Politikalarımız

Hisar Okulları politikaları, okulun ana süreçlerini, işlevlerini ve uygulamalarını tanımlar ve yönlendirir. Okul politikaları, Hisar İcra Komitesi tarafından akademik ve idari kadro, veliler ve öğrencilerle şeffaf işbirliği ve danışma süreci içinde oluşturulur, yönetilir ve yürütülür.

Yeni programların geliştirilmesi veya mevcut uygulamalarda değişiklik yapılması durumunda yeni süreçler ve politikalar tanımlanabilir veya mevcut politikalar değiştirilebilir. Yeni süreçler ve güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler öğrencilere, çalışanlara ve velilere duyurulur. Hisar politikaları, MEB yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal düzenlemeler ile uyumludur.

Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası

Bu yönerge; Okul ortamında istenmeyen davranışların en yaygın hali olan “zorbalık” ile ilgili tanım ve uygulamaları içeren süreçleri belirtmek ve tüm öğrenciler için, öğrenme ve performansı olumsuz etkileyen koşullardan arınmış, güvenli fiziksel ve duygusal eğitim-öğrenim ortamları yaratmayı ve sürdürmeyi hedefler.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Disiplin Politikası

Hisar Okulları, PreK-12 bütünlüğünde olumlu disiplin yaklaşımını benimsemektedir.. Bu doğrultuda hazırlanmış olan disiplin politikası Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile uyumludur. Disiplinin amacı; öğrencilere iletişim, özerklik, sorumluluk duygusu öz-disiplin ve çatışma çözme becerileri kazandırmaktır.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Etik Politikası

Etik Kurallar, Hisar Okulları bünyesinde faaliyet gösteren herkesin kesin olarak uyduğu etik değer ve ilkeleri kapsamaktadır. Hisar Okullarının tüm akademik ve idari personeli ile öğrencileri en yüksek etik standartlara göre hareket etme konusunda bireysel olarak yükümlüdürler. Etik Kurallar, günlük uygulamaları yönlendiren ve profesyonel mükemmeliyeti hedefleyen genel ilkelerden oluşur.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstlük; objektif, özgün, doğru, ilkeli bir yöntemle bilgiye ulaşılması ve bu bilginin sunulmasını esas alır. Hisar Okulları, ait olduğu topluma ve dünyaya, tüm akademik çalışmalarında bilimsel yöntemi takip eden bireyler kazandırma amacıyla; Akademik Dürüstlük ilkelerinin öneminin farkındadır ve aynı zamanda bu farkındalığın ve akademik etiğin oluşturulması misyonunun taşıyıcılarındandır. Hisar Okulları’nın tüm öğretmen ve öğrencilerinden Akademik Dürüstlük Politikası’na uymaları beklenir.

İlgili yönergeye ulaşmak için lütfen tıklayın.

İletişim Politikası

Hisar Okulları; açık iletişimin, saygının, şeffaflığın, adaletin ve olumlu ilişkilerin değer verildiği ve teşvik edildiği, güvenli, kapsayıcı ve destekleyici bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar PreK-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla, yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak, tüm öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır.

İlgili politika yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Bilişim Stratejileri Politikası

Bilişim Stratejileri Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı yansıtan, ilgili tüm süreçleri açıklayan ve öğretmen, öğrenci, velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir rehber niteliğindedir. Politika; içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Bu dokümanda ele alınan politika, standart, strateji ve eylemler; akademik programlarımızın hazırlanmasında ve öğrenim tasarımlarımızın geliştirilmesinde öğretmen, öğrenci ve velilerimize akademik yıl boyunca rehber olacaktır.

İlgili dokümana ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çocuk Koruma Politikası

Hisar Okulları, geliştirip uyguladığı Çocuk Koruma Politikası ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu ve Uluslararası Çocuk Koruma Konseyi standartları doğrultusunda öğrencilerinin güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası kapsamında yapılacak tüm faaliyetler T.C. Anayasası, Çocuk Koruma Kanunu, MEB Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yürütülür.

Okulumuzun tüm paydaşları için (öğrenciler, veliler, akademik/idari kadro çalışanları, okul ile iş birliği içerisinde çalışan tüm tedarikçi firma çalışanları ve okul etkinlikleri içerisinde yer alan tüm misafirler) geçerli olan Hisar Okulları Çocuk Koruma Politikası, sorumlu olduğumuz tüm çocukların zarar görmemesi için uyguladığımız prosedürleri ve protokolleri kapsamaktadır.

İlgili yönergeye ulaşmak için lütfen tıklayın.