisar’ın yasal ve finansal anlamlarda uygun politikalarla sürdürülebilirliğini sağlar ve liderlik yaparak Stratejik Plan’ın uygulanmasına katkıda bulunur.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Yönetim Kurulu’nun üyelerini ve yönetimini sürekli yenileyecek ve geliştireceğiz.
 • Okul yönetimi ile Yönetim Kurulu’nun sorumluluklarını aynı paralellik doğrultusunda yönlendireceğiz. Sürdürülebilir ancak esnek bir geleceğe sahip olması için Hisar'ın güçlü bir mali konuma sahip olmasını sağlayacağız. HEV Yönetim Kurulu en üst düzey yönetişim standartlarını kullanacak ve Stratejik Plan’ın hayata geçirilmesi sürecine liderlik edecektir.
 • Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirmek üzere her akademik yılda bir kez olmak üzere kampüs dışında moderatörlü bir toplantı organize edeceğiz.
 • Yönetim Kurulu ve komitelerinin çalışmalarının bilinirliğini, anlaşılırlığını ve şeffaflığını sağlayacağız ve velilerimiz, mezunlarımız ve camiamızın diğer üyeleri için liderlik fırsatlarını teşvik edeceğiz.

Son Gelişmeler

Stratejik Planımızla ilgili son gelişmeleri bu bölümden takip edebilirsiniz.

1. Hedefimiz: Seçkin, örnek gösterilen bir eğitim öğrenim programı sunmaya ve sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.

(Güncelleme: Kasım 2016)

Stratejik Planımız, mezunlarımızın devam edecekleri üniversitelerde ve sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri içeren “21. Yüzyıl için Öğrenim” temeline dayalı mükemmel başarıyı hedeflemektedir. Bu da, proje tabanlı, işbirlikçi, sorun çözmeye ve bireysel becerilere odaklı etkin öğrenmeyi öne çıkaran bir müfredat programını gerektirir. Hisar’da bunu nasıl başarıyoruz?

Lisede, öğrencilerin robotik cihazları geliştirebildikleri, kodlama, drone, video oyunları yapabildikleri ve daha bir çok projeye imza attıkları IdeaLab atölyemiz var. Lisemizin bu bölümünden geçerken öğrencilerin yine kendileri tarafından tasarlanmış atölyelerinde okul sonrasında, akşamları ve hafta sonu kalıp çalıştıklarına tanık olursunuz. Mentor öğretmenleri rehberliğinde öğrencilerimiz göz alıcı projeler yaratarak Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika çapında yarışmalara katılmaktadırlar.

Ortaokulumuzdaki iPad projesi, Türkiye’deki okullar arasında “Apple Distinguished Programı”nı uygulayan tek okul olma ödülüne layık görülmüştür. Öğretmenlerimiz, akademik programlara iPad kullanımını entegre etmek için yenilikçi yöntemler geliştirmekte ve böylece öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek yeni yaklaşımlar oluşturmaktadır.

AP ve AP Capstone Programları: bu programlar, öğrencilerin üniversite seviyesiyle rekabet edebilecek düzeydeki dersleriyle yurtdışı üniversitelere kabullerinde daha iyi sonuç almalarını sağlamaktadır. AP derslerine katılım 2015’ten bu yana %25 artmıştır. 19 öğrencimiz 2016 yılında “AP Seçkin Akademisyeni” ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisemizde yeni uygulanmaya başlayan mentorluk programı ile 12. sınıflarımız, 9. sınıfa devam eden öğrencilerimize zaman yönetimi, sınavlara hazırlık ve okula genel anlamda uyum konularında mentorluk yapmaktadır.

Sınıf geçme ve sınıfta kalmanın geride bırakıldığı, öğrencinin öğrenmesinin üzerinde duran, yaratıcı yöntemlerden oluşan etkin ölçme ve değerlendirme süreci ilkokul, ortaokul ve lisemizde başarılı bir şekilde uygulamaya başlanmıştır ve sürmektedir.

Modern Diller Bölümü gelenekselleşmiş öğretimden ayrılarak, öğrencilerin kısa diyaloglarla daha çok konuşma ortamı yaratılan sınıflarda öğrenmelerinin ön planda olduğu yöntemleri benimsemiştir.

Profesyonel Gelişim dediğimizde New York State Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi şimdi artık Hisar’da öğretmenlere “21. Yüzyıl için Eğitim” stratejileri konusuna odaklanan dersler sunmaktadır. Bunun bir örneği olarak “Dil Eğitiminde Drama Teknikleri” modülünü verebiliriz.

2. Hedefimiz: Tecrübeli ve birinci sınıf eğitim ve idari kadroyla birlikte Hisar misyonuna, değerlerine ve programlarına bağlı yetenekli ve farklı çevrelerden gelen bir öğrenci grubunu kurumumuza kazandıracak ve muhafaza edeceğiz.

