Hisar Okulları Çocuk Koruma Programı

Çocuk ve insan haklarına bağlı, çağdaş ve gelişmeye açık bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahını en üst düzeyde sağlayacak bir eğitim öğretim ortamı sürdürme hedefi doğrultusunda çalışmaktayız. Çocuğun hayatının büyük bir bölümünü kapsayan okul ortamının güvenli olması, çocuğun büyümesi, çocuğun gelişmesi ve öğrenmesi için en uygun koşulların yaratılması birincil önceliğimizdir.

Hisar Okulları, geliştirip uyguladığı Çocuk Koruma Politikası ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu ve Uluslararası Çocuk Koruma Konseyi standartları doğrultusunda öğrencilerinin güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası kapsamında yapılacak tüm faaliyetler T.C. Anayasası, Çocuk Koruma Kanunu, MEB Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yürütülür.

Okulumuzun tüm paydaşları için (öğrenciler, veliler, akademik/idari kadro çalışanları, okul ile iş birliği içerisinde çalışan tüm tedarikçi firma çalışanları ve okul etkinlikleri içerisinde yer alan tüm misafirler) geçerli olan Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası, sorumlu olduğumuz tüm çocukların zarar görmemesi için uyguladığımız prosedürleri ve protokolleri kapsamaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. Çocuk haklarının korunmasını amaçlayan sözleşmeye taraf devletler, bu hakların hayatageçirilmesi için gerekli yükümlülüklere uymak durumundadır. Türkiye de Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan devletler arasında yer almaktadır. Sözleşmenin içeriğine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hisar Okulları çocuk koruma ve öğrencilerin iyi olma halini taahhüt eden Council of International Schools (CIS) tarafına akredite edilmiş bir eğitim kurumudur. Bu doğrultuda CIS’in çocuk koruma alanında gözettiği tüm ilkeleri benimseyerek ve uygulayaral çocuk koruma standartlarının uluslararası platformlarda kabul edilmesine katkıda bulunur.

Her okul düzeyinde Çocuk Koruma Ekibi en fazla 5 kişi olacak şekilde bu görevi yapma yetkinliğine sahip kişilerden okul yönetimleri tarafından oluşturulur. Gönüllülük ilkesi göz önüne alınarak Okul yönetimleri tarafından önerilen adaylar Hisar Okulları İcra Kurulu’nda (İCK) değerlendirildikten sonra onaylanır. Çocuk Koruma Ekibi referans kuruluşlardan Çocuk Koruma Eğitimleri alır.

 

Amaç ve Kapsam


Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası, riski önlemek ve risk altındaki çocuğu korumak için izlenecek yolu ve takip edilecek esasları belirleme amacını taşımaktadır. Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikasının oluşturulmasındaki amaçlar:

 • Çocukların güvenli ve korunmuş hissetmelerini sağlayarak fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan iyi oluşlarını destekleyici öğrenme ortamları sunmak,
 • Çocuklarımızın temel haklarına saygı göstererek eşitlik ilkesi çerçevesinde ayrımcılığa maruz kalmadan eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak,
 • Okul paydaşlarının çocuk koruma konuları ile ilgili bütün kurallar, beklentiler ve planlamalar hakkında bilgili olmasını sağlamak ve çocuk koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek,
 • Çocuk güvenliği açısından riskli olabilecek uygulamaların sürekli ve düzenli iyileştirerek mümkün kılmak,
 • Çocuk hakları, çocuk güvenliği ve iyi olma hali ile ilgili söylemlerin ve eylemlerin ortak hedefler doğrultusunda ilerleyebilmesi adına bir değerlendirme sistemi oluşturmaktır.
İlkeler

Hisar Okulları Çocuk Koruma İlkeleri, öğrencilerinin iyi olma hali, güvenliği ve korunması için benimsediği temel prensipleri içerir. Bu ilkeler, Hisar Okullarının çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimlerine verdiği önemi yansıtan temel unsurlardır ve öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlar:

Çocuğun Yüksek Yararı: Hisar Okulları, öğrencilerin esenliği ve güvenliği için gerekli koşulları sağlayarak çocuğun üstün yararını gözetir.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme: Tüm istismar türlerini ve ihmali önlemeyi hedefler, yetişkinlerin çocukların korunmasında iş birliği yapmasını teşvik eder.

Ayrım Gözetmeme İlkesi: Hiçbir nedenle veya biçimde hiçbir çocuğa ayrım yapılmasına izin vermez, çocukların farklılıklarını önemser ve eşitliği teşvik eder.

Yaşama ve Gelişme İlkesi: Tüm çocukların fiziksel ve duygusal bütünlüğünü korur, her çocuğun gelişim seviyesini dikkate alır ve onları destekler.

Gizlilik Koruma: Çocukların bilgilerinin güvenliğini sağlar, bilgilerin sadece ilgili kişiler tarafından erişilebilmesi için tedbirler alır.

Çocuk Katılımı: Çocukların görüşlerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır, bu görüşlere saygı gösterir ve tüm çocukların eşit katılımını teşvik eder. Süreçler hesap verebilir, saydam ve çocukların geri bildirimlerine duyarlıdır.

Roller ve Sorumluluklar

Hisar Okullarının tüm paydaşları Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikasının hükümlerine uyarak çocukların korunmasından sorumludur. Politikaya ilişkin görevlendirilmiş kişi ve zümrelerin belirlenmiş rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.

