×

Türkçe

İlkokul Türkçe programı temel olarak okuma-anlama, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve yazma öğrenme alanlarını kapsar. Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinler araç olarak kullanılır. Programdaki üniteler öğrencilerin öğrenme alanlarındaki becerilerini destekleyecek içerikte şiir, öyküleyici ve bilgilendirici metinler/kitapları içerir, bu içerik temaların özelliklerine göre seçilir; dinleme, konuşma, yazma ve okuma etkinliklerinde kullanılır. Öğrenciler, yazacakları türün özelliklerini, yazım kurallarını, dil bilgisini ve sözcük bilgisini ünitenin bağlamı içinde günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenirler. Farklı türlerde yazı yazmayı (hikâye yazma, şiir yazma, yönerge yazma, bilgilendirici metin yazma) her türün özelliğine uygun olacak pratikler yaparak deneyimlerler. Belirli bir türde yazmayı; planlama yapma, düzenleme, yazım kurallarını içselleştirme, hayal güçlerini kullanarak yaratıcı yazılar yazma gibi düzenlenmiş hedefli çalışmalarla öğrenirler.

İlkokul Türkçe programı, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

  • Türkçe’yi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanmalarını sağlamak,
  • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilerek okur-yazar alışkanlığı kazandırmak,
  • Söz varlığını geliştirerek sözlü ve yazılı anlatım becerilerini desteklemek,
  • Okuduğunu anlama, metinler aracılığıyla karşılaştırma ve analiz yaparak düşünme becerilerini geliştirmek,
  • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlamak,
  • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirmek,
  • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini ve sorgulamalarını sağlamak,
  • Türk ve dünya kültürüne ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark ederek evrensel bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak.