×

Felsefe

10. Sınıf

Bu ders felsefeye giriş kapsamında, beceri odaklı tasarlanmıştır. Felsefe okur-yazarlığı açısından gerekli olan bu beceriler: okuma , yazma, not tutma, kedini ifade etme olarak özetlenebilir. Her bir beceri ile ilişkili ara kazanımlardan bazıları; felsefi metin okuyabilme, sanat eserlerini analiz edebilme, felsefi-düşünsel tartışmaları takip edebilme, temellendirilmiş metinler yazabilme, metinleri karşılaştırmalı olarak okuyabilme, bireysel not alma teknikleri geliştirme, etkin dinleme ve sözlü ifade süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır. Bu çerçevede felsefe tarihinden seçilmiş okuma parçalarının yanı sıra, öğrencilere felsefi düşünme becerisi kazandıracak edebiyat, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sinema, güzel sanatlar alanlarından derlenen materyaller de kullanılacaktır.

11. Sınıf

11. Sınıf Felsefe dersi, bireyi bu gezegendeki varlığının anlam ve değeri üzerine düşünmeye yöneltir. Onun hem doğal hem de toplumsal yaşamını yöneten ilke, oluşum ve değerlerin özünü ortaya çıkarmak için bir araştırma alanı olarak işlev görür.

Bu çerçevede düşünce tarihi boyunca ortaya konmuş farklı düşünceler öğrencilere tanıtılarak bunlarla belli kavramlar ve tarihsel süreçler açısından hesaplaşabilmeleri kolaylaştırılmaya çalışılır.

SEÇMELİ DERSLER

Eleştirel Düşünme

Bu dersin amacı düşünmelerimiz üzerine düşünme yani düşünceyi kendi üzerine katlamak, refleksiyon yapabilme becerisi geliştirmektir. Eleştirel düşünme kavranılması gereken bir ders konusu olmaktan çok, bütün durumlara uygulanabilecek bir düşünme yöntemidir. Bu yönüyle de bu dersin hedefi eleştirel düşünebilme becerilerini içselleştirmiş bir zihinsel yapı oluşturmak üzere bireyi eğitmektir. 

Stratejik Düşünme

Stratejik Düşünme bireylerin ve bireylerden oluşan örgütlenmelerin olanak ve yeteneklerini doğru tanımlanması temelinde ulaşılmak istenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaştıracak araç, yöntem ve süreçlerin analiz edilmesinin amaçlandığı bir derstir. Bu derste çok yönlü düşünebilme ve asimetrik ortamlarda süreç yönetebilmeye dayalı bir farkındalık ve liderlik becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. 

Sosyoloji

Sosyolojinin bugünkü konumunu anlamak, çağı anlamaktır. 21. yy dünyasında olup bitenleri anlamak ve açıklayabilmek için yeni sosyolojinin penceresinden bakmaya ihtiyaç vardır. Toplumsal hayat çok sayıda çeşitli kurum ve kuruluşlarla örülmüş, farklı amaç ve işlevlere sahip yine çok sayıda grupları barındıran, belirli bir değerler ve kurallar sistemine dayanan ve değişen dinamik bir etkileşim ağıdır. Bu ağın çözümlenerek aydınlatılmasını ve burada karşımıza çıkan sorunlar üzerine düşünmeyi sosyoloji mümkün hale getirir.

Drama (Tiyatro Oyunu Yazma / Sahneleme / Müziklendirme)

Drama dersinde, öğrencilerle birlikte yazılacak ya da dramaturjisi yapılacak bir metin üzerinden müzik eşlikli bir oyun sahnelenecektir. Bu derste dört ayrı beceri türü yoklanmaya çalışılacaktır:

  • Özgün metin oluşturma ya da dramaturji ile önceden yazılmış bir metni uyarlama;
  • Oyunculuk / rol yorumlama;
  • Bölümler arası ve bölüm içi müzik temaları oluşturup uygulama;
  • Ses, ışık, bilgisayar uygulamaları, sahne ve dekor yönetimi fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirebilme.

Ders değerlendirmesi ise iki düzeyde gerçekleşecektir: Süreç odaklı ve oyun performansı.