×

Program

9. Sınıf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftada 5 saattir. Bu ders temel edebiyat bilgi ve kavramlarına giriş niteliği taşır. Öğrencilerin ileriki sınıflarda Edebiyat derslerindeki başarısı, 9. Sınıf müfredatını özümsemeleriyle yakından ilişkilidir. Müfredat, tür ve metin bilgisinin yanında, anlama-yorumlama, eser-film analizi ve karşılaştırma teknikleri gibi edebiyatın temel bilgilerini içeren konulardan oluşmaktadır. Bu düzeyde Türkçe'nin temel kuralları pekiştirilerek öğrenciler; tiyatro, şiir, öykü ve roman türlerinden Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle tanışırlar. Dersin ölçme-değerlendirme süreci, bu eserler üzerine yazdırılan inceleme yazılarından, yapılan projelerden ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalarda her öğrenci, bireysel ilgi ve yeteneğine göre çalışabilmekte ve süreç sonunda ortaya koyduğu ürünlerle bunu somutlaştırmaktadır.

Derste okunan kitaplar: “Birikim” Ders Notları; Midas'ın Kulakları, Güngör Dilmen; Fahrenheit 451, Rad Bradbury; Türk ve dünya edebiyatından şiir ve öykü seçkileri

10. Sınıf

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftada 5 saattir. Bu ders, Türk edebiyatı tarihinin İslamiyet öncesi (sözlü ve yazılı edebiyat) ve İslamiyet etkisindeki (Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı) dönemlerini kapsar. Bu düzeyde tema, konu, ana düşünce, konunun sınırlandırılması, anlatım yöntem ve teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile paragraf ve metin analizleri yapılır. Bu bağlamda öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle tanışırlar. Dersin ölçme-değerlendirme süreci, bu eserler üzerine yazdırılan inceleme yazılarından, yapılan projelerden ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalarda her öğrenci, bireysel ilgi ve yeteneğine göre çalışabilmekte ve süreç sonunda ortaya koyduğu ürünlerle bunu somutlaştırmaktadır.

Derste okunan kitaplar: “Birikim” Ders Notları; Dede Korkut Kitabı; Dönüşüm, Franz Kafka; Simyacı, Paulo Coelho; Berci Kristin Çöp Masalları, Latife Tekin

11. Sınıf

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftada 5 saattir. Bu ders, “Doğu-Batı” kavramlarından yola çıkılarak Türk edebiyat dönemlerinden Tanzimat süreciyle başlayıp Milli Mücadele Dönemine kadar olan kısımları kapsar. Bununla birlikte Batı edebiyatı akımları da incelenen edebiyat dönemlerine paralel olarak eser/film analizleri yardımıyla incelenir. Bu düzeyde tema, konu, ana düşünce, anlatım yöntem ve teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile paragraf ve metin analizleri yapılır. Bu bağlamda öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle tanışırlar. Dersin ölçme-değerlendirme süreci, bu eserler üzerine yazdırılan inceleme yazılarından, yapılan projelerden ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalarda her öğrenci, bireysel ilgi ve yeteneğine göre çalışabilmekte ve süreç sonunda ortaya koyduğu ürünlerle bunu somutlaştırmaktadır.

Derste okunan kitaplar: “Birikim” Ders Notları; Paranın Cinleri, Murathan Mungan; Sessiz Ev, Orhan Pamuk

12. Sınıf

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftada 5 saattir. Bu ders, Türk edebiyatı dönemlerinden Milli edebiyat süreciyle başlayıp Cumhuriyet edebiyatı ile devam ederek günümüz Türk edebiyatı sürecini kapsamaktadır. Bu düzeyde tema, konu, ana düşünce, anlatım yöntem ve teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile paragraf ve metin analizleri yapılır. Bu bağlamda öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle tanışırlar. Dersin ölçme-değerlendirme süreci, bu eserler üzerine yazdırılan inceleme yazılarından, yapılan projelerden ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalarda her öğrenci, bireysel ilgi ve yeteneğine göre çalışabilmekte ve süreç sonunda ortaya koyduğu ürünlerle bunu somutlaştırmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER

