×

Fark Yaratan Dersler ve Kulüpler

Hisar Okulları’ndaki STEAM derslerinin amacı, öğrencilerimizin bu alanlara olan meraklarını ve ilgilerini desteklemek, onlara STEAM çerçevesinde bilgi ve beceriler kazandıracak deneyimler yaratmak, mesleki seçimlerinde ihtiyaçları olan donanımları sağlamak; yaşam boyu teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, kendini geliştiren ve üreten bir nesil yetiştirmektir. Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri  ve Matematik disiplinlerinde açılan dersler ve bu derslerin içerikleri Hisar Okulları’nın teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık misyonu ışığında sürekli güncellenerek geliştirilmektedir.

AP Biyoloji

AP Biyoloji dersi üniversitenin ilk yılında Biyoloji branşına devam edecek öğrenciler için tasarlanmıştır. AP Biyoloji müfredatı dört temel fikirden/temadan oluşur: evrim, büyüme-gelişme ve canlı sistemlerdeki enerji dönüşümleri, genetik ve kalıtsal bilgi aktarımı ve canlılar arası ilişkiler. Dersin içeriğinde önemli bir yer tutan sorgulama tabanlı deneyler ve aktiviteler ile öğrencilerin iletişim, takım çalışması ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders öğrencilerin biyolojik kavramları teknoloji, inovasyon gibi sosyal alanlarla ilişkilendirmesine olanak sağlar. Ayrıca dersin içeriğinde yer alan, deney raporu yazma, yazılı ve sözel sunumlar yapma ve bilimsel araştırmalar öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar.

AP Fizik 1

AP Fizik dersi üniversitenin ilk yılında Fizik branşına devam edecek öğrenciler için güçlü bir altyapı oluşturmayı, öğrencilerin analitik, bilimsel düşünme ve yorum yapma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir derstir. Programın ana amaçlarından biri de öğrencileri AP Fizik 1 sınavına hazırlamaktır. Dersin kapsadığı konuları üç temel başlıkta toplayabiliriz; mekanik, elektrik ve dalgalar. Mekanik konuları programın çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Dersler genel anlamda hem teorik ve hem de deneysel çalışmalar içermektedir. AP müfredatı büyük ölçüde kavramsal anlamayı ve yorum yapmayı hedeflemesine rağmen problem çözme becerilerini geliştirmek sürecin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin 9. ve 10. sınıflarda aldıkları Matematik eğitimi bu AP Fizik dersi için bir temel teşkil eder.

AP Fizik C Elektrik ve Manyetizma

11.sınıfta AP Fizik ve AP Matematik almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle; 11. Sınıf AP Calculus AB   ve AP Fizik derslerinden başarılı olmuş öğrenciler kayıt olurlar. Bu derste, Elektrostatik, İletkenler, Kondansatörler ve dielektrik, Elektrik Devreleri, Manyetik Alanlar ve Elektromanyetizma konuları temel diferansiyel ve integral işlemleri kullanılarak üniversite düzeyinde verilir. AP Sınavı, AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersini Üniversitede mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin alması tavsiye edilir. Bazı üniversiteler bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizik 1 dersi kredisi vermektedir.

AP Fizik C Mekanik

11.sınıfta AP Fizik ve AP Calculus AB almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle; 11. Sınıf AP Calculus AB ve AP Fizik derslerinden başarılı olmuş öğrenciler kayıt olurlar. Bu derste, Kinematik, Newton Hareket Kanunları, İş - Enerji -Güç, Parçacık sistemleri ve Çizgisel Momentum, Dairesel hareket, Dönme ve Salınımlar, Yerçekimi konuları temel diferansiyel ve integral işlemleri kullanılarak üniversite düzeyinde verilir. AP Sınavı AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersini Üniversitede mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin alması tavsiye edilir. Bazı üniversiteler bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizik 1 dersi kredisi vermektedir.

