Eğitim Felsefemiz

Hisar Okulları, akademik, sosyal ve kültürel programları ile, öğrencilerimize içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırarak, onları eleştirel düşünebilen, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüvenli; aynı zamanda sağlam bir bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Hisar Okullarında Yüksek Kaliteli Eğitim

  Hisar Okulları, öğrencilerinin dünya vatandaşı bireyler olarak gelişimlerini sürdürmeleri hedefiyle yüksek standartlarda öğretim ve öğrenme sisteminin tüm bileşenlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tasarlar ve yürütür.

   Derin Öğrenme ve Oluşturmacı Yaklaşım
   • Derin öğrenme ve oluşturmacı yaklaşım ile öğrencilerin, bir konunun karmaşık öğelerini anlama, yorumlama ve bağlantı kurma becerilerinin geliştirmeleri hedeflenir. Bu yaklaşım oