Okulöncesi

Okulöncesi programımız, çocuğun gelişimini bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Okulöncesi bölümümüz etkin öğrenme yöntemlerini temel alarak 21. yy becerileri gelişimini hedefleyen nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır.

Günlük programda düşünen, sorgulayan, insiyatif alabilen, yapmak istediklerini planlayan, planladıklarını gerçekleştiren, yaptıklarını değerlendirebilen çocukların gelişimi desteklenir. Okulöncesi bölümümüz; fiziksel donanım ve düzeni, çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları gözardı edilmeyen bir eğitim programı, tutarlı bır günlük akışı, olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı, aile katılımı ve programın değerlendirilmesi unsurlarını etkin bir şekilde gerçekleştiren nitelikli bir okulöncesi eğitim kurumudur.

Öğrenme ortamlarımızda öğretmen/çocuk oranının ideal sayılarda olması, çocukların öğretmenleri ile etkin etkileşimler içinde olarak insiyatiflerinin desteklenmelerine fırsat verir. Bu yolla, çocuklar yaşadıkları olumlu etkileşimleri sonunda geleceğe güvenle bakan, amaçlarını belirleyen, karar veren ve problem çözen bağımsız bireyler olabileceklerdir.

Alan deneyimine sahip yetkin öğretmenlerimiz, kurumumuz tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı merkezli uzun soluklu eğitimlerle kendilerini ve programı geliştiririrler. Öğretmenlerimiz hem günlük takım çalışmaları hem de yatay ve dikey akademik disiplinlerarası çalışmaları yolu ile, hem eğitim programının uygulanışında hem de herbir çocuğa yaklaşımda tutarlı bir tutuma ulaşılmasını sağlarlar. Aralarında hissettikleri destek ve güveni çocuklarla olan etkileşimlerine yansıtırarak, onların eğitim yolculuklarının ilk basamağına olumlu duygularla adım atmalarını sağlarlar.

Sibel Yalkın

Okulöncesi Müdürü


Çocukların Düşünsel ve Sosyal Gereksinimleri Ön Planda

Hisar’da okulöncesinden ilkokul 3. sınıfa kadar çağdaş eğitimin gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahip, çocuğun düşünsel ve sosyal gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşım olan High/Scope eğitim modelini kullanıyoruz. Eğitim programımızda, her ders için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. High/Scope öğretmeni sınıfta öğrencilerine çok çeşitli materyaller sağlar. Bireysel olarak onlarla etkileşim içinde olup detaylı gözlemler yapar.

Çocuklarımızda Güven Duygusu Yaratmak

Okulumuzun fiziksel ortamı, çocukların etkin öğrenmelerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır. Sosyal ortam ise, olumlu disiplin yöntemleri ile harmanlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz tutarlı günlük program ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimleri ile istikrarlı bir şekilde güven geliştiriyorlar. Bu güven hissi ise, onların öğrenme keşiflerine çıkabilmelerini tetikleyen iç atılımların oluşabilmesini ve deneyime dönüşebilmesini sağlıyor.


Özgüven ve Sorumluluk Aşılıyoruz

Günlük programın önemli bir parçası olan ve çocukların serbest oyunlarını planlı kılan “Planla-Yap-Değerlendir” isimli sıralı faaliyetimiz, öğrencilerin özgüvenlerinin, dil gelişiminin, problem çözme, zaman yönetimi ve sorumluluk alma becerilerinin ilerlemesini mümkün kılıyor.

Yabancı Dil ile Erken Tanışma

Öğrencilerimiz İngilizce eğitimlerine okulöncesi seviyesinde başlıyor, yabancı dili de etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla doğal ortamda öğreniyorlar. Öğrencilerimiz her gün dört ders saati olmak üzere toplam 160 dakika İngilizce eğitimi alıyorlar.

Potansiyelleri Hangi Alanda?