AP Kimya

AP Kimya dersi üniversitenin ilk yılında Kimya branşına devam edecek öğrenciler için bir yıllık programa denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. Bu program öğrencilere sağlam bir şekilde temel Kimya kavramları ile laboratuvar deneyimleri kazandırmaktadır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin ilk yılındaki genel Kimya dersinden muaf olurlar. Öğrenciler başarılı olmak için yoğun ve özgün bir çalışma programına hazırlıklı olmalıdırlar. Ders altı ana fikir etrafında toplanmaktadır. Bu fikirler; Atomun Yapısı ve Spektroskopi, Bağlar ve Moleküller Arası Kuvvetler, Termodinamik, Kimyasal Denge, Kinetik, Elektrokimya ve Kimyasal Tepkimeler. Ayrıca, öğrencilerin laboratuvar raporları ve bilimsel araştırmalar yoluyla sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. AP Kimya dersi, her yıl Mayıs ayında ‘College Board’ tarafından verilen sınav için temel oluşturmaya yöneliktir. Bu sınav öncesi prova yerine geçen bir sınav uygulanmakta ve öğrencileri sınav gününe hazırlamak üzere gerçek bir AP Kimya sınavının koşullarında yapılmaktadır.

Calculus AB

Calculus AB dersi öncelikle öğrencilerin Calculus (diferansiyel ve integral hesaplarını kapsayan Matematik) konularının temel kavramlarını anlamalarını geliştirmek ve bu konularla ilgili metod ve uygulamaları öğrenciye sunmakla ilgilenir. Ders diferansiyel ve integralin çoklu yaklaşımlarına yoğunlaşır. Teknoloji öğrenciler ve öğretmenler tarafından, fonksiyonların çoklu temsilini güçlendirmek, yazılı çalışmaları teyit etmek, deneysel çalışmaları konulara monte etmek ve sonuçları yorumlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır. Türevin, integralin, limitin, yaklaşık hesaplama metodlarının, uygulamaların ve modellemenin birleştirici olarak kullanılması sayesinde, ders bir bütünsellik kazanır. Grafik hesap makinesi fonksiyonların grafiklerini çizmek, denklemlerin çözüm kümelerini sayısal olarak bulmak, bir fonksiyonun verilen bir noktadaki türevini hesaplamak, belirli integralin yaklaşık değerini hesaplamak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak, cebirsel metodlarla bulunan sonuçları teyit etmek ve yorumlamak, grafikler hakkında yorum yapmak, öğrenciye diferansiyel ve integral kavramlarını keşfetme ve yorumlama olanağı vermek için kullanılır.

Calculus BC

Calculus BC dersi öncelikle öğrencilerin Calculus (diferansiyel ve integral hesaplarını kapsayan Matematik) konularının temel kavramlarını anlamalarını geliştirmek ve buna ek olarak üniversite Matematiğinin temel konularından olan konularından bir kısmı (Kutupsal fonksiyonlar, seriler, yaklaşık hesaplama metodları, Taylor serileri gibi..) ile öğrencileri tanıştırmayı hedeflemektedir. Ders diferansiyel ve integralin çoklu yaklaşımlarına yoğunlaşır. Kavramlar, sonuçlar ve problemler, grafikle, sayısal olarak, analitik olarak ve sözel olarak ifade edilir. Bunlar arasındaki bağlantılar da önemlidir. Öğrenciler ve öğretmenler Calculus AB’de kullandıkları Grafik Hesap makinesi ile daha yoğun ve farklı uygulamalar (parametrik ve kutupsal fonksiyon grafikleri gibi..) yapmaya devam ederler. Aynı anda yıllık tasarım projesi kapsamında okulun bilgisayar bilimleri bölümünün de katkılarıyla, Java/Eclipse programlama dilini ve 360 Fusion çizim programını öğrenirler. Teknoloji, öğrenciler ve öğretmenler tarafından fonksiyonların çoklu temsilini güçlendirmek, yazılı çalışmaları teyit etmek, deneysel çalışmaları konulara monte etmek ve sonuçları yorumlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır.

PreAP Calculus

PreAP Calculus dersi Calculus AB ve BC dersleri öncesinde öğrencilerin cebir, analitik geometri ve kapsamlı bir şekilde fonksiyon kavramını çalıştıkları bir derstir. Bir yıl boyunca devam eden derste doğru analitiği, temel cebir kavramları, fonksiyonlar ve farklı gösterimleri (cebirsel, sözel, tablo ve grafik), polinomlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, denklem ve eşitsizlik çözümleri konuları işlenir. Ders boyunca takip edilen plan çerçevesinde öğrenilen konuların gerçek hayat durumları üzerinde uygulamalar yapılır. Fonksiyonların farklı gösterimlerini desteklemek ve öğrenmeyi somutlaştırmak adına grafik hesap makineleri ve dinamik grafik çizim programları öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılır.

