Hisar Okullarında Sürdürülebilirlik

Küresel Okullar Programı

Güçlü akademik programımızla, Hisar Okulları olarak öğrencilerimizi dünya sorunlarını düşünen, çözüm bulmak için gerekli stratejileri yürütebilen ve gezegene anlamlı katkılar sunan birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” okulumuzun eğitim felsefesinin pusulasını oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında, 2021-2022 akademik yılı Eylül ayından itibaren, “Küresel Okul” ünvanımız ile İnovasyon Merkezi çatısı altında “Hisar’da Sürdürebilirlik” çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

Küresel Okullar Programı“, UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime (Education for Sustainable Development-ESD) İlişkin Küresel Eylem Programını destekleyen Sustainable Development Solutions Network (SDSN) girişimidir. Programın misyonu, her ilkokul, ortaokul  ve lise öğrencisinin, bu yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek ve sürdürülebilir ve belirli bir refah düzeyine sahip bir dünyayı şekillendirmek için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmaktır. Küresel Okullar, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimi (ESD) okullarda ve sınıflarda uygulamaya yönelik küresel stratejisinde iki temel yaklaşımı benimser: yerelleştirilmiş müfredat tasarlamak için üniversitelerle araştırma ortaklıkları ve okullara erişim. 80’den fazla ülkede, 1100’den fazla okulda sürdürülülen program, 950’den fazla savunucusu ile öğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir. 

Birleşmiş Milletler SDSN Direktörü Jeffrey D. Sachs Hedef geleceğin sürdürülebilir ekonomisini ve toplumunu inşa edebilmek için genç nüfusu güçlendirmek gerektiğini vurgulamaktadır.

Şu anki dünya nüfusunun %40’tan fazlası 10-24 yaşları arası çocuk ve gençlerden oluşmakta. Dünya sorunlarına çözümler üretmek istiyorsak, SKAları geleceğin yetişkinlerine şu anda öğretmek için tam zamanı.

Bu sebeple Hisar’da Sürdürülebilirlik çalışmalarının kilit noktalarını müfredat eşleştirmeleri ve öğrenci etkinlikleri oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), aşırı yoksulluğu sona erdirmek, herkes için insana yakışır iş elde etmek, adaleti, barışı ve refahı teşvik etmek ve doğal çevreyi korumak için 2015 yılında 193 dünya hükümetinin tamamı tarafından müzakere edilen ve kabul edilen 17 amaçtan oluşan bir dizidir. Bu amaçlar, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerin ortak bir dizi net amaç doğrultusunda birlikte çalışması için pratik bir araç olarak kullanılmak üzere 169 hedefe bölünmüştür. SKA’lar, hali hazırda binlerce eğitim kurumu tarafından benimsenmiş olan ve “Gündem 2030” olarak da bilinen, dünya çapında tanınan bir çerçevedir.

SKA’lar son derece zengin bir öğretim kaynağıdır ve öğrencileri sayısız gerçek dünya sorununa bağlamanın yollarını sunar. Ekonomi ve mühendislik, dil ve edebiyat, sosyal bilgiler, çevre bilimi, coğrafya ve daha fazlasını öğretirken müfredat genelinde bağlantılar sunarlar. Bu amaçların çoğu, ulusal eğitim gereksinimleriyle uyumlu hale getirilebilir.

Okulda Sürdürülebilirlik

Okul Vizyonu ve Sürdürülebilirlik

Hisar’da Sürdürülebilirlik çalışmaları tüm Hisar Ekosisteminin sürdürülebilirlik kavramı ile tanışması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKA) kavraması ile başlar. Okul vizyonu ile paralel olarak tüm Hisar bileşenlerinin sürdürülebilir bir ortamda eğitim ve öğretimi devam ettirecek imkanlara erişmesi sağlanır.

Öğretmen Eğitimleri

Ortaokul Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Nihan Şehsuvaroğlu ve Fen Bilimleri Öğretmeni Özge Aydemir Kaya’nın Ağustos ayında “Küresel Okullar Savunuculuğu (Global Schools Advocacy Program)” programına kabul almasını takiben, Hisar Okulları olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını eğitim felsefemizin pusulası olarak takip edeceğimizin taahhütünü vererek “Küresel Okullar” programına dahil olduk. Küresel Okullar Savunucuları olarak İnovasyon Merkezi’mizin öncülüğünde ve PÖMER’in desteğiyle akademik kadromuzdaki 283 öğretmenin dahil olduğu “Hisar’da Sürdürülebilirlik Eğitimleri” serisini gerçekleştirdik.

Dört oturum halinde ve “Ters-yüz Öğrenme” (Flipped Learning) yöntemiyle yürütülen bu eğitim serisinin ilk oturumunda öğretmenlerle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Küresel Okullar Programı, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konularında bilgilendirmeleri içeren videolar hazırlanarak paylaşıldı. İkinci oturumda videoları takiben K-12 seviyesinde öğretmenlerle toplumu etkileyen en büyük sorunların neler olduğu üzerinden geçildi. Her bölümün kendi hedef ve felsefelerini SKA’lar üzerinden dikkate alarak en önemli bulunan 3 SKA belirlenmesi istendi. Üçüncü oturumda kendi ünitelerinde daha önceden uyguladıkları SKAlara yönelik aktiviteleri üzerinden geçerek, bir önceki oturumda belirledikleri SKAlar ile ilgili olup olmadığını işaretleyip, bu SKAlar ile nasıl eşleştirebilirler, öneriler yazdılar. Son oturumda ise her bölüm kendi yıllık planlarındaki ünite ve kazanımları listeleyerek bunlarla uyumlu olabilecek SKAları belirleyip yıl içerisinde de bunlara değinmek üzere aktiviteler planladılar.

Öğrenme

Hisar’da UbD ünite planları, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim (ESD)” yaklaşımı ile zenginleşirken, K-12 seviyesindeki tüm öğrenciler ayrıca SKA’na yönelik disiplinlerarası projeler de yürütmektedirler. Bu projeler UNESCO tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim (ESD)” yaklaşımında vurgulanan yeterlilikleri öğrencilere deneyimletecek şekilde planlanır.

Bütünsel-Kurum Yaklaşımı

Hisar Okulları, kendisini sürdürülebilir kalkınma için bir öğrenme ve deneyim yeri olarak görür ve bu nedenle tüm süreçlerini sürdürülebilirlik ilkelerine yönlendirir. Bütünsel-kurum yaklaşımı, sürdürülebilirliği eğitim kurumunun tüm yönlerine dahil etmeyi amaçlar. Müfredatı, kampüs operasyonlarını, organizasyon kültürünü, öğrenci katılımını, liderliği ve yönetimi, topluluk ilişkilerini ve araştırmayı yeniden düşünmeyi içerir (UNESCO, 2014a). Bu sayede Hisar, öğrenenleri için bir rol model işlevi görmektedir.

Green Campus

Hisar Okulları Green Campus Komitesi ulusal ve uluslararası platformda sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile bu alanda öncü okul olmayı hedeflemektedir. K-12 Bütünlüğü içerisinde tüm öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen komite çevresel vatandaşlık için gerekli koordinasyonu sağlamakta ve oluşturulan çevre bilincinin öğrencilerimizin hayatlarının bir parçası olmasını hedeflemektedir. Green Campus çalışmaları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için lütfen tıklayın.