Haftada birer gün alanlarında uzman öğretmenlerden müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve hareket eğitimi dersi almaları, dönüşümlü olarak sekiz değişik alanda kulüp faaliyetlerine katılmaları, öğrencilerimizin eğitimlerini zenginleştiriyor.İleri Ölçme-Değerlendirme Metodları ile Bireysel Destek

Okulöncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendiriliyor, her öğrencinin tüm gelişim alanlarında kendi olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılıyor. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, dönemsel gelişim raporları, okul olgunluğu değerlendirmeleri gibi farklı ölçme - değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özel bireysel destek olarak dönmesini sağlıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulöncesi yaş grubuna uygun güçlü bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, farklı kanallarla sürekli kılınan kaliteli bir okul-aile iletişimi de öğrencilerimizin gelişimine gözle görülür bir katkıda bulunuyor.

Zengin Eğitim Materyalleri

Öğretmen sayısının yüksek olması, eğitim materyallerinin nitelik ve niceliği, etkin öğrenmenin geziler ile desteklenmesi, öğrencilere erken yaşta verilen çevre sorumluluğu ve toplum hizmeti bilinci, sene sonu gösterilerinin akademik projelere bağlı kazanımlar amaçlanarak yapılması, okulöncesi eğitimimizi güçlü kılan diğer unsurlar.

HIGH SCOPE EĞİTİM MODELİ

High/Scope eğitim modeli, 1960’lı yıllarda A.B.D.’de David Weikart ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim programıdır. Başarısı, 1962 yılında başlatılmış ve katılan öğrencilerin 40’lı yaşlarına kadar izlendiği, çok uzun yıllar süren çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

İsviçreli psikolog Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına dayanan ve Howard Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı ile sıkı sıkıya örtüşen unsurlar içeren High/Scope modeli çocuk merkezli bir eğitim programı sunar. Ancak günlük programında yer alan faaliyetler hem öğretmen güdümlü hem de çocuk güdümlüdür; bu anlamda dengelenmiştir. Okul ve hayat başarısı ölçümlerinde tamamen öğretmen güdümlü ve tamamen çocuk güdümlü programlarla karşılaştırıldığında anlamlı olumlu sonuçlara ulaşan programın merkezinde Etkin Öğrenme felsefesi yer alır.

Programda, çocukların en önemli bilişsel karakteristiklerinden oluşturulmuş olan çok sayıda beceri, Temel Gelişim Göstergeleri halinde desteklenmektedir. Bunlar farklı gelişim alanlarında çocukların yaş seviyelerine uygun ve kişisel gelişim göstergeleri olarak kabul edilen becerilerdir. Çocuklarda belirmekte olan yetenekleri genişletip güçlendiren bu Temel Gelişim Göstergeleri, geniş tanımlı becerileri kapsadıklarından uzun vadede yarar sağlarlar.

Temel Gelişim Göstergesi Ana Başlıkları:

  • Öğrenme Yaklaşımları,
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim,
  • Fiziksel Gelişim ve Sağlık,
  • Dil Okur-Yazarlık ve İletişim,
  • Matematik,
  • Yaratıcı Sanat,
  • Fen ve Teknoloji,
  • Sosyal Bilimler.

    High/Scope günlük programının en önemli zaman dilimlerinden biri Planla-Yap- Değerlendir çevrimidir. Planlama-Çalışma-Hatırlama sıralı faaliyetlerini içeren bu çevrimde çocuk kendi ilgi alanı içinde bir plan yapar; bu planı uygular; çalışma bitimindeki hatırlama sürecinde ise planını uygularken yapılan çalışmayı hatırlar ve yaptıklarını değerlendirme fırsatına sahip olur. Çocuklar seçtikleri kararları uygulayabildiklerini ve planladıklarını yapabileceklerini görürler. Böylece, özgüvenleri ve sorumluluk duyguları artar; bağımsızlık duyguları desteklenir. Kesin bir sonuç ya da tek bir doğru beklentisi olmadığından çocuklar rahatça çalışırlarken yetişkin tarafından sorulan ve onların düşünmelerini teşvik eden açık uçlu sorular problem çözme yetilerinin gelişmesini sağlar. Hatırlama (değerlendirme) kısmı, deneyimlerini dile getiren çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerine alıştırma sağlar. Bu sıralı faaliyette çocuklar değişik zaman boyutlarındaki olayları birbirine bağlamayı da öğrenirler ve zaman denetiminde beceri kazanırlar.