×

Mali ve İdari İşler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatlarına ve  Kurum politika/ prosedürlerine uygun olmak üzere,

  • Bütçe – Raporlama
  • Muhasebe - Vergi / SGK
  • Satın Alma -Tedarikçi Yönetimi
  • Kampüs Teknik - İç hizmetler
  • Sağlık Hizmetleri -Revir
  • İş Sağlığı/İş Güvenliği (İSİG) hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde oluşturulan Mali ve İdari sistemin fiili durumu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Okul Yönetimi, diğer ilgililer ve resmi mercilerin ifadesine dönemsel olarak tarafsız bir şekilde sunulur.

Bütçe ve Raporlama  

Kurumun finansal gücünü sürekli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla; Bütçe Yönetimi ve Raporlama süreçleri 5 yıllık projeksiyonlar doğrultusunda yıllık, üç aylık ve  aylık olmak üzere gerçekleştirilir. “Bütçe disiplinine uygunluk” temel prensiptir. Her türlü mali tablo ve raporlamanın sistematik olarak yapılmasına dikkat edilir.

Muhasebe - Vergi / SGK

Muhasebe, vergi /sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin dökümanlar günlük olmak üzere kanuni defterlere işlenir, maliye ve SGK ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilir ve tüm süreç  dönemsel olarak denetlenir.

Okul ücretleri ilan ve tahsil  süreci yönetimi: Okul ücretleri MEB mevzuatı doğrultusunda  ilan edilir, kayıt işlemleri ilan edilen kayıt günlerinde  gerçekleştirilir. Ücretler peşin veya kredili taksit sistemi (anlaşmalı banka düzenli ödeme) ile tahsil edilir. 

Satın Alma -Tedarikçi Yönetimi

Belirlenmiş bütçe doğrultusunda her türlü ürün ve hizmet alımı şartname,  firma araştırma, sözleşme, uygulama ve kontrol süreçleri ile gerçekleştirilir. Kaliteli kazanım temel prensiptir. Güvenlik, Temizlik, Yemek, Ulaşım, Sigorta hizmetleri kurum dışından tedarikçi firmalar aracılığı ile sağlanır.

Güvenlik: 19 personel ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001-2007 / TS 12782 sertifikaları mevcuttur.Kurum binaları  iç ve dış mekan olmak üzere 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir.

Temizlik: 34 personel ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 9001-2015 / 14001-2015 / OHSAS 18001 /  TS 12524 sertifikaları mevcuttur.

Yemek: 34 personel ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın ISO 22000-2005 / 45001-2018 / 14001-2015 / 9001-2015 / TS OIC/SMIIC  sertifikaları mevcuttur.

Ulaşım: 51 öğrenci servisi ile hizmet vermekte olan tedarikçi firmanın OHSAS 18001-2007 / ISO 37001-2016 / 27001-2013 / 22301-2012 / 14001-2015 / 10002-2014 / 9001-2015 / TS 12257 sertifikaları mevcuttur. 

Sigorta: Kurum binaları elementer sigorta poliçeleri ile teminat altındadır.    

Kampüs Teknik – İç Hizmetler

Kampüs yaklaşık 24.000 m2 alana kurulmuştur. Okul binaları taban oturumu 11.400 m2, kapalı alan toplamı 30.675 m2’dir. 

Elektrik, tesisat, marangoz, bahçe, bakım onarım işleri ile çay ocakları, danışma gibi iç hizmetler kadrolu kurum elemanları ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş kurumlar tarafından sistematik kontroller ile yürütülür.

Sağlık Hizmetleri - Revir 

Hisar Okulları öğrencilerinin ve çalışanlarının, koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerine eşit olarak, sürekli ve en uygun biçimde erişimi sağlanmaktadır. Hisar Okulları Sağlık Birimi bir doktor ve tam zamanlı üç, yarı zamanlı bir hemşireden oluşur, okulun eğitim saatleri ve bu süre dışında yer alan aktiviteler boyunca kesintisiz olarak hizmet verir. Acil ambulans hizmeti S.O.S International ile sağlanmaktadır.

İş Sağlığı  İş Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda bir İş Güvenliği Uzmanı ve bir İşyeri Hekiminin de üyesi olduğu İSİG kurulu ile birlikte mevzuata uygun uygulama ve denetimleri gerçekleştirmekte, gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır.

Acil durum planları oluşabilecek her türlü olağanüstü durumda, öğrencinin, personelin ve ziyaretçilerin yaralanıp zarar görmesini, eğitim öğretim faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla hazırlanmıştır ve her yıl revize edilir.

Kurum binalarının deprem dayanıklılık raporu, her okul binası için ayrı toplanma alanı, olası acil durumlarda kullanılmak üzere okul binaları dışında gerekli malzeme ve ekipmanların bulunduğu afete hazırlık deposu mevcuttur.