×

Veliler İçin Kişisel Verilerin Korunması

Hisar Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“Hisar Okulları”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Hisar Okulları ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Hisar Okulları olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Öğrenci ve Velilerine İlişkin İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Hisar Okulları olarak, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

Kişisel Veriler:

 • Kimlik Bilgisi: TCKN, İsim, soy isim, takma isim, doğum yeri / tarihi, imza, (varsa) pasaport numarası, (varsa) sporcu lisans numarası
 • Özlük Bilgisi: Cinsiyet, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-posta adresi
 • Lokasyon Bilgisi: Adres bilgisi
 • Mesleki Deneyim: Unvan, mesleki deneyim
 • Finans: Maaş bilgisi, taşınır-taşınmaz mal bilgileri, banka hesap bilgileri, nafaka bilgileri, vergi numarası, öğrencinin geçmişte almış olduğu mali yardım bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf, kamera kayıtları, okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin / projelerin video ve fotoğraf kayıtları
 • Hukuki işlem: velayet belgesi

Diğer: Sınav ve karne notları; öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen, üniversite danışmanı ve veli görüşü; veli toplantısı tutanakları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

 • Sağlık Bilgisi: Hastalık ve alerji bilgileri, Gelişim bilgileri, Sağlık bilgisi
 • Biyometrik ve Genetik Bilgi: Kan grubu

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Öğrencilerin ve velilerinin verileri Hisar Okulları tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda yürütülecektir.

Okula kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi
 • İlgili kişinin Hisar öğrencisi olduğu süre boyunca Okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğrenim süreçlerinde kullanılması
 • Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve finansal durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi

Revir süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sağlık kurumlarından alınan dinlenme ve istirahat raporlarının Hisar Okulları tarafından onaylanması, SSK kurumuna bildirilmesi ve kayıt altında tutulması
 • Okula kayıt olduktan sonra Okul revirinde gerçekleştirilen ilk giriş muayenesinin ve Hisar Okullarında öğrencilik yapılan yıllar boyunca periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık dosyalarının oluşturulması
 • Öğrencilerin kişisel sağlık dosyalarının kayıtları kapsamında gerekli olması halinde öğrenci sağlık bilgilerinin Hisar Okulları içerisinde ilgili birimler ile paylaşılması

Rehberlik süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen, rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması
 • Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların, gerektiğinde öğrencinin faydasına yönelik aksiyonlar almak üzere, kayıt altına alınması
 • Gerekli görülen durumlarda öğrencilerin dışarıdan destek aldıkları uzmanlarla / psikolojik danışmanlarla bilgi alışverişinin sağlanması
 • Disiplin Kurulu’nda işlenen süreçlere yönelik kayıtların oluşturulması ve kayıt altına alınarak MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimler için bilgi ve belgelerin hazır durumda bulunması
 • Bireysel Eğitim Programı (BEP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kaynaştırma Programına dâhil edilecek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği usulünce belirlenmesi
 • Akran Destek Programı dâhilinde liseye yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sürecine Lise rehberliği ve üst sınıf lise öğrencilerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla destek olunması
 • Lise öğrencilerinin Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) başvuru süreci çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda öğrenciye ilişkin eğitsel değerlendirme süreçlerinin işletilmesi ve değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesi

Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülen süreçler kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması
 • Diploma alan lise öğrencilerinin ve diplomanın ilgili öğrenciye teslim edildiğinin kaydının tutulması
 • Lise öğrencilerinin yıllık ders geçme başarısının takibinin yapılması ve MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bilgilerin hazır durumda bulunması için Sınıf Geçme Defterine sonuçların işlenmesi

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi
 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi

Kulüp ve etkinlikler, toplum hizmetleri, uluslararası projeler ve AP koordinatörlüğü süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Turnuvalara katılmak isteyen öğrenciler için ilgili federasyonun talep ettiği belgelerin hazırlanması
 • Okul yıllığı içeriğinin uygun bir şekilde hazırlanması
 • Gezilerde servis kullanılması durumunda ulaşımın sağlanması
 • Kulüp faaliyetleri sırasında öğrenci faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve öğretmen görüşlerinin kayıt altına alınması, böylelikle istenmeyen bir davranış gözlemlendiğinde gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve olası kamu denetimleri için kulüp dosyalarının hazır bulunması
 • Toplum hizmetleri projelerinin kayıt altına alınması,
 • Toplum hizmetlerine yönelik video ve fotoğraf kayıtlarının projeler adına açılan sosyal medya hesaplarında ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanımıyla projelere yönelik kısa filmler oluşturarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, projeye yönelik görsel ve işitsel kayıtlarla belgesel çalışmaları yürütülmesi ve bu çalışmaların sosyal medya hesaplarında paylaşılması
 • Yurtiçi ve yurtdışı konferans kayıt süreçlerinin işletilmesi, konferansı gerçekleştirecek kurumlar ile öğrenciler arasında iletişimin sağlanması
 • Yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen konferanslar esnasında çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya, e-bülten ve Okulun internet sayfasında paylaşılması

