×

Coğrafya

9. Sınıf

Coğrafyanın bütünsel yaklaşımına uygun olarak tüm konuları ve etkileşimi biçimde belirlenmiş olan Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Bölgeler ve Ülkeler ile Çevre ve Toplumdan oluşan öğrenme alanlarında konu ve temalar, 9-10-11 ve 12 Sınıflar dersleri içerisine entegre olmuş durumdadır.

9. Sınıflarda bu öğrenme alanlarından Doğal Sistemlere ait kazanımlar ağırlıkta olup bu seviyede; Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekil ve Hareketleri, İklim Elemanları ve tipleri gibi konular yer almaktadır. Yıl boyunca öğrencilerimizin harita okuma ve kullanma, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

10. Sınıf

Bu seviyede öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere ve sorunlara sahip çıkma bilincini geliştirmek temel hedeftir. Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir. Yeryüzünün iç Yapısı ve Oluşum Süreci, Kayalar ve önemi, Levha tektoniği, Su, Toprak ve Bitkiler, Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri, Dünyada ve Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Ulaşım, Ekonomik etkinlikler konuları yer almaktadır. Bu konular ele alınırken bu unsurlara ait küresel ve yerel ölçekte ortaya çıkan sorunlar bu sorunu yaratan etkenler ve bunların çözümleri tartışma ortamı yaratılarak incelenir.

11. Sınıf

Bu seviyedeki Coğrafya derslerinde; Ekosistemler, ekolojik döngüler ve bunlara insan müdahaleleri ve etkileri, nüfus politikaları ve bunun sosyo-kültürel ekonomik etkileri, şehirsel gelişim ve etkileri, dünyada ve ülkemizde ekonomik etkinlikler, Doğal kaynaklar ekonomisi arasındaki ilişki, Türkiye ekonomik tarihçesi, Türkiye ekonomisinin sektör bazında diğer ülkelerle kıyaslanması, Türkiye arazi kullanımı arazi kullanımının doğru yada yanlış kullanılmasının etkileri, doğal afetler, gelişmiş ve geri kalmış ülke analizleri, çevreyi etkili kullanma konuları incelenir.

12. Sınıf

Bu derste, ekstrem doğa olayları, geleceğin dünyası, Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri (turizm ve ulaşım), küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, çatışma bölgeleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Derslerde sık sık yapılan okumalar (metin, gazete, roman, makaleler) ve izlettirilen konulara uygun video ve filmlerle yaşanılan mekâna insanın yaptığı değişim ve sonuçları tartışılıp, öneriler getirilmesi için fırsat yaratılır. Bu düzeyde, Coğrafya programının sarmal yapısı gereği, konular, öğrencilerin okuduğunu anlayan, dünyadaki ve Türkiye’deki siyasi olayları analiz edebilen, tartışabilen düzeyde oldukları kabul edilerek ele alınır. Doğal afetler ve çevre sorunları değerlendirilerek, korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamaların öğrenciler tarafından tartışması sağlanır.

SEÇMELİ DERSLER

Siyasi Coğrafya

Siyasi Coğrafya, Jeopolitik bir ülkenin, birliğin veya bölgenin, Dünya üzerinde bulunduğu yerden kaynaklanan politik avantaj veya dezavantajları ile ülkelerin Dünya Siyasi sahnesindeki etkisini inceler. Ülkelerin bugünkü siyasi ve ekonomik etkileri geçmişten ayrı olarak düşünülemez. Dolayısıyla bu etkinin oluşmasında geçmişten gelen iç ve dış sorunlar ile doğal kaynakların ve stratejik konumun etkisi yadsınamaz. Bu derste başta ülkemiz olmak üzere ABD, Çin, Avrupa Birliği ve tüm büyük ülkeler ile çatışma bölgeleri, petrol bölgeleri gibi konular işlenmektedir.

Temek Yeterlilik Testi (TYT) Coğrafya

Seçmeli Coğrafya dersi 12. Sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanır. Bu dersin uygulanma amacı öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaktır. Liseyi bitiren bütün öğrencilerin girdiği ortak sınav olan TYT’de sorular 9. ve 10. Sınıf coğrafya dersi konularını kapsamaktadır. Bu derste temel amacımız 9. ve 10. Sınıf coğrafya konularının tekrarını ve bu konularla ilgili test çalışmaları yapmaktır.

SEÇMELİ DERSLER

Uluslararası İlişkiler

Bir ülkede, dünyanın tamamı veya bir kısmında, doğal, beşeri ve ekonomik olayların dağılışları, aralarındaki bağlantılar ile neden ve sonuçlarını inceleyerek, devlet işleyişi ile görüşleri ele almaktadır. Kutup bölgeleri ve ekvatoral Afrika devlet yapılarının zayıf olması, orta enlemlerde güçlü ve köklü devletlerin kurulması, coğrafyanın siyasete etkisi incelenecektir.

Öğrenciler dış siyasette coğrafi kuralların etkisini gözlemleyerek; mekan, kültür, ekonomi, modern dünya teknolojisi ve geçmiş arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir. Günümüz dış politikasını yorumlayabilme, diplomasi mantığını anlayabilme becerilerini geliştirebileceklerdir.

Siyasi Coğrafya

Ülkelerin bulundukları yerden kaynaklanan avantaj ve dezavantajlarını, iç ve dış jeopolitik durumlarını, bir politik hedefe varmak için yaptıkları tüm siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin tümünü anlamaya çalışmak. Bir tür uluslar arası ilişkiler. Dünya’daki büyük ülkelerin, grupların, birliklerin ve çatışma bölgeleri ile stratejik kaynakların durumunu anlamak.

Ekoloji ve Çevre bilimleri

Dünya her geçen gün Küresel Isınma  ve  genel bir ifade ile çevre sorunları ile karşı karşıya gelmektedir.  Çevre sorunlarının sebepleri, sonuçları ve çözüm önerilerinin ayrıntılı olarak ele alındığı bir ders programı ile aynı zamanda çevre sorunlarına duyarlılık da kazandırma hedefi olacaktır.