İleri Biyoloji

İleri Biyoloji dersi, AP Biyoloji dersini başarıyla tamamlamış öğrencilere 12. Sınıfta sunulan derslerden biridir. Dersinin ana amacı, üniversite düzeyindeki bazı biyoloji kavramlarına odaklanarak öğrencilerin bu alanlardaki bilgi birikimlerini derinleştirmektir. AP Biyoloji ve MEB müfredatının ilerisine geçen bu dersin içeriği farmakogenetik-bireyselleştirilmiş tıbbı/ilaçlar, insan fizyolojisi ve bozuklukları, sinir bilim ve kanser biyokimyası ana başlıklarını kapsamaktadır. Ders içeriği öğrencilerin sunumlarıyla da zenginleştirilmiş olup, seminer odaklı olarak yapılandırılmıştır.

İleri Kimya

İleri Kimya dersi 11.sınıfta AP Kimya almış olan öğrencilere 12.sınıfta sunulan bir derstir. Ders içeriği, üniversitede okutulan Analitik Kimya dersinin teorisi ile devamında laboratuvar çalışmalarını da içerecek şekilde geliştirilmiştir. İleri Kimya dersini alan öğrenciler AP Kimya dersinde öğrendikleri konuları ve edindikleri becerileri sentezleyerek bilimsel bir araştırma projesi hazırlarlar. Çalışmalarını bilimsel araştırma projesi olarak raporlayan öğrenciler, bu alanlarda düzenlenen uluslararası konferanslara katılarak çalışmalarını sunup, akademisyenler tarafından değerlendirilerek çalışmalarını hakemli dergilerde yayınlama imkanı bulurlar

İleri Programlama A

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. AP CS A, bilgisayar bilimleri, problem çözme, tasarım stratejileri ve metodolojileri, veri yapıları, veri işleme yaklaşımları, algoritmalar, problem çözümlerinin analizi ve etik ve sosyal konuları içerir. Öğrencilerimiz, bu kapsamda geliştirdikleri projeler ile robotik, elektronik ve ileri düzey programlama becerilerini kullanır ve geliştirirler.

İleri Programlama Prensipleri

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. AP CS Principles dersi öğrencilere; programlamanın, algoritmaların, büyük veri kümelerinin, internetin, siber güvenlik ve bilgi işlem etkilerinin yaratıcı yönlerini tanıtır. AP CS Principles, öğrencilere kendilerini ifade etme ve problem çözme için uygulama geliştirme ve mevcut teknolojileri kullanma fırsatı verir. Öğrencilerimiz, bu kapsamda geliştirdikleri projeler ile robotik, elektronik ve ileri düzey programlama becerilerini kullanır ve geliştirirler.

Grafik Tasarım

Günümüzde, düşünme ve kendini ifade süreçleri, sözel dilin olduğu kadar görsel dilin ve tasarımın kullanımını da içermektedir. Bu doğrultuda lise öğrencilerimize sunduğumuz Grafik Tasarım dersi bu alanda yaygın olarak kullanılan ileri düzey programlar aracılığıyla verilmektedir. Bu alana özgü çalışmalar; renk, kompozisyon, hiyerarşi, tipografi prensiplerini dikkate alarak çeşitli dijital ortamlar için ürün geliştirme çalışmalarıdır. Öğrencilerimiz, üniversite portfolyo çalışmalarını, projelerine ait prototip çalışmalarını, geliştirdikleri uygulamalar için arayüz tasarımlarını, okulda gerçekleştirilen etkinlikler için görsel kimlik çalışmalarını bu ders aracılığı ile yapmaktadırlar. Görsel iletişim tasarımı ve grafik tasarım alanında çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir alt yapı oluşturur.

Mekatronik Mühendisliğine Giriş

Müfredatı robotik bilimine fizik temelli bir bakış açısı üzerine kurgulanarak sunulan derste, öğrenciler ileri seviye mekanik, dinamik elektronik uygulamalarını incelemektedir. Temel programlama becerilerini kullanarak robotiği bir bilim olarak oluşturan anabilim dallarını öğrenen öğrenciler bu alanda çok değişkenli durumlar üzerinde teorik ve pratik uygulamalar yapmaktadır. Aynı dersin içinde farklı süreçlerde kinematik hareket denklemleri, üç boyutlu tasarım, montaj ve analiz, baskı devre yapımı ve analizi gibi birçok farklı alana ait beceri üzerine odaklanırken süreç içinde yaptıkları farklı robotlarla da bu çalışmalar üzerinde uygulamalar geliştirmekte ve deneyler yapmaktadırlar.