Hisar Akademi Kültür Sanat Merkezi ve Hisar Spor Kulübü süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Hisar Akademi programlarına yapılan başvuruların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve etkinlik davetlerinin iletilmesi
 • Sporcu öğrenciler ve velileri ile yapılan sözleşmelerinin kayıt altına alınması
 • Sporcu öğrencilerin lisans belgelerinin kayıt altına alınması

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Okul kütüphanesinden alınarak öğrenciye geçici süreyle tahsis edilen kitapların, kitap tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takibi
 • Okul kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması
 • Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması

Üniversite danışmanlığı süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Yurtiçi üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin deneme sınavlarına tabi tutulması suretiyle başarı durumlarının takip edilmesi
 • Öğrencilerin yurtdışında lisans eğitimi almak üzere başvurdukları üniversite ve sınavlara yönelik süreçlerin işletilmesi ve desteklenmesi

Muhasebe ve finans süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Ödeme ve ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması

Tesis girişleri, tesis içerisinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Hisar Okullarına yüklediği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kurumsal İletişim kapsamında veri toplama amaçları:

 • Hisar Okulları’nın akademik, sosyal, spor ve sanat alanındaki çalışmaları, öğrenci projeleriyle ilgili bilgileri kapsayan aylık e-bülten gönderimlerinin yapılması
 • Hisar Okulları’nda gerçekleşen etkinlikler ile ilgili duyuruların e-posta yolu ile yapılması

Bunlara ek olarak, Hisar Okulları kurumsal hafızasını korumak, mezunlarla iletişimimizi sürdürerek Mezunlar Derneği’mizin süreçlerini aktif olarak yürütmesini sağlamak amacıyla mezun öğrencilerimizin iletişim bilgileri de kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarımıza, Hisar Okulları hissedarlarına, Hisar Okulları yetkililerine, iş ortaklarına, hizmet alınan 3. kişi veya kişilere, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu kapsamda mevcut durumda Hisar Okulları:

 • Konferans, turnuva, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik verisi paylaşımı
 • Okula ve okulun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla okulun anlaşmalı servis firmalarıyla lokasyon ve iletişim bilgisi paylaşımı
 • Okul yıllığının hazırlanması sürecinde yayınevi ile fotoğraf paylaşımı
 • Okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere sosyal medya ve Hisar Okulları’na ait internet sitesinde yer vermek suretiyle görsel kayıtların paylaşımı
 • Öğrencilerin sağlıklarının gözetilmesi amacıyla okul yemekhanesi ve okulda görevli gıda mühendisi personel ile sağlık verisi paylaşımı
 • Öğrencinin psikolojik gelişiminin takibi ve desteklenmesi amacıyla gerekli görülen özel durumlarda –varsa- öğrencinin uzman danışman psikoloğu ile bilgi paylaşımı
 • Yurtdışı üniversite başvuru süreçlerinin yürütüldüğü aracı sistem ve platformlar ve üniversitelerle veri paylaşımı
 • Yurtiçinde üniversite sınavına hazırlık sürecinde deneme sınavı uygulamalarından faydalanılan yayıncılık firmaları ile veri paylaşımı
 • Okul ücretlerinin ödenmesi sürecinde anlaşmalı bankalarla sözleşmenin kurulmasından doğan veri paylaşımı yapmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Hisar Okulları ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Hisar Okulları birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, internet sayfamızı kullandığınızda, Hisar Okulları’nı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Hisar Okulları’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Hisar Okulları, öğrencilerine yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken topladığı kişisel verilerde Hisar Okulları Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygun hareket eder.

Hisar Okulları, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması alinse kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hisar Okulları’na iletmeniz durumunda Hisar Okulları talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Hisar Okulları tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklar doğrultusunda başvuruların Hisar Okulları internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Hisar Okullarına teslim edilmesi gerekir. Hisar Okulları tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek verilmiş özel vekâletname bulunması gereklidir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi No:3 Eyüpsultan/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@hisarschool.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Hisar Okulları’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükarda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

KVK Bilgi Talebi için Başvuru Formu