 1. Okul Yönetimleri çocukların suistimaline veya ihmaline yol açabilecek durumları önlemeye yönelik prosedürlerinin bulunmasını sağlamak, Çocuk Koruma Ekibi’nin faaliyetlerini izlemek, destek sağlamak ve okul içinde tüm prosedürlerin düzgün ve zamanında uygulanmasını sağlayarak potansiyel çocuk istismarı vakalarının rapor edilmesini garanti etmekle sorumludur.
 2. Her okulun Çocuk Koruma Ekiplerinde bir lider, her seviye için bir üye bulunur. Çocuk Koruma ekipleri, Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikasına ilişkin Okul yönetimi, PDR uzmanları ve okul disiplin komiteleri ile iş birliği yapar, liderlik eder ve iletişimde bulunur. Bu ekipler ayrıca çocuk koruma politikasını savunur, eğitimler düzenler, vakaları kaydeder ve gerektiğinde yasal kurumlarla iş birliği yapar.
 3. Çocuk koruma ekip lideri, ihmal veya istismar şüphesi durumunda bir plan hazırlar, bilgi toplar ve Hisar Okulları Çocuk Koruma Kuruluna rapor sunar. Ayrıca, istismar vakalarında politika adımlarını takip eder ve yasal yükümlülüklere liderlik eder. Çocuk koruma liderinin bulunmadığı durumlarda Çocuk Koruma Ekibinin diğer üyelerinden biri görevi icra eder.
 4. Çocuk Koruma Kurulu, her okuldan bir müdür yardımcısı, okul doktoru ve İSİG-Teknik Müdürden oluşur ve İcra Kurulu’na bağlıdır. Bu kurul, çocuk koruma alanındaki gelişmeleri takip eder, eğitimleri planlar, politikaları gözden geçirir, çocuk koruma ekibini yönlendirir ve yılda iki kez toplanır.
 5. Hisar Okullarının tüm paydaşları​​ Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası ve uygulamaları hakkında eğitimlere katılır, gizlilik ilkesi doğrultusunda çocuk istismarı veya ihmal şüphelerini raporlar, politikaya uygun çalışmalar yapar.
 • Öğretmenler, çocuk istismarı veya ihmal riskine dair makul şüpheleri olduğunda hızlı ve doğru bir şekilde çocuk koruma ekip liderine bildirmekle sorumludur. Ayrıca, önleyici tedbirler alarak olumlu ilişkiler geliştirir, saygılı davranışları teşvik eder ve iş birliği yaparak çocuğun güvende olmasına yardımcı olur.
 • Psikolojik danışman, çocuk koruma ekibi ile iş birliği yaparak istismar veya ihmal şüphelerini bildirir. Öğrencilerin duygusal ve zihinsel iyi oluşunu destekler, eğitim programları tasarlar, öğretmenler ve diğer personelle iş birliği yapar, sorunları tespit eder, gizliliği korur, kayıtlar tutar ve duygusal destek sağlar.
 • Okul doktoru/hemşiresi, çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığını izler, istismar şüphesi durumunda gereken tıbbi ve duygusal destek sağlar, gözlemleri kaydeder ve tedavi sürecini takip eder.
 • Ebeveynler/yasal vasiler, okul yönetimi ve personeliyle iş birliği yapar, öğrenciyle ilgili soruları yanıtlar, çocuk koruma politikaları hakkında bilgilendirme toplantılarına katılır ve çocuğun davranışlarındaki endişeleri iletmekle sorumludur.
Prosedürler

Çocuk İstismarı / İhmali Şüphesiyle Karşılaşıldığında İzlenecek Adımlar

 1. Adım: Şüpheli duruma tanık olan ya da bilgi sahibi olan kişi 24 saat içinde okulun Çocuk Koruma Ekibine (ÇOKE) iletir. ÇOKE Lideri Çocuk İstismari/İhmali Şüphesi Durum Bildirim Formunu doldurur ve okul müdürüne sunar.
 2. Adım: Okul Çocuk koruma ekibi ve psikolojik danışman konu ile ilgili okul müdürünün görüşünü alarak ekip ile birlikte karar alır.
 3. Adım: Belirtilen durumlarda ÇOKE tarafından aksiyon planı oluşturulur ve tutanak haline getirilir. Türk Ceza Kanunu’na göre suç bildirimi yapılır. İstismar niteliğindeki davranışlar aynı zamanda suç olduğundan bu davranışların polis, jandarma veya Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi gerekir. Çocuğun korunma ihtiyacının bildirimi, ilgili kanunlar dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılır. Bu süreçte izlenen adımlar aşağıdaki gibidir:
  • Aileye yüz yüze toplantı ile bilgi verilir.
  • Öğrenci ve aileye ilgili okul psikolojik danışmanı tarafından destek verilir. 
  • Gerekli durumlarda sağlık müdahalesi okul doktoru/hemşiresi tarafından yapılır veya ilgili uzmanlığa sahip sağlık kuruluşuna transferi sağlanır.
  • Konuyla ilgili hukuki ve/veya adli danışmanlık alınır.
  • Çocuk Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda şüpheli durum, suç bildirimi veya korunma ihtiyacının bildirimi ilgili kurumlara yapılır.
  • Şüpheli kişi okul çalışanı olduğu takdirde çalışanın belirli ya da belirsiz süre dahilinde işine ara verilmesi kararı alınır ve uygulanır. 
 4. Adım: Yazılan tüm raporlar ve belgeler Çocuk Koruma gizli dosyasında tutulur. Gerektiği zamanlarda yasal çerçeve dahilinde ilgili kurumlarla paylaşılır. 
 5. Adım: Çocuk ve ilgili taraflara, destek ve takip teminatını vermek amacıyla toplantıda alınan kararlar bildirilir. 
 6. Adım: Vaka düzenli aralıklarla takip edilir.

Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.