×

Ders İşlenişi

Öğrencilere bilimin bir düşünme yöntemi olduğunu vurgulamanın yanında, bilim okur yazarı olmalarını hedefleyen bir bölüm olarak, bilimsel bilgiyi araştırıp sorgulama becerisini içselleştirerek yaşam boyu kullanmalarını sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin geçerli ve güvenilir kaynaklara erişme becerisi geliştirebilmeleri adına bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin sadece okul yaşantılarında değil, birer yetişkin olduklarında da kullanmaları beklenen analiz etme, yorumlama ve günlük hayat problemlerine çözüm bulma becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Understanding by Design (UbD) çerçevesinde hazırlanan ders planları, Fen bilimleri derslerinde verilen tüm bilgi ve becerilerin gerçek yaşama transfer edilmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin önemini vurgulamak amacıyla da laboratuvarda gruplar halinde çalışma imkanları sağlanmaktadır.

Kalıcı anlamaya yönelik hazırlanmış ders (UbD) planları yapılırken ve dersler işlenirken STEM ve Engineering Design/Mühendislik Tasarım gibi yenilikçi öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin bağlam temelli ve etkin öğrenmelerini sağlayacak öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Ortaokul Fen Bilimleri dersinin dili İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde işlenmektedir. Fen kavramlarının İngilizce verilmesi hedeflendiği gibi, bazı temel bilimsel ifadelerin de İngilizce olarak kullanılması önemsenmektedir. Öğrencilerin İngilizce Fen bilgi ve becerilerinin uluslararası platformda ne düzeyde olduğunu ölçmek için ISA Scientific Literacy sınavı verilmekte ve bu sınavın sonuçları dikkate alınarak ders içerik ve düzeyleri planlanmaktadır. Öğrencilere yıl boyunca her ünitede bölüm öğretmenleri tarafından zenginleştirilmiş içerikle hazırlanan Fen Ünite kitapçıkları da çift dilli olarak sunulmaktadır. Yurtiçi bilim yarışmalarının yanı sıra İngilizce dilini de kullanabilecekleri ve İngilizce araştırma ve deney raporu yazabilecekleri ve dili kullanarak sunum yapabilecekleri uluslararası yarışmalara da katılımları sağlanmaktadır.

Fen Bilimleri dersi farklılaştırılmış öğrenme aktivitelerinin de öğrencilere sunulduğu bir derstir. Farklı öğrenme hızında öğrencilere yönelik Tailoring Science uygulamaları, farklı seviyelerde hazırlanmış ve rubrikli laboratuvar uygulamaları ve mini projeler, sınav sonuçlarına göre bireysel hazırlanan Fen Pekiştirme Çalışmaları (FPÇ), öğrencilerin bireysel olarak takip edildiği ve birebir geri dönüt verildiği uygulamalardandır. Bu şekilde okulun misyonunda belirtildiği gibi sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmak için çeşitli imkanlar sunulmaktadır.

Bilişim Teknolojileri, Matematik ve Görsel Sanatlar dersleri ile disiplinler arası çalışmalar planlanarak öğrencilerin farklı alanlarda sahip oldukları bilgi ve becerilerini kullanmaları sağlanmaktadır. Ürettikleri projelerle de çeşitli yarışmalara katılım sağlanarak farklı öğrenme ortamlarını ve ürünleri de gözlemleme şansı verilmektedir.

Fen derslerinin öğrenme materyallerini çeşitlendirmek amacıyla birçok iPad uygulamasından faydalanılmaktadır. Ayrıca duyuru ve süreç odaklı çalışmaların takibinde Google Classroom etkin olarak kullanılmaktadır. İlgi duyan öğrencilere proje çalışmalarında ihtiyaç duydukları teknolojik araçlar sağlanmakta olup, projeleri desteklenmektedir.


Hisar Ortaokulunda 2018-2019 yılında yenilenmiş iki adet Fen Bilimleri laboratuvarı bulunmaktadır. 21.yy öğrenen profili dikkate alınarak bölüm öğretmenleri tarafından tasarlanan esnek öğrenme ortamı olan laboratuvarlarımızda yıl boyunca 250’ye yakın deney ve etkinlikler etkin bir şekilde  yapılmaktadır. Öğrenme ortamımız öğrencilerde bilime olan ilgiyi ve sorgulamaya becerilerini artırmak amacıyla çeşitli görseller ile zenginleştirilmektedir. Laboratuvarlarımız ve sürekli yenilenen laboratuvar malzemelerimiz okul sonlarında Fen projeleri yürüten öğrencilerimizin de kullanımına açıktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınavların yanı sıra süreç odaklı değerlendirme Hisar Okulları değerlendirme politikasının odağını oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak öğrencilere kendi öğrenmelerinin sahibi olduklarını hatırlatan mini sınavlar, mini sınavın tekrarları (retake sınav), ek çalışmalar, isteğe bağlı dönem Fen projeleri, FPÇ çalışmaları, günlük ve haftalık ödevler, laboratuvar çalışmaları, Pre-Post testler, sınav kazanım formları, sınav öz değerlendirme formları, vb. uygulamalarımızdan bazılarıdır.