×

Tarih

9. Sınıf

9. Sınıf Tarih dersinde; varlığımızın biyolojik ve daha çok toplumsal olarak “insana” dönüşümünde, insanın diğer canlılardan farklı olarak bilinçli bir üretim gücü olmasını temel alarak insanın tüm araçlarıyla siyasallaşması serüveni, dersin odak noktasıdır. Bu siyasallaşmayla günlük hayatta siyasete yüklenen ana anlam ötesinde insanın devlet, kültür, din, sanat vs. gibi alanlardaki bütün yaratımları ve bunların üretim ilişkileri bağlamında dönüşümleri kastedilmektedir. Kısaca “insan” olmaya dair her şey tartışılır. Tüm bu süreçle öğrencilerimizin tarih okur-yazarlığı kültürü kazanması ve bu kültür çerçevesinde dünyayı ve yaşamı makro ölçekte anlamlandırması hedeflenir.

10. & 11. Sınıf

10., 11. Tarih dersinde; sınırlarında yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, siyasi, kültürel ve aklımıza gelebilecek her noktada kodlarını aldığı Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yıkılış hikayesini anlatılmaktadır. Derste yanıtları aranan temel sorular şu şekildedir:

  • Nasıl oldu da küçücük bir beylik ihtişamlı bir “Dünya İmparatorluğu’na” dönüşebildi?
  • Nasıl oldu da kendine “Devlet-i Ebed-i Müddet” diyen bir imparatorluk son buldu?

İki ders yılı boyunca esas olarak bu iki soruya yanıt aranmaktadır. Bu sorular, üstü kapalı olarak veya doğrudan bir mücadele alanını ve rekabeti işaret etmektedir. Bu durumda Osmanlı’nın kimlere göre büyüdüğünü ve küçüldüğünü tanımlama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ona benzeyen ya da benzemeyen pek çok rakip saymak mümkündür. Ancak Osmanlı’nın sonunu getiren yeni dünyanın yaratıcısı ve bugün halen dünyanın egemen gücünü temsil eden “Batı” hiç tartışmasız Osmanlı’nın varlığını ve yokluğunu ifade etmede temel parametreyi oluşturmaktadır. İşte bu nokta da ilk iki sorunun kalbinden 3 hayati soru daha ortaya çıkmaktadır:

  • Nasıl oldu da “Batı” Osmanlı’nın büyümesine karşı koyamadı?
  • Nasıl oldu da “Batı” bugün halen devam eden egemenliğini Osmanlı coğrafyası da dahil dünyanın her noktasına taşıdı?
  • Osmanlı “Modern Batı” dünyasına ayak uyduramadı mı? Yoksa uyduramaz mıydı?

 

TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 12. Sınıf

Bu derste; sınırlarında yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve kurumsallaşma çalışmalarının hikayesi anlatılmaktadır. Başka bir ifadeyle “Türkiye’nin Modernleşme Hikayesi”. Kendini “Devlet-i Ebed-i Müddet” diye çağıran bir imparatorluğun ve sahibi Osmanlı Saltanatı’nın sonu anlamına gelen bu süreç tek ve yerinde bir sözcükle özetlenecekse bu “Devrim” olacaktır. Devrim bir savaşımdır. Ancak diğer savaşlardan farkı bulunduğu coğrafyada ya da dünyada yeni bir toplumsal kimya yaratmaya çalışmasıdır. Dersimiz, bu dönüşümün gücünü taraflar arasındaki çelişkinin büyüklüğü ile ölçümleyerek iki temel soru çevresinde yapılandırılmaktadır.

  • Türkiye Devrimin tarafları arasındaki çelişkiler ne kadar keskindi ve tarafların gücü neydi?
  • Devriminin yarattığı dönüştürme enerjisinin boyutları nedir?

Bu iki soruya yanıt aramak dolaysız olarak bizleri şu soruya götürmektedir:

  • Türkiye Devrimi’ni hangi ölçütlere göre değerlendireceğiz?

“Modernleşme”yi özetle “Dünya’yı Batı merkezli bir dönüştürme süreci” olarak kabul edersek, kaçınılmaz olarak ölçütleri Batı’da gerçekleşen aynı kategorideki devrimler belirleyecektir. Bu yönüyle Türkiye Modernleşmesini anlamak coğrafyamızın kendi tarihsel dinamiklerini bilmeyi zorunlu kıldığı gibi Batı’nın dinamiklerini ve farklarını da bilmeyi zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak 19. Yüzyılın sınırlarından başlayarak bugüne kadar tüm dünyada yaşanan gelişmeler de dersimizin kapsamında yer almaktadır.

