×

Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası

Bu belge okul ortamında istenmeyen davranışların en yaygın hali olan “zorbalık” ile ilgili tanım ve uygulamaları içeren süreçleri belirtmek için hazırlanmıştır.

Amaç:

Hisar Okulları, tüm öğrencileri için, öğrenme ve performansı olumsuz etkileyen koşullardan arınmış, güvenli fiziksel ve duygusal eğitim-öğrenim ortamları yaratmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda Hisar Okulu, zorbalıkların tolere edilmediği, tüm öğrencilerin zorbalığı bildirmeye, belgelemeye ve zorbalığa maruz kalan diğer öğrencilere yardım etmeye teşvik edildiği bir okul kültürü yaratmayı amaçlamaktadır.

Zorbalıkla başetme yöntemleri öğrencileri zorbalığın olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için güçlendirmeyi içermektedir. Buna ek olarak, zorbalık davranışında bulunan öğrencilerin kendi davranışlarının sorumluluğunu almaları teşvik edilmektedir.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Hisar Okulları’nda her bir çocuk için saygıya dayalı ve kapsayıcı bir ortam sağlanması konusunda sorumluluğu paylaşmalıdırlar.

Zorbalık karşıtı politikamızın ardındaki gerekçe aşağıdaki gibidir:

 • Her öğrenciye güvenli ve sevgi dolu bir ortamda öğrenmeden keyif alma hakkını tanımak
 • Okul değerlerini, okul topluluğunun tüm üyelerinin karşılıklı saygı ve dayanışma içinde olması yönünde korumak ve güçlendirmek
 • Her öğrencinin kendine güvenen, olumlu öz benlik ve sorumluluk duygusu olan bireyler olarak gelişmesini teşvik etmek

Politika Bildirimi:

Hisar Okulları’nın zorbalık içeren davranışlardan arınmış bir ortam sağlaması hedeflenmektedir. Okul topluluğunun tüm üyeleri - Mütevelli Heyeti, okul liderleri, öğretmenler, danışmanlar, personel, öğrenciler ve veliler - zorbalığın tanımı ve zorbalık içeren bir davranış söz konusu olduğunda nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Zorbalığın Tanımı:

Zorbalık, bir birey veya grup tarafından başka bir kişiye (veya başka bir gruba) yapılan istenmeyen olumsuz davranışlardır. Zorbalık davranışları fiziksel, sözel, psikolojik veya sosyal olabileceği gibi hem fiziksel dünyada hem dijital ortamda gerçekleşebilmektedir.

Zorbalık; zorbalığı başlatanlar (zorbalığı yapanlar), hedeflenenler (zorbalığa maruz kalanlar) ve bazen de zorbalığa tanık olanları içermektedir.

Okul topluluğumuz zorbalığın;

 • kasti
 • tekrarlanan
 • zarar veren ve
 • güç dengesizliği içeren tutum ve davranışları içerdiği konusunda hem fikirdir.

Zorbalık davranışının örnekleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Başka birine fiziksel olarak zarar verecek şekilde vurma, itme, tekme atma ve diğer eylemler.
 • Başka bir kişiyle ilgili olumsuz söylentiler yaymak veya haksız şekilde suçlamak.
 • Başka bir kişiyi tehdit etmek.
 • Telefon, elektronik posta, web sayfası, bloglar, vs. üzerinden bir kişiyle ilgili kötü niyetli mesajlar göndermek. (Aynı zamanda siber zorbalık olarak bilinir.)
 • Başka kişileri incitmeye yönelik, başkalarını tehdit etme, kızdırma veya dışlama amaçlı organize etmek.
 • Hedef alınan bir kişiyi tehdit etmek, alay etmek ya da dışlamaya yönelik olarak diğer kişileri organize etmek.

Politikanın Kapsamı:

Politika;

 • Okul saatleri (teneffüsler dahil)
 • Okul gezileri
 • Okul bazlı etkinlikler ve
 • Dijital ağ ve sosyal medyada geçirilen süre boyunca geçerlidir.

Eğitim stratejileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Zorbalığın kabul edilemeyeceği olumlu bir okul ortamını teşvik etmek
 • Olumlu öğrenci davranışını ve rol modellemeyi teşvik etmek
 • Zorbalık davranışının önlenmesine yönelik bütünsel bir okul yaklaşımı oluşturmak
 • Zorbalık karşıtı posterleri okulda genel kullanım alanlarına asmak
 • Okul web sayfasında “Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası”nı yayınlamak
 • Sosyal medyanın doğru kullanımı ve siber zorbalık konusunda öğrenciler ve veliler için eğitim ve seminerler düzenlemek
 • Olumlu öğrenci ilişkilerini destekleyen disiplinlerarası müfredat programları tasarlamak
 • Veli bilgilendirme toplantıları, kahve sohbetleri düzenlemek
 • Zorbalıkla ilgili öğretmen ve öğrenci eğitimleri planlamak
 • Okulun zorbalıkla mücadelesine yönelik politika ve uygulamalarının etkinliğini sürekli olarak değerlendirmek

Zorbalık Davranışlarının İncelenme Süreci:

Öğretmenler ve danışmanlar gerçekleşen olayları okul yönetimine rapor eder. Okul Yönetimi, tüm zorbalıkla ilintili raporları bu Politika ışığında inceler.

İncelemeler, zorbalığın hedefi olan öğrenciyle iletişim kurularak süratle yapılır. Biri İlkokul öğrencileri için diğeri Orta ve Lise öğrencileri için olmak üzere iki tür Zorbalık Bildirim Formu bulunmaktadır. İncelemenin bu aşamasından sonra, yazılı bir rapor hazırlanır.

İnceleme raporu, olayla ilgili olarak, zorbalık eylemlerinin doğrulanıp doğrulanmadığını teyit eden ve eylem de dahil olmak üzere müdahale önerilerini içeren temel bilgileri kapsar.

Zorbalığa dahil olan her öğrencinin velisi, inceleme sonuçlanmadan önce bilgilendirilir. Tüm zorbalık olayları ve buna yönelik davranış kalıpları düzenli olarak takip edilir.

Zorbalık davranışlarını incelemek üzere takip edilen adımlar aşağıdaki akış şemasında görülebilir:

Farkındalığı Artırma:

Hisar Okulları istenen öğrenci davranışlarını teşvik etmek için ev ve okul arasındaki etkili iletişimin öneminin bilincindedir.

Okul toplumunun zorbalıkla ilgili farkındalığı, bültenler, kahve sohbetleri ve diğer toplantılarda olumlu okul kültürü vurgulanarak arttırılmaktadır.

Okul topluluğunun diğer üyeleriyle olan etkileşimi, Mütevelli Heyetine sunulan raporlar ve okulun web sitesinde bulunan Politika yolu ile gerçekleşmektedir.

Değerlendirme:

Okulun zorbalığı önleme uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla her yıl “Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası” gözden geçirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre yeni bir eylem planı oluşturularak uygulanmaktadır. Zorbalıkla ilgili tüm olaylar takip edilmekte ve bilgiler düzenli olarak velilere bildirilmektedir.