×

Ders İşlenişi

MEB’in belirlemiş olduğu müfredat programı esas alınarak ve UbD planına uygun olarak zenginleştirilmiş Hisar müfredatı uygulanmaktadır. Müfredatta bulunan tüm konuların içerisindeki kavramların, öğrencilerin hazırbulunuşlukları belirlenerek sorgulayıcı bir yaklaşımla keşfedilmesi hedeflenmektedir. Bahsi geçen her kavram ya da metodun arka planında bir matematiksel gerçeklik bulunduğu ile ilgili her öğrencinin farkındalık sahibi olması beklenmektedir. Matematik dersleri yapılırken İngilizce kullanımına da özen gösterilmekte, her ünite ile ilgili terminolojiye yer verilmektedir.

Konu girişlerinde öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaları amacıyla giriş aktiviteleri yapılmaktadır. Bu aktiviteler seçilirken öğrencilerin ilgilerini çekebilecek, akılda kalıcı, günlük hayat örnekleri seçilmeye çalışılmaktadır. Yönlendirici sorular eleştirel düşünmeyi desteklemektedir.

Öğrencilerin pratik yapmaları amacıyla veya konu işlenirken kavramlara farklı bir bakış geliştirmeleri amacıyla aktiviteler hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Yapılan farklılaştırılmış sınıf çalışmalarında her öğrencinin çalışmalarının bireysel kontrolü yapılmakta ve bireysel geribildirim verilmektedir. Farklılaştırılmış sınıf çalışmalarının uygulanması sırasında akran öğrenmesinden de destek alınmaktadır.

Matematik derslerinde gelişim hızı farklı öğrenciler için farklı uygulamalara yer verilmektedir. Sınıf içinde ve dışında yapılan ileri matematik çalışmalarıyla matematik konularında araştırma yapmak, matematik kültürünü artırmak  ve bu alanda ilerlemek isteyen öğrenciler için imkan sağlanır.

Sınav öncesinde öğrencilerle paylaşılan sınav kazanım tablosu ile öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak hedeflenir. Sınav sonrasında uygulanan sınav öz değerlendirmeleri, öğrencilere sınav kazanımlarını değerlendirme ve becerilerini geliştirme konusunda fırsat sağlamaktadır.  Sınav değerlendirmeleri sonrasında verilen ek çalışmalar, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eksik öğrenmeleri tamamlayan bireysel çalışmalardır.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç odaklı değerlendirmemizin bir parçası olan quiz ve exit cardlar derslerde çok sık uygulanmaktadır. Exit card’lar uygulanan dersin içeriğini ölçmekte, quizler ise daha geniş kapsamlı olmaktadır. Ölçme değerlendirme araçlarından biri olarak uygulanan test çalışmaları da öğrencilerin bu doğrultudaki becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmıştır.

Ünite sonlarındaki transfer aktiviteleri konuların günlük hayatla ilişkisinin kurulması açısından önemlidir. UbD yaklaşımının temelini oluşturan transfer aktivitelerimiz, “Günlük yaşamda bu konu nerede kullanılıyor?” sorusuna cevap vermek amacıyla hazırlanmaktadır. Hazırlanan aktiviteler hem konunun içeriğini kapsayan hem de sonuç çıkarmaya yönelik, açık uçlu sorulardan oluştuğu için eleştirel düşünmeyi desteklemektedir.  

Müfredat gereği önceki senelerde çalışılan bir çok ünite, sonraki senelerde de tekrar edilmektedir. Ancak yapılan “refreshment work” çalışmaları ile öğrencilerin önceki senelerde öğrendikleri bilgiler tazelenmekte ve pekiştirilmektedir.

Ünite sonlarında hazırlanan “Eksik Tamamlama Kitapçıkları” ünite ile ilgili derlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin bu kitapçıkları çözmeleri ile biten ünite ile ilgili tekrarın yapılması ve eksiklerin giderilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerin süreç boyunca kimi zaman öğrendiklerini pekiştirmek kimi zaman ise kendi araştırmalarını yapmak, yeni bilgilere ulaşmak amacıyla düzenli ödev verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

Haftalık yoğun olarak yapılan etüt çalışmaları ile öğrenciler desteklenmektedir.

Grup çalışmalarını ve aktif öğrenmeyi destekleyici her ortam öğrenme ortamıdır. Öğrenme ortamlarının desteklenmesi noktasında teknoloji de etkin bir şekilde kullanılır.

Matematik derslerinde öğrencilerle iletişim yoğun olarak “Google Classroom” aracılığı ile sağlanmaktadır. Burada öğrencinin olduğu sınıfa ait tüm duyurular, ödevler, cevap anahtarları, kitaplar ve diğer dökümanlar bulunmaktadır.

Her dönem belirli aralıkla verilen sözlü notları; yapmış oldukları çalışmalar, ara değerlendirmelerin sonuçları, ödev performansları ve sınıf içi katılımından oluşmaktadır. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı kapsamında bu sözlü notları gösterilen azim ve gayret neticesinde pozitif yönde değişebilir.