×

Fark Yaratan Dersler ve Kulüpler

Hisar Okullar'ındaki STEAM derslerinin amacı, öğrencilerimizin bu alanlara olan meraklarını ve ilgilerini desteklemek, onlara STEAM çerçevesinde bilgi ve beceriler kazandıracak deneyimler yaratmak, mesleki seçimlerinde ihtiyaçları olan donanımları sağlamak; sonuç olarak yaşam boyu teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, kendini geliştiren ve üreten bir nesil yaratmaktır. Fen bilimleri, teknoloji ve matematik disiplinlerinde açılan dersler ve bu derslerin içerikleri Hisar Okulları’nın teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık misyonu ışığında sürekli güncellenerek geliştirilmektedir.

AP Biyoloji /AP Biology

AP Biyoloji dersi üniversitenin ilk yılında Biyoloji branşına devam edecek öğrenciler tasarlanmıştır. AP Biyoloji müfredatı dört temel fikirden/temadan oluşur: evrim, büyüme-gelişme ve canlı sistemlerdeki enerji dönüşümleri, genetik ve kalıtsal bilgi aktarımı ve canlılar arası ilişkiler. Dersin içeriğinde önemli bir yer tutan sorgulama tabanlı deneyler ve aktiviteler ile öğrencilerin iletişim, takım çalışması ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders öğrencilerin biyolojik kavramları teknoloji, inovasyon gibi sosyal alanlarla ilişkilendirmesine olanak sağlar. Ayrıca dersin içeriğinde yer alan, deney raporu yazma, yazılı ve sözel sunumlar yapma ve bilimsel araştırmalar öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar.

AP Fizik 1 /AP Physics 1

AP Fizik dersi üniversitenin ilk yılında fizik branşına devam edecek öğrenciler için güçlü bir altyapı oluşturmayı, öğrencilerin analitik, bilimsel düşünme ve yorum yapma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir derstir. Programın ana amaçlarından biri de öğrencileri AP Fizik 1 sınavına hazırlamaktır. Dersin kapsadığı konuları üç temel başlıkta toplayabiliriz; mekanik, elektrik ve dalgalar. Mekanik konuları programın çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Dersler genel anlamda hem teorik ve hem de deneysel çalışmalar içermektedir. AP müfredatı büyük ölçüde kavramsal anlamayı ve yorum yapmayı hedeflemesine rağmen problem çözme becerilerini geliştirmek sürecin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla öğrencilerin 9. ve 10. Sınıfta iyi bir matematik eğitimi almış olması gerekmektedir.

AP Fizik C Elektrik ve Manyetizma /AP Physics C Electricity and Magnetism

11.sınıfta AP fizik ve AP Matematik almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle; 11. Sınıf AP Calculus ve Fizik derslerinden başarılı olmuş öğrenciler kayıt olurlar. Bu derste, Elektrostatik, İletkenler, Kondansatörler ve dielektrik, Elektrik Devreleri, Manyetik Alanlar ve Elektromanyetizma konuları temel diferansiyel ve integral işlemleri kullanılarak üniversite düzeyinde verilir. AP Sınavı, AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersini Üniversitede mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin alması tavsiye edilir. Bazı üniversiteler bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizik 1 dersi kredisi vermektedir.

AP Fizik C Mekanik/AP Physics C Mechanics

11.sınıfta AP Fizik ve AP Matematik almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle; 11. Sınıf AP Calculus ve Fizik derslerinden başarılı olmuş öğrenciler kayıt olurlar. Bu derste, Kinematik, Newton Hareket Kanunları, İş - Enerji -Güç, Parçacık sistemleri ve Çizgisel Momentum, Dairesel hareket, Dönme ve Salınımlar, Yerçekimi konuları temel diferansiyel ve integral işlemleri kullanılarak üniversite düzeyinde verilir. AP Sınavı AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersini Üniversitede mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin alması tavsiye edilir. Bazı üniversiteler bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizik 1 dersi kredisi vermektedir.