Multimedya ve Animasyon

Gelişen teknoloji ile birlikte görsel iletişimin etkisi daha büyük önem kazanmakta; bireylerin kendini daha net ifade etmesini sağlamaktadır. Video ve animasyonlar, görsel iletişimi hareket ve ses ile harmanlayarak mesajların daha etkili bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılmaktadır.

Multimedya ve Animasyon dersi kapsamında öğrencilerimiz tasarım ilkeleri doğrultusunda video montajı, hareketli grafik (motion graphics) ve animasyon çalışmaları yaparlar. Grafik, ses-müzik, animasyonun tarihçesi, senaryo hazırlama (storyboarding), kurgu ve kompozisyon kavramları dersin temel konularını oluşturmaktadır. Öğrenciler, hazırladığı videoları kurgularken; montaj, ses - müzik ve tipografi nesnelerini bir araya getirerek  dijital bir ürün oluşturur. Bu doğrultuda markalaşma ve kurumsal kimlik geliştirme sürecini de takip ederek,  dijital dünyada sıklıkla karşılaştığımız tanıtım filmlerine yönelik çalışmalar ortaya çıkarırlar. Görsel iletişim tasarımı ve multimedya alanında çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir alt yapı oluşturur.

Mühendislik Mekaniğine Giriş

Georgia Institute of Technology tarafından Coursera online eğitim platformu aracılığı ile bize ulaşan dersimiz, alınan izinlerle Introduction to Engineering Mechanics by G-Tech ve Applications in Engineering Mechanics by G-Tech derslerinin içeriklerinin birleşimi ile öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler online takip ettikleri süreci sınıf içinde ve oluşturulan tartışma, tekrar ve problem çözme süreçleri ile desteklemekte böylece lise seviyesi için zorlayıcı kabul edilecek bir bilgi bütününe “blended education” modeli ile ulaşmaktadır. Öğrenciler ders sonunda Georgia Institute of Technology tarafından onaylı iki ayrı sertifika ile süreci tamamlarlar.

Programlama Projeleri

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. Öğrencilerimizin Bilgisayar Bilimleri alanında yapacakları üniversite başvuruları için hazırlayacakları portfolyolar oldukça önem taşımaktadır. Bu ders Bilgisayar Bilimleri alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimizin programlama, yapay zeka, tasarım, elektronik ve benzer süreçleri kapsayan projelerini öğretmenlerinin mentorluğunda hazırlamaları için yapılandırılmış bir derstir.

Programlama & Robotik

Bilgisayar bilimleri, günümüzün dünyasını yönlendiren teknolojiye, üretkenliğe ve yeniliğe güç veren en önemli bileşendir. Ders kapsamında programlama ve robotik konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerimize sunulan müfredat ile AP CS A ve AP CS Principles derslerine altyapı hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve temel elektronik becerilerini geliştirmeye yönelik proje çalışmaları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Tasarım Odaklı Düşünme & Girişimcilik

Ders kapsamında yer alan konulardan bazıları; Tasarım Odaklı Düşünme, Girişimcilik ve inovasyon, Girişimcinin Vizyon, Misyon ve Strateji olarak sıralanabilir. Tasarım Odaklı Düşünme belirli stratejileri kullanarak problemlere çözüm üretme ve süreçleri iyileştirme konularında kullanılan bir yaklaşımdır. Problemin belirlenmesi, tanımlanması ve analiz edilmesi, çözüme yönelik fikir geliştirme, prototip ve geri bildirim aşamalarını kapsayan bu yaklaşım ilk olarak Stanford Üniversitesi’nde geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ders içeriğimiz d.school Stanford müfredatı kaynak alınarak geliştirilmektedir. Girişimcilik stratejileri ve inovasyon bu ders kapsamında önemli bir yere sahiptir. Hedefimiz, öğrencilerimizin girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere tasarım odaklı bir bakış açısı ile çözüm geliştiren bireyler olarak mezun etmektir.

