×

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı, öğrencilere kavramsal bilginin öğretmenin yanında insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili temel değerleri kazandırmayı hedeflemektedir. Program 4. Sınıflarda İnsan Olmak, Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, Adalet ve Eşitlik, Uzlaşı, Kurallar, Birlikte Yaşama başlıklarında tematik bir anlayışla işlenmektedir. Programda adalet, eşitlik, azimli olma, arkadaşlık, dostluk, paylaşma, sevgi, duyarlılık, güven, sabır, sorumluluk, saygı, özgürlük gibi evrensel değerlere yer verilmiştir. İnsan Hakları Eğitimi programı, öğrencilerin demokratik katılımda bulunmalarını sağlayacak deneyimlerden oluşarak insan hakları kültürünün oluşmasını sağlayacak temel becerileri içerir. Okulun demokratik yapısını çocuk katılımıyla paralel oluşturmak önemlidir. Hisar Okul Kültürünün en temel ilkesi çocuk hakları ve çocuk katılımıdır. Okul uygulamaları, insan hakları dersinin içeriğini destekler niteliktedir.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin amacı;

  • İnsani değerleri benimseyen, insan hakları ve temel özgürlükleri bilen ve saygı duyan,
  • Kendine, diğer kişilere ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren ve saygı geliştiren,
  • Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenen,
  • İnsan hakları ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi için adaleti ve eşitliği gözeten, iş birliğine ve bilgiye dayalı demokratik karar alma süreçlerine katılan,
  • Sorumluluk alarak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olan,
  • Adil ve eşit davranan ve bunları gözeten, ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı arayan, sorunları uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen,
  • Aktif yurttaşlığı benimseyen ve buna uygun davranan, birlikte yaşama kültürünü benimseyen ve buna katkı sağlayan,
  • Irk, inanç, renk, cinsiyet veya etnik köken açısından ayrım yapmayan, farklılıklarımızla var olmanın önemini kavrayan,
  • Farklı görüşleri dinleyen, kendi görüşlerini ifade etmek için argüman oluşturan, önyargıları fark edebilen

bireyler yetiştirmektir.