Politikalarımız

Hisar Okulları politikaları, okulun ana süreçlerini, işlevlerini ve uygulamalarını tanımlar ve yönlendirir. Okul politikaları, Hisar İcra Komitesi tarafından akademik ve idari kadro, veliler ve öğrencilerle şeffaf işbirliği ve danışma süreci içinde oluşturulur, yönetilir ve yürütülür.

Yeni programların geliştirilmesi veya mevcut uygulamalarda değişiklik yapılması durumunda yeni süreçler ve politikalar tanımlanabilir veya mevcut politikalar değiştirilebilir. Yeni süreçler ve güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler öğrencilere, çalışanlara ve velilere duyurulur. Hisar politikaları, MEB yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal düzenlemeler ile uyumludur.

Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası

Bu yönerge; Okul ortamında istenmeyen davranışların en yaygın hali olan “zorbalık” ile ilgili tanım ve uygulamaları içeren süreçleri belirtmek ve tüm öğrenciler için, öğrenme ve performansı olumsuz etkileyen koşullardan arınmış, güvenli fiziksel ve duygusal eğitim-öğrenim ortamları yaratmayı ve sürdürmeyi hedefler.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Disiplin Politikası

Hisar Okulları, PreK-12 bütünlüğünde olumlu disiplin yaklaşımını benimsemektedir.. Bu doğrultuda hazırlanmış olan disiplin politikası Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile uyumludur. Disiplinin amacı; öğrencilere iletişim, özerklik, sorumluluk duygusu öz-disiplin ve çatışma çözme becerileri kazandırmaktır.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Etik Politikası

Etik Kurallar, Hisar Okulları bünyesinde faaliyet gösteren herkesin kesin olarak uyduğu etik değer ve ilkeleri kapsamaktadır. Hisar Okullarının tüm akademik ve idari personeli ile öğrencileri en yüksek etik standartlara göre hareket etme konusunda bireysel olarak yükümlüdürler. Etik Kurallar, günlük uygulamaları yönlendiren ve profesyonel mükemmeliyeti hedefleyen genel ilkelerden oluşur.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar PreK-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla, yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak, tüm öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Teknoloji Kullanım Politikası

Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştırır; öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında sürekli ve dinamik bir iletişim kurulması için fırsatlar sunar. Okulumuzda teknoloji altyapısı tüm okul toplumunun fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Okul toplumu teknolojiyi kabul edilebilir kullanım kuralları doğrultusunda kullanır.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

İletişim Politikası

Hisar Okulları; açık iletişimin, saygının, şeffaflığın, adaletin ve olumlu ilişkilerin değer verildiği ve teşvik edildiği, güvenli, kapsayıcı ve destekleyici bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Hyflex: Hibrit ve Esnek Eğitim Politikası

Hisar Okulları Hyflex: Hibrit ve Esnek Eğitim Politikası okulumuzun okullar açık “yeni normal”, hibrit ve uzaktan eğitim süreçlerine bakış açısı ve yaklaşımlarını yansıtan, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır. Bu doküman sürecin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak süreç içinde düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

İlgili yönergeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstlük; objektif, özgün, doğru, ilkeli bir yöntemle bilgiye ulaşılması ve bu bilginin sunulmasını esas alır. Hisar Okulları, ait olduğu topluma ve dünyaya, tüm akademik çalışmalarında bilimsel yöntemi takip eden bireyler kazandırma amacıyla; Akademik Dürüstlük ilkelerinin öneminin farkındadır ve aynı zamanda bu farkındalığın ve akademik etiğin oluşturulması misyonunun taşıyıcılarındandır. Hisar Okulları’nın tüm öğretmen ve öğrencilerinden Akademik Dürüstlük Politikası’na uymaları beklenir.

İlgili yönergeye ulaşmak için lütfen tıklayın.