Yapay Zekaya Giriş

Bu derste yapay zekâ teknolojilerinin dayandıkları mantık hakkında onlarla “kullanıcı” seviyesinde iş görecek herkesin gereksindiği temel bir anlayışı oluşturacak bilgiler verildikten sonra bu yöntemlerin işleyişleri öğrencinin matematik ve programlama becerileriyle orantılı düzeyde işlenerek daha ileri teknik derslere uyumlu geçiş olanağı sağlayacak bir altyapı sağlanacaktır. Ders kapsamında python programlama dili ile veri işleme, arama algoritmaları, makine öğrenimi, yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka temel yöntemlerini kullanarak bir proje geliştirir. Ders içeriği oluşturulurken Boğaziçi Üniversitesi ile ortak içerik çalışması yürütülmektedir.

3 Boyutlu Tasarım ve Prototipleme

3 Boyutlu Tasarım ve Prototipleme dersi öğrencilere tasarımlarını bilgisayar ortamında dijital olarak 3 boyutlu oluşturma becerileri kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında günümüzde yaygın olarak kullanılan en az 2 farklı 3 boyutlu çizim program kullanılmaktadır. Ürün tasarımı, mühendislik, film, animasyon, sanat, mimarlık, görsel iletişim tasarımı ve reklam gibi alanlarda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir ilk adım ve alt yapı oluşturur. Teknik beceriler olarak skeç çizimi, prototipleme, modelleme, materyal kullanımı, animasyon ve 3D baskı üzerinde çalışmalar yapılır.

Bilimsel Araştırma ve Proje

Bilimsel Araştırma ve Proje dersinin amacı, öğrencimizin mevcut bilimsel metodoloji konusundaki bilgilerini genişletmek ve çok çeşitli araştırma projeleriyle (fizik, kimya ,biyoloji veya disiplinlerarası) aktif laboratuvar çalışmalarındaki deneyimlerini genişletmektir.

Teorik çalışma olarak öğrencilerimizden bilimsel okuma becerilerini geliştirirken araştırma makalelerini okumaları , tartışmaları ve ilgi alanlarındaki bilgilerini derinleştirmeleri beklenir.

Pratik çalışma olarak, öğrenciler bir mentor öğretmenlerinin gözetiminde kendi araştırma projelerini geliştirmek için teşvik edilecektir. Başarı ile tamamlanan projeler ulusal ve uluslararası toplantılara ve yarışmalara sunulur ve öğrencilerimize bilimsel bir çalışmanın son aşamasını da deneyimlemiş olur.

Hisar STEM: Science Sparks Kulübü

Hisar Ortaokulu öğrencilerine  sunulan bu kulüp dersi ile öğrencilerin; öğrencilerin ilgi alanlarından yola çıkılarak kendi içinde astronomi, mühendislik ve tasarım projeleri, First Lego League (FLL), Eko-okul, World Wildlife Foundation (WWF) ve Global Science Leaders (GSL) olmak üzere çeşitli çalışma alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler hem gayrı gruplar hem de birbirleri ile paylaşım yapacak gruplar halinde mentor öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadırlar.

Mühendislik ve tasarım projelerini yürüten grup ile FLL gruplarının çalışmaları, 21. yy becerilerini, Mühendislik Tasarım Süreci (Engineering Design Process) basamaklarını kullanmaları, tasarım yapmaları, programlama ve mühendislik becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmaların içeriğini öğrencilerin Fen, Matematik, Bilişim-Teknoloji (STEM) derslerinde edindikleri bilgi ve kazanımlara ait uygulamalar, oluşturmaktadır. Ders öğrencilere lise Robotik, Matematik ve Fen Bilimleri alan derslerine hazırlık sağlayarak, lisede yapılacak olan aktiviteler, katılınacak yarışmalar  için deneyim kazandırmaktadır.

Evren ve etkileşimlerinin fiziğine dair kazanımlar bulunmaktadır. Astronomi atölyesi öğrencilerin evrenin, yıldızların, galaksilerin, atom ve moleküllerin ve hayatın ortaya çıktığı zaman ile ilgilenmelerine; bilim tarihinden alınan örneklerle mantıklı düşünme ve bilimin doğasını anlamalarına; evrende bulunan nesnelerin yaşlarını ve büyüklüklerini öğrenerek; zaman, büyüklük ve uzaklık ölçütleriyle ilgili daha somut düşünebilmelerine olanak sağlayacak çalışmaların yürütülmesini sağlayacaktır.