AP Kimya /AP Chemistry

AP Kimya dersi üniversitenin ilk yılında kimya branşına devam edecek öğrenciler için bir yıllık programa denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. Bu program öğrencilere sağlam bir şekilde temel kimya kavramları ile laboratuvar deneyimleri kazandırmaktadır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin ilk yılındaki genel Kimya dersinden muaf olurlar. Öğrenciler başarılı olmak için yoğun ve özgün bir çalışma programına hazırlıklı olmalıdırlar. Ders altı ana fikir etrafında toplanmaktadır. Bu fikirler; Atomun Yapısı ve Spektroskopi, Bağlar ve Moleküller Arası Kuvvetler, Termodinamik, Kimyasal Denge, Kinetik, Elektrokimya ve Kimyasal Tepkimeler. Ayrıca, öğrencilerin laboratuvar raporları ve bilimsel araştırmalar yoluyla sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. AP Kimya dersi, her yıl Mayıs ayında ‘College Board’ tarafından verilen sınav için temel oluşturmaya yöneliktir. Bu sınav öncesi prova yerine geçen bir sınav uygulanmakta ve öğrencileri sınav gününe hazırlamak üzere gerçek bir AP Kimya sınavının koşullarında yapılmaktadır.

Calculus AB

Calculus AB dersi öncelikle öğrencilerin Calculus (diferansiyel ve integral hesaplarını kapsayan Matematik) konularının temel kavramlarını anlamalarını geliştirmek ve bu konularla ilgili metod ve uygulamaları öğrenciye sunmakla ilgilenir. Ders diferansiyel ve integralin çoklu yaklaşımlarına yoğunlaşır. Teknoloji öğrenciler ve öğretmenler tarafından, fonksiyonların çoklu temsilini güçlendirmek, yazılı çalışmaları teyit etmek, deneysel çalışmaları konulara monte etmek ve sonuçları yorumlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır. Türevin, integralin, limitin, yaklaşık hesaplama metodlarının, uygulamaların ve modellemenin birleştirici olarak kullanılması sayesinde, ders bir bütünsellik kazanır. Grafik hesap makinesi fonksiyonların grafiklerini çizmek, denklemlerin çözüm kümelerini sayısal olarak bulmak, bir fonksiyonun verilen bir noktadaki türevini hesaplamak, belirli integralin yaklaşık değerini hesaplamak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak, cebirsel metodlarla bulunan sonuçları teyit etmek ve yorumlamak, grafikler hakkında yorum yapmak, öğrenciye diferansiyel ve integral kavramlarını keşfetme ve yorumlama olanağı vermek için kullanılır.

Calculus BC

Calculus BC dersi öncelikle öğrencilerin Calculus (diferansiyel ve integral hesaplarını kapsayan Matematik) konularının temel kavramlarını anlamalarını geliştirmek ve buna ek olarak üniversite Matematiğinin temel konularından olan konularından bir kısmı (Kutupsal fonksiyonlar, seriler, yaklaşık hesaplama metodları, Taylor serileri gibi..) ile öğrencileri tanıştırmayı hedeflemektedir. Ders diferansiyel ve integralin çoklu yaklaşımlarına yoğunlaşır. Kavramlar, sonuçlar ve problemler, grafikle, sayısal olarak, analitik olarak ve sözel olarak ifade edilir. Bunlar arasındaki bağlantılar da önemlidir. Öğrenciler ve öğretmenler Calculus AB’de kullandıkları Grafik Hesap makinesi ile daha yoğun ve farklı uygulamalar (parametrik ve kutupsal fonksiyon grafikleri gibi..) yapmaya devam ederler. Aynı anda yıllık tasarım projesi kapsamında okulun bilgisayar bilimleri bölümünün de katkılarıyla, Java/Eclipse programlama dilini ve 360Fusion çizim programını öğrenirler. Teknoloji, öğrenciler ve öğretmenler tarafından fonksiyonların çoklu temsilini güçlendirmek, yazılı çalışmaları teyit etmek, deneysel çalışmaları konulara monte etmek ve sonuçları yorumlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır.

PreAP Calculus

PreAP Calculus dersi Calculus AB ve BC dersleri öncesinde öğrencilerin cebir, analitik geometri ve kapsamlı bir şekilde fonksiyon kavramını çalıştıkları bir derstir. Bir yıl boyunca devam eden derste doğru analitiği, temel cebir kavramları, fonksiyonlar ve farklı gösterimleri (cebirsel, sözel, tablo ve grafik), polinomlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, denklem ve eşitsizlik çözümleri konuları işlenir. Ders boyunca takip edilen plan çerçevesinde öğrenilen konuların gerçek hayat durumları üzerinde uygulamalar yapılır. Fonksiyonların farklı gösterimlerini desteklemek ve öğrenmeyi somutlaştırmak adına grafik hesap makineleri ve dinamik geometri programları öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılır.