(Güncelleme: Ekim 2016)

Stratejik Planımızın 2. temel hedefi ile en iyi akademik/idari kadro ve öğrencileri okulumuza kazandırmayı ve muhafaza etmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda ileri ve yenilikçi bir sınıf ortamı için öğretmenlerimizin ve idari kadrolarımızın sürekli gelişimini teşvik ediyor, güçlü ve etkin profesyonel gelişim programları sunmanın önemine inanıyoruz. Son üç yılda öğretmen ve çalışanlarımız birçok eşsiz okul içi veya okul dışı profesyonel gelişim programına katıldı. Hisar’ın sunmakta olduğu bu programlar ile her geçen yıl daha da iyi öğretmenleri bünyemize katıyoruz. Sunulan programlar içerisinde en kapsamlıları State University of New York ile yürütülen Yüksek Lisans Programı ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yürütülen Fark Yaratan Öğretmen Akademisi’dir. Bu programların dışında 2014-2015 akademik yılında 45 öğretmen ve çalışanımız farklı eğitim ve konferanslara katılırken, Kasım 2014’te Türkiye’de bir ilk olarak Eğitimciler için Google Zirvesi de Hisar Okulları evsahipliğinde gerçekleştirildi. 2015-2016 akademik yılında bireysel eğitim ve konferans katılımı 52 kişiye çıktı. Hisar’da ayrıca öğretmenlerimiz tarafından bir çok okul içi eğitim düzenlenerek bilgi paylaşımı ve sinerjinin artırılması teşvik edilmektedir. Tüm bu Profesyonel Gelişim olanakları okulumuza yapılan başvuruların hatırı sayılır derecede artmasına, seçkin öğretmenlerimizin daha uzun yıllar boyunca okulumuzda kalmasına katkıda bulunmaktadır.

State University of New York (SUNY) Multidisipliner Çalışmalar Yüksek Lisans Programı


Hisar'ın profesyonel gelişime olan bağlılığının bir uzantısı olarak başlayan ve İngilizce olarak yürütülen The State University of New York (SUNY) Multidisipliner Çalışmalar Yüksek Lisans programı Haziran 2016'da ilk mezunlarını verdi. Akademik kadromuzun 11 üyesi derslerini tamamlayarak diplomalarını The State University of New York adına David Cardenas'tan aldılar. Birer dönem boyunca çevrimiçi iki zorunlu derse ek olarak alınan 24 kredilik sekiz ders, Hisar kampüsünde SUNY öğretim görevlileri tarafından verildi. SUNY'nin Multidisipliner Çalışmalar Yüksek Lisans programı ilerici ve güncel müfredatı öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerini desteklerken, öğrencilerimizin öğrenimine olan yaklaşımlarını yenilemek ve çeşitlendirmek üzere de tasarlandı. Hisar Okulları akademik kadrosunun 24 kişilik ikinci grubu 2016-2017 Akademik Yılı'nda SUNY'den beş ders alacaklar.


Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fark Yaratan Öğretmen Akademisi Projesi

Ağustos 2016’da başlayan program Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde Türkçe olarak yürütülmekte ve Hisar öğretmenlerine Türkiye’nin önce gelen akademisyenleri ile eğitim yaklaşımlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri, atölye çalışmalarıyla uygulamaları anlamaları ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 30 öğretmenimizin katıldığı programda 2016-2017 Akademik Yılında dört, 2017-2018 Akademik Yılında dört ders alınacak ve toplam sekiz dersin sonunda sertifikaları sunulacaktır. Program boyunca Yaratıcı Öğretmenlik için Oyun, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Olumlu İlişki ve Bağ Kurma, Ayrıştırmalı Öğretim Stratejileri, Demokratik Okul Toplumu Yaratmak, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme gibi konular işlenecektir.

3.Hedefimiz: Mevcut ve gelecekteki Hisar eğitim programı için söz konusu olan tesis ihtiyaçlarını sürekli olarak değerlendirecek ve bunun yanı sıra mevcut lokasyon için uzun vadeli bir Master Plan hazırlayacak ve uygulayacağız.

(Güncelleme: Eylül 2016)

Stratejik planımızın 3. hedefini gerçekleştirmek üzere 2016 yılında, eğitim tesisleri konusunda uzun vadeli bir Tesis Ana Planı oluşturmak için çalışmaya başladık. Bu plan, Hisar Okulları’nın eğitim, spor ve sosyal programlarına destek olmak, kampüsümüzü büyütmek ve iyileştirmek için 6 fazlı bir yol haritası niteliğindedir. Tüm fazların sonunda, öğrenci başına net 24 m2 alan ile dünyanın en iyi 24 uluslararası okulu ile aynı standarda ulaşacağız.

Mimari planların incelenmesi ve yeni tesislerin tasarlanması için geçtiğimiz yıl aldığımız cömert bir bağış ile dünyada K-12 seviyesinde eğitim tesislerinin planlanması ve tasarımı konusunda uzmanlaşmış, bir çok ödül alan bir firma olan Flansburgh Mimarlık'la çalışmaya başladık. Bugüne kadar 60 tanesi Tesis Ana Planı olmak üzere 275 eğitim projesine imza atan Flansburgh'un son işleri arasında American International School of Johannesburg, American School of Paris, ve International College Beirut bulunuyor. Flansburgh’un zengin deneyimi proje yönetimi ve tasarım konularında 125'ten fazla ödül ile belgelenmiştir.

Yıl boyunca okulumuz yönetimi, öğretmenleri ve velileri ile görüşen Flansburgh Mimarlık okulumuzun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda tesislerimizde yapılacak iyileştirme ve eklentileri planladı ve tasarladı, 3 boyutlu planlarla bizlerle paylaştı. İhtiyaçları ve istekleri en iyi şekilde karşılamak için planda iyileştirmeler gerçekleştirdi.

2016 yaz ayları boyunca planın “Faz 0” aşaması başlatılarak, kampüsümüzde 1300m2’lik alan yeşil alan ve oyun alanına çevrildi. Ayrıca kampüsün öğrencilerimize daha iyi hizmet vermesi ve kampüsteki araç trafiğinin akışını düzenlemek amacıyla servislerin öğrencileri bırakma yerleri değiştirildi. Yaz aylarında aynı zamanda okul çapında genel inşaat ve çevre düzenleme işlerine devam edildi.