İhtiyaç duyulan gözlem ve ölçüm araçları sayesinde öğrenciye, bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, Dünya ve insanın evrende çok küçük bir yer kaplıyor olmasına karşın sahip olduğu üstün yetenekleri sayesinde, evreni ve bileşenlerini her yönüyle tanımaya cesaret edebilmesinin önemini vurgulamak ve kavratmak, temel astronomik bakış açısını kavratmak, fizik ve matematik bilgisini somut olaylar karşısında kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikleri bilmelerini sağlamak gibi hedefler yerine getirilecektir.

Çocuklar için Programlama Kulübü - Okulöncesi

Hepimiz biliyoruz ki çocuklar, etraflarındaki dünya ile iletişim kurarak öğrenirler, bundan yola çıkarak biz kodlama kulübümüzde çocukların dokunabileceği, hareketlerini gözlemleyebilecekleri somut objeler kullanarak onların öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefledik.

İngilizce yapılan bu kulübümüzde, öğrencilerimize eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve iletişim kurma olarak adlandırılan 21. yüzyıl  temel becerilerini kazandırmayı hedefledik. Bu beceriler, öğrencilerimizin dijital çağda başarılı olmaları için oldukça önemlidir. Olayların sıralanması ve görevlerin yerine getirilmesi hakkında düşünmek için algoritmalar izlerler.

Kulübümüz dört hafta sürmektedir. Öğrenciler, ileri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı gibi yönsel dil ile tanışırlar. Birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralama terimlerini öğrenirler ve bunları komutlarında nasıl kullanacaklarını bulurlar. Öğrenciler yön, konum ve hareket konularında düşünürken, matematik becerilerini anlamlı bir deneyimle birleştirerek kullanırlar. Verilen hücreler üzerine komutları takip ederek çizim yaparken, sayı sayma becerilerin geliştirirler. Daha sonra  Beebot’ lar ile tanışırlar. İkili gruplar halinde bu programlanabilir arıları özel halılar üzerinde seçtikleri yerlere ulaşmaları için kodlarlar. İki öğrenci kodlama oyunu oynarken, yönergeyi alan öğrenci aktif bir dinleyicidir ve böylelikle doğru bir şekilde kodlama görevini tamamlayabilir. Açık iletişim, işbirliği ve sırayla oynama, kodlama için gerekli temel becerilerdendir. Çocuklar kodlama blokları kullanarak Awbie’ye çilekleri toplamalarında yardımcı olurlar. Bir problemi çözerken öğrenciler birden fazla çözüm yolu olduğunu görürler ve kendileri için en etkili olan stratejiyi bulurlar.

Lego ile Kodlama - İlkokul

STEAM yaklaşımı ile hazırlanmış olan projeler ile blok tabanlı kodlama çalışmaları içeren Code with Lego kulübü öğrencilere hesaplamalı düşünme, algoritmik düşünme ve problemlere karşı çözüm üretme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Kulüp etkinlikleri boyunca öğrenciler bir robotu tasarlayarak bu robotun belli görevleri yapabilmesi için gerekli kodları oluşturacaklardır. Kulüp etkinliklerimizde Lego We Do Eğitim setleri kullanılmaktadır.

Çocuklar için Programlama - İlkokul

Programming For Kids Kulübü ile öğrencilerin; algoritmik düşünme becerisi kazanmaları, durumlar arası ilişki kurmaları, yaratıcı düşünme ile problem çözme becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmalarında blok tabanlı programlama aracı Scratch ile kendi animasyonlarını ve oyun fikirlerini tasarlar ve geliştirirler. Öğrenciler elektronik komponentler ile iletkenlik durumlarını deneyimler, geliştirdikleri oyunlara elektronik komponentleri entegre ederler.

Hisar Maker Kulübü - Ortaokul

Bu kulüp, öğrencilerin hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştireceği çalışmalar yapmalarına olanak sağlayacak uygulamaların yürütülmesi sürecini kapsamaktadır. Maker Kulübü, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirme ve onları değiştirebilme, programlama becerilerini geliştirme ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulüp etkinliklerinde, 3 boyutlu tasarım programı, blok programlama araçları ve  temel elektronik ekipmanlar; micro:bit, makey makey kitleri gibi araçlar kullanılmaktadır. Kulüp öğrencilerinin programlama temelli proje ve yarışmalarda yer almaları kulübün hedeflerindendir.

