×

Program

Hisar Lisesi'nde Görsel Sanatlar dersleri;

 • Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflarda haftada 2 saat Görsel Sanatlar ve Seramik dersleri
 • 10.,11. ,12. Sınıflarda haftada 2 saat Seçmeli Sanat ve Seramik dersleri
 • 11, 12. Sınıflarda haftada 4 saat AP Studio Art Drawing, haftada 4 saat AP Studio Art 2D
 • Ayrıca farklı seviyelerde Portfolyo ve Moda Tasarım Kulübü dersleri olarak verilir.

Ders içerikleri aşağıdaki gibidir.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersi Lisede görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları işlenirken Görsel Sanatlar Bölümü her öğrencinin kendine sunulacak sanatsal olanaklarla kendini en üst düzeyde geliştirme, fırsatını vermeyi hedefler. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerine olanak sağlayacak çoklu ortamlar yaratılmaya çalışılır.

Geçmişle bağ kurabilen, geçmişin kültür ve sanat birikimini günümüze yönelik çalışmalara taşıyabilen, disiplinler arası etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen, sanatın gerekliliğini kavramış ve yaratıcılığını her alanda kullanılabileceğine inanan insanlar yetiştirmek için Bölüm, her öğrenciyi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak destekler. Bölüm, öğrencilerde sosyal sorumluluk duyarlılığının gelişmesini önemser. Bu amaçla; “Sanatla Sosyal Sorumluluk” projelerini destekler, öğrencileri bu konuda proje üretmeleri için cesaretlendirir. Öğrencilerin bireysel gelişimleri, bireysel birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını destekler. Bu nedenle “Hisar Serisi Karma Sergi Etkinlikleri” gönüllü öğrencilerin katılımıyla gerçekleşir.

Bölüm, öğrencilerin sanatsal açıdan kendilerini ifade etmeleri ve tanımaları için “Okul İçi Projelere, Okul Dışı Projelere, ve Yarışmalara” her sınıf seviyesinde katılımı teşvik eder. Bölüm, öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullarla sanatsal ortamlarda buluşmalarını ve çalışmalarını paylaşmayı önemser, bu nedenle her yıl “Okullar Arası Etkinliklere, Ulusal ve Uluslararası Proje Etkinliklerine katılır. Bölüm, öğrencilerin merak ettikleri ve kendi seçtikleri konuları araştırabilecekleri, deneyimlerini kendi yaşantılarına taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerine göre projeler üretebilecekleri uluslararası ortamlarda bulunmalarını sağlar.

Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler

 • Eleştirel-yaratıcı düşünme
 • Kendini ifade etme
 • Başladığı işi bitirme
 • İletişim kurma
 • Sorumluluk alma
 • Karar verme
 • Görsel okuma
 • Sorun çözme

Sanat - Seçmeli

Seçmeli sanat dersinde “Yaşam Boyu Öğrenme Modeli” temel alınır. Hayattaki karmaşık durumlarla ilgili sorunları, soruları, bilinmeyenleri çözmeye yarayan araştırma inceleme yöntemlerinin seçmeli sanat dersinde de kullanılması amaçlanır. Öğrencilerin seçecekleri çoğu meslek alanı için önemli olan, proje üretme, uygulama, ürün oluşturma, ürünün kullanıcılar üzerindeki etkisini kurgulama ve sunum yapma becerilerini geliştirecek etkinlikler öğrenciler tarafından bulunur. Öğrenciler bu etkinliklerde, farklı alanlardaki bilgi ve becerilerini, seçtikleri konuya uygular ve disiplinler arası etkileşimleri sanat ortamında kullanır. Problem çözme, planlama, ürün oluşturmaya yönelik öğrenme planı yapma ve materyal süreci hazırlama, proje sonucunda öz değerlendirme, analiz ve sentez yapma, seçmeli sanat dersi programının parçasıdır. Öğrenciler seçtikleri konuların süresine kendileri karar verir ve tüm çalışmalarını proje/çalışma süreç dosyalarına kaydederler. Öğrencilerin okul içi okul dışı etkinliklere katılmaları desteklenir.


Seramik - Seçmeli

Seramik dersi görsel sanatın toprakla buluştuğu, öğrencilerin bireysel bakış açılarının 3 boyutla şekillendiği plastik sanatlar branş dersidir. Ders öğrencilerin üç boyutlu görsel algısını geliştirir. Kavram oluşturma, planlama, ürün şekillendirmeye yönelik düşünsel ve materyal süreci hazırlama, proje sonucunda öz değerlendirme, analiz ve sentez yapma seramik dersi programının parçası olarak görülür. Üç boyutlu sanat olgusu, düzenlemede kurgusu, üç boyutla biçimlendirme, seramik boyalarını tanıma ve sırlama tekniği, temel renk ve kompozisyon bilgisi ve seramiğin fırınlanma süreci ders kapsamında yer alan konulardır.

AP Studio Art - Seçmeli

AP Studio Art Programı, öğrencilere atölye dersi temellerinin verildiği ve üniversite başlangıç düzeyinde okutulan resim derslerine eşit öğrenim deneyimlerini içerir. Bu ders, motivasyonu çok yüksek, kendisini sanat ve tasarım alanında çalışmaya adamış öğrenciler içindir. AP Studio Art Programı, portfolyo çalışmaları, uygulamalı sanat deneyimleriyle ciddi olarak ilgilenen, kavram, kompozisyon, estetik öğeler ve fikirlerin uygulamaya konulmasında sistematik biçimde araştırma yapan ve bunu çalışmalarına yansıtan öğrenciler için tasarlanmıştır.