İleri Biyoloji/Advanced Biology

İleri Biyoloji dersi, AP Biyoloji dersini başarıyla tamamlamış öğrencilere 12. Sınıfta sunulan derslerden biridir. Dersinin ana amacı, üniversite düzeyindeki bazı biyoloji kavramlarına odaklanarak öğrencilerin bu alanlardaki bilgi birikimlerini derinleştirmektir. AP Biyoloji ve MEB müfredatının ilerisine geçen bu dersin içeriği farmakogenetik-bireyselleştirilmiş tıbbı/ilaçlar, insan fizyolojisi ve bozuklukları, sinir bilim ve kanser biyokimyası ana başlıklarını kapsamaktadır. Ders içeriği öğrencilerin sunumlarıyla da zenginleştirilmiş olup, seminer odaklı olarak yapılandırılmıştır.

İleri Kimya/Advanced Chemistry

İleri Kimya dersi 11.sınıfta AP kimya almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. Ders içeriği, üniversitede okutulan Analitik Kimya dersinin teorisi ile devamında laboratuvar çalışmalarını da içerecek şekilde geliştirilmiştir. İleri Kimya dersini alan öğrenciler AP Kimya dersinde öğrendikleri konuları ve edindikleri becerileri sentezleyerek bilimsel bir araştırma projesi hazırlarlar. Çalışmalarını bilimsel araştırma projesi olarak raporlayan öğrenciler, bu alanlarda düzenlenen uluslararası konferanslara katılarak çalışmalarını sunup, akademisyenler tarafından değerlendirilerek çalışmalarını hakemli dergilerde yayınlama imkanı bulurlar.

İleri Programlama A / AP CS A

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. AP CS A, bilgisayar bilimlerine, problem çözme, tasarım stratejileri ve metodolojileri, veri yapıları, veri işleme yaklaşımları, algoritmalar, problem çözümlerinin analizi ve etik ve sosyal konuları içerir. Öğrencilerimiz, bu kapsamda geliştirdikleri projeler ile robotik, elektronik ve ileri düzey programlama becerilerini kullanır ve geliştirirler.

İleri Programlama Prensipleri / AP CS Principles

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. AP CS Principles dersi öğrencilere; programlamanın, algoritmaların, büyük veri kümelerinin, internetin, siber güvenlik ve bilgi işlem etkilerinin yaratıcı yönlerini tanıtır. AP CS Principles, öğrencilere kendilerini ifade etme ve problem çözme için uygulama geliştirme ve mevcut teknolojileri kullanma fırsatı verir. Öğrencilerimiz, bu kapsamda geliştirdikleri projeler ile robotik, elektronik ve ileri düzey programlama becerilerini kullanır ve geliştirirler.

Grafik Tasarım ve Multimedya / Graphic Design and Multimedia

Günümüzde, düşünme ve kendini ifade süreçleri, sözel dilin olduğu kadar görsel dilin ve tasarımın kullanımını da içermektedir. Bu doğrultuda lise öğrencilerimize sunduğumuz Grafik Tasarım ve Multimedya dersi bu alanda yaygın olarak kullanılan ileri düzey programlar aracılığıyla verilmektedir. Bu alana özgü çalışmalar; renk, kompozisyon, hiyerarşi, tipografi prensiplerini dikkate alarak çeşitli dijital ortamlar için ürün geliştirme çalışmalarıdır. Öğrencilerimiz, üniversite portfolyo çalışmaları, projelerine ait prototip çalışmaları, geliştirdikleri uygulamalar için arayüz tasarımları, okulda gerçekleştirilen etkinlikler için görsel kimlik çalışmalarını bu ders aracılığı ile yapmaktadırlar. Ürün tasarımı, mühendislik, film, animasyon, sanat, mimarlık, görsel iletişim tasarımı ve reklam gibi alanlarda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir ilk adım ve alt yapı oluşturur.

Tasarım sadece nasıl göründüğü değil nasıl çalıştığıdır.” - Steve Jobs

Mekatronik Mühendisliğine Giriş / Introduction to Mechatronics

Müfredatı robotik bilimine fizik temelli bir bakış açısı üzerine kurgulanarak sunulan derste, öğrenciler ileri seviye mekanik, dinamik elektronik uygulamalarını incelemektedir. Temel programlama becerilerini kullanarak robotiği bir bilim olarak oluşturan anabilim dallarını öğrenen öğrenciler bu alanda çok değişkenli durumlar üzerinde teorik ve pratik uygulamalar yapmaktadır. Aynı dersin içinde farklı süreçlerde kinematik hareket denklemleri, üç boyutlu tasarım, montaj ve analiz, baskı devre yapımı ve analizi gibi birçok farklı alana ait beceri üzerine odaklanırken süreç içinde yaptıkları farklı robotlarla da bu çalışmalar üzerinde uygulamalar geliştirmekte ve deneyler yapmaktadırlar.