Technovation Kulübü - Ortaokul

Tehcnovation Challenge kulübü öğrencilerimizin “mobil uygulama” geliştirerek problem çözmelerini hedeflemektedir. “Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma" başlıklarını baz alırlar; problemin çözümüne yönelik proje çalışmalarının yapılacağı ve bunların sonucunda ios veya android telefonlar için bir uygulama geliştirileceği bir kulüptür. Bu kulübümüz 2013 yılından beri ülkemizde yaptığı çalışmalar ile uluslararası ortamlarda öncülük etmiştir.

Öğrencilerimizin mobil uygulama geliştirme aşamalarını tanımaları ve deneyimlemeleri hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca sketch kullanımı, veri analizi, fikir bulma, prototipleme, API kullanımı, veritabanı kullanımı,  proje sunumu, marka geliştirme,  iş modeli geliştirme, iş yönetimi, “canvas” yöntemi, proje sunum teknikleri ile uygulamalarını uluslararası yapılan “technovation challenge” yarışmasına hazırlamaları hedeflenmektedir.

Programlama ve Robotik Kulübü - Ortaokul

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulübün bir parçası olarak temel elektronik ekipmanlar; arduino, makey makey, çeşitli sensörler, programlanabilir lego kitleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. Bu kulüpte her öğrencinin bireysel veya grup olarak  farklı kategorilerde proje geliştirmesi veya sunması hedeflenmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde ulusal ve uluslararası etkinliklere katılması ve deneyim kazanması hedeflenmektedir.

Bu etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

FLL: FIRST LEGO League programı 9-16 yaş arası gençlerin 10-14 haftalık bir süreç içinde her sene açıklanan ve küresel bir soruna yönelik temada, bir bilim insanı gibi çalışarak değerli kazanımlar elde etmelerini sağlar.

WRO: Dünya Robot Olimpiyatı  ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştirmeyi hedefler.

Coolest Projects: Öğrencilere yarattıkları harika fikirleri sergileme şansı veriyor. Yenilik, yaratıcılık, girişimcilik ve teknoloji becerilerine ilham verir ve ödüllendirir.

URC: Yapay Zeka ve İnsansı Robotlar konusunda dünyanın en önde gelen robotik markası olan UBTECH’in düzenlemiş olduğu bir robotik turnuvasıdır.

Robotex: Robotik festivali, Öğrencilerin çeşitli kategorilerde proje yaratmalarını hedefleyen bu projelerin sunulmasına olanak sağlayan aynı zamanda öğrencilerin robotik ve programlama alanında deneyim kazanmasını destekleyen bir etkinliktir.

Girişimcilik Kulübü - Lise

Öğrencilerimizi gelecek iş hayatlarına hazırlamak, yaratıcı ve ilham verici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek önceliğimizdir. Hedefimiz, öğrencilerimizi girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere çözüm odaklı bir bakış açısı ile yaklaşan bireyler olarak mezun etmektir.

Girişimcilik ekosistemi hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerimizin bir fikri hayata geçirmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiğini deneyimlemelerini sağlamak, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacı ile Girişimcilik Kulübü çalışmalarını yürütmektedir.

Süreç boyunca öğrencilerimiz;  problem analizi, iş fikri oluşturma ve analiz etme, prototip hazırlama ve sunma konularında çalışmalarını sürdürürken konu ile ilgili ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve konferansları da takip etmektedir.

Programlama ve Robotik Kulübü - Lise

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulüp öğrencileri ile FRC, FTC,  WRO, Robot Challenge gibi yarışmalar bazında projeler hazırlamak kulübün hedefleri arasındadır.

Hisar Maker Kulübü - Lise

Öğrenciler bu kulüpte “digital fabrication" standartlarına göre elektronik, programlama, 3D ekosistemi ile  yeni bir proje planlayıp hızlı bir prototip oluştururlar.  Hedefimiz öğrencilerin proje geliştirme yöntemlerini baz alarak yenilikçi ürünler protiplemeleridir. Bu geliştirdikleri projeler ile uluslararası etkinlik, yarışma ve konferanslara katılmayı hedeflemektedir.