Sinema ve Edebiyat - 11. Sınıf

Sinemanın gücü; farklı insanların, dünyaların ve deneyimlerin keşfedilmesi için algıların ve önyargıların yıkılarak kişilerin ulaşamadığı hayatlara ulaşabilmesinde yatmaktadır. Bu noktada sinemanın “yedinci sanat” olarak öne çıkması, kişinin sinemayı kendisini ifade edeceği sanat dalı olarak görmesiyle gerçekleşir. İnsanın kendisini ifadesi etmesi devreye girince sinema kendisinden önceki sanat dallarının hepsiyle az çok ilişki içindedir fakat içlerinde en güçlü bağını edebiyatla kurar. Bu iki özgün ve bağımsız sanat dalının tek ortak yönü malzemeyi yoğurmadaki geniş özgürlükleridir. Birisi kelimelerle kendini ifade ederken diğeri görüntülerle kendi gerçekliğini yakalar. Bu iki sanatı ortak bir şekilde ele almak bireyi algısal olarak geliştirirken kişiye hayata farklı yönden bakmayı da öğretecektir.

Sinema ve Edebiyat Dersiyle öğrencilerin;

  • Farkındalık düzeylerini geliştirmek,
  • Kendilerine özgü sanatsal bakış açısı kazanmaları,
  • Sinemanın ve edebiyatın dinamik yapısını göz önünde bulundurarak her geçen gün yenilenen/değişen alanlar olduğu için değişim algısını yakalamaları,
  • Gündelik ve mesleki hayatlarındaki ilişkilerinde başarılı olmaları,
  • Diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olarak zenginleşmeleri,
  • İki disiplinin ürünleri aracılığıyla milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,
  • Estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Derste izlenen filmler: Türk ve dünya sinemasından çeşitli filmler sinema dili bağlamında izlenmektedir.

Osmanlı Türkçesi - 11. Sınıf

“Osmanlı Türkçesi” dersi 10, 11 ve 12. Sınıflardan dile, tarihe, kültüre ve edebiyata ilgi duyan öğrencilere yöneliktir. Bir başlangıç, giriş niteliğindeki derste, öncelikle Osmanlı Türkçesi'nin, Türkiye Türkçesi'nin tarihsel seyri içindeki yeri üzerinde durulur; ardından “alfabe” ve özellikleri tanıtılarak harflerin “başta, ortada, sonda” aldıkları farklı biçimler; “ünlü, ünsüzlerin ve eklerin özellikleri, rakam ve noktalama işaretleri” gösterilerek çözümlenir. Yaklaşık iki ay süren bu giriş derslerinden sonra, ilk dönem boyunca 20. yüzyılın ilk çeyreğinden dergi-gazete örnekleri ve dönemin yazar/şairlerinden kolay metinler okunur. Bu metinler, dönemin gazetelerinden, mizah dergilerinden ve/ya dönemin şair ve yazarlarından seçilecek öykü, roman ve şiir parçalarından oluşur.

İkinci dönem boyunca metin okumanın sürdürüldüğü derste, söz konusu yazıyla yazılmış görece daha zor metinleri anlamaya yardımcı bazı önemli gramer biçimlerinden de bahsedilir. Yıl sonuna doğru Sait Faik, Orhan Veli, Sabahattin Ali, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aziz Nesin gibi 20. yüzyılın önde gelen modern edebiyatçılarının el yazılarından da parçalar okutulması hedeflenmektedir.

Dersi alacak ve hakkıyla çalışacak öğrencilerin, dilin kültür taşıyıcılığı da göz önünde bulundurulduğunda kültürle bir bağ kurmaları, yaşadıkları şehrin tarihî ve kültürel dokusunu fark etmeleri dersin hedeflerinden biridir. Bu kapsamda, öğrencilere İstanbul’daki sahafları tanıtmak, buralara geziler düzenlemek ve kitap/sahaf fuarlarına katılmak amaçlanmaktadır. Bunlarla beraber, derste öğrencilere yoğun bir biçimde sözlük de kullandırılacağından ders, öğrencilerin söz dağarcığına da ciddi katkı sağlayacaktır.

YKS Yurt İçi Hazırlık - 12. Sınıf

Yurt içi üniversite giriş sınavı konuları tekrarı ve çoktan seçmeli soru çözümleri, deneme sınavları uygulamaları.


* Seviyelere göre ders içerikleri, konuları, kitaplar, okul sonrası çalışmaları, kullanılan kaynaklar ve ders malzemeleri bilgilerini içeren mektuplar her eğitim-öğrenim yılı başında öğrenci ve velilerimizle paylaşılmaktadır.