Mühendislik Mekaniğine Giriş / Introduction to Engineering Mechanics

Georgia Institute of Technology tarafından Coursera online eğitim platformu aracılığı ile bize ulaşan dersimiz, alınan izinlerle Introduction to Engineering Mechanics by G-Tech ve Applications in Engineering Mechanics by G-Tech derslerinin içeriklerinin birleşimi ile öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler online takip ettikleri süreci sınıf içinde oluşturulan tartışma, tekrar ve problem çözme süreçleri ile desteklemekte böylece lise seviyesi için zorlayıcı kabul edilecek bir bilgi bütününe “blended education” modeli ile ulaşmaktadır. Öğrenciler ders sonunda Georgia Institute of Technology tarafından onaylı iki ayrı sertifika ile süreci tamamlarlar.

Programlama Projeleri / Programming Projects

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. Öğrencilerimizin Bilgisayar Bilimleri alanında yapacakları üniversite başvuruları için hazırlayacakları portfolyolar oldukça önem taşımaktadır. Bu ders Bilgisayar Bilimleri alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimizin programlama, yapay zeka, tasarım, elektronik ve benzer süreçleri kapsayan projelerini öğretmenlerinin mentorluğunda hazırlamaları için yapılandırılmış bir derstir.

Programlama & Robotik / Pre ApCS & Robotics

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. Ders kapsamında programlama ve robotik konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerimize sunulan müfredat ile AP CS A ve AP CS Principles derslerine altyapı hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve temel elektronik becerilerini geliştirmeye yönelik proje çalışmaları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Tasarım Odaklı Düşünme & Girişimcilik / Design Thinking and Entrepreneurship

Lise öğrencilerimiz için bu yıl sunulan derslerden bir diğeri de Senior Project: Tasarım Odaklı Düşünme & Girişimcilik. Ders kapsamında yer alan konular “Girişimcilik ve inovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme, Girişimcinin Vizyon, Misyon ve Strateji” dir. Tasarım Odaklı Düşünme belirli stratejileri kullanarak problemlere çözüm üretme ve süreçleri iyileştirme konularında kullanılan bir yaklaşımdır. Problemin belirlenmesi, tanımlanması ve analiz edilmesi, çözüme yönelik fikir geliştirme, prototip ve geri bildirim aşamalarını kapsayan bu yaklaşım ilk olarak Stanford Üniversitesi’nde geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ders içeriğimiz d.school Stanford müfredatı kaynak alınarak geliştirilmektedir. Girişimcilik stratejileri ve inovasyon bu ders kapsamında önemli bir yere sahiptir. Hedefimiz, öğrencilerimizin girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere tasarım odaklı bir bakış açısı ile çözüm geliştiren bireyler olarak mezun etmektir.

“If the problem affects you. You must solve it. Complaining is not Productive.” - Vineet Raj Kapoor

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi / Artificial Intelligence and Machine Learning

Lise öğrencilerimiz için 2018-19 eğitim öğrenim yılında Artificial Intelligence / ML dersi açılmıştır. Bu ders kapsamında Microsoft Mooc Sistemi kullanılmaktadır. Online olarak da alınabilen ders hem öğrencilerimize üniversite seviyesinde kazanımları edinmelerini hem de üniversitelerde geçerli bir sertifika almalarına olanak sağlayacaktır. Bu çalışma, Microsoft ile ortaklaşa yapacağımız çalışma ile Türkiye’de ilk defa uygulanmaktadır. Ders içeriği oluşturulurken Boğaziçi Üniversitesi ile ortak içerik çalışması yürütülmektedir.

3D Tasarım / 3D Design

3D Tasarım dersi öğrencilere tasarımlarını bilgisayar ortamında dijital olarak 3 boyutlu oluşturma becerileri kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında günümüzde yaygın olarak kullanılan en az 2 farklı 3 boyutlu çizim program kullanılmaktadır.ı Ürün tasarımı, mühendislik, film, animasyon, sanat, mimarlık, görsel iletişim tasarımı ve reklam gibi alanlarda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir ilk adım ve alt yapı oluşturur. Teknik beceriler olarak skeç çizimi, prototipleme, modelleme, materyal kullanımı, animasyon ve 3D baskı üzerinde çalışmalar yapılır.