AP Dünya Tarihi

Bu ders eldeki ana kaynakları analiz edebilmeyi, neden-sonuç bağlantısı ile tarihsel sıralamayı kavramada daha ileri seviyeye ulaşmayı ve Dünya Tarihinin Klasik ve Klasik sonrası dönemlerde devam etmiş siyasi, kültürel ve ekonomik olayları anlamayı geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bu dersin amacı yalnızca tarihsel bağlamları kavranmasını geliştirmek değil, aynı zamanda daha titiz okuma ve yazma becerilerini de geliştirmektir. Öğrenciler, tarihi küresel bir bakış açısıyla incelerken, tarihsel bir kanıtı yorumlarken, onun geçerliliğini sorgularken, görüş açısını belirlerken ve kanıtın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarırken, bir tarih bilimci gibi çalışırlar. Bu dersin hedefi tarihsel gerçeklerin sadece üzerinden geçmek olmadığından eleştirel düşünme becerileri son derece önemlidir. Derste, insanlığın başlangıç noktasından itibaren klasik ve klasik sonrası dönemin sonuna kadar süregelen konular ele alınır. Öğrencilerin ders dışında fazlasıyla okuma ve yazmayla ilgilenmeleri beklenir; yazma becerileri müfredatın içine eklenmiştir. Program aynı zamanda, öğrencilerin çalışma, eleştirel okuyup yazma becerileri ile birinci ve ikinci derece kaynakları değerlendirme yeterliliklerinin gelişimine de ışık tutmaktadı.

AP Avrupa Tarihi

AP Avrupa Tarihi üniversitelerde veya yüksek okulların Avrupa Tarihi dersinde iki döneme denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. AP Avrupa Tarihi dersinde öğrenciler Avrupa tarihini 1450 yılından bu yana süregelen önemli olaylar, kişiler, gelişmeler ve süreçler açısından dört tarihi dönemde incelerler. Geçmiş üzerinde çalışırken tarih bilimcilerin sahip oldukları düşünme ve beceri yöntemlerinin aynılarını geliştirip kullanırlar; bunlar, birinci ve ikinci dereceden kaynakları analiz etmek, tarihsel görüşler geliştirmek, tarihsel karşılaştırmalar yapmak ve bağlam, neden-sonuç ilişkisi, devamlılık ve zaman içinde değişimle ilgili mantık yürütmek. Bu program sürecinde ayrıca farklı zaman dilimlerinde ve bölgeler arasındaki tarihsel gelişmeleri öğrencilerin incelemesi gereken 6 konu bulunmaktadır: Avrupa ile dünya arasındaki etkileşim; yoksulluk ve refah; tarafsız bilgi ve öznel görüşler; devletler ve diğer iktidar kurumları; birey ve toplum; ve ulusal ve Avrupa’nın kimliği.

AP İleri Düzey Karşılaştırmalı Devlet ve Politika

İleri Düzey Karşılaştırmalı Devlet ve Politika Dersi, karşılaştırmalı devlet ve politika konularında üniversite düzeyinde ve giriş niteliğinde bir derstir. Ders kapsamında Çin, İran, Meksika, Nijerya, Rusya ve Birleşik Krallık olmak üzere altı ülkenin siyasi yapıları, politikaları ve politik, ekonomik ve sosyal zorluklarının incelenmesi için karşılaştırmalı bir yaklaşım benimsenir. Öğrenciler veri ve metinlere dayalı kaynakların analizi yoluyla karşılaştırmalı devlet ve politika süreçlerini kavrarken güç ve otorite, meşruiyet ve istikrar, demokratikleşme, iç ve dış güçler ve siyasi analiz yöntemleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olur.

 

SEÇMELİ DERSLER

TYT – AYT  Tarih Dersi  

Bu dersin temel amacı yurt içi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin 11. Sınıftan itibaren tarih alanında TYT ve AYT sınavlarına yönelik soru çözme becerilerini geliştirerek, sınavlara hazırlamaktır. 

Sinemada Türkiye Tarihi

Lumiere kardeşlerin 1895’de Paris’te hayata geçirdikleri ilk gösterimle birlikte başlayan sinema, modern dünyaya damgasını vuran iletişim araçlarından birisi oldu. Işık, hareket, gerçeklik izlenimi ve görüntülerin birleştirilmesine dayanan sinema modern kitle iletişimin vazgeçilmez yollarından biri olmakla birlikte sosyal bilimler içinde referans kaynağı olma özelliğini taşır. Bu derste de son dönem Osmanlı İmparatorluğundan başlamak Türkiye tarihinin seçilmiş temaları (TÜRKİYE TAŞRA, KÖYDEN KENTE GÖÇ VE ALMANYA’YA İŞÇİ GÖÇÜ,TÜRKİYE  KENT VE KENTLEŞME, ŞEHİRLEŞEN MODERN TÜRKİYE) belirlenen filmler üzerinden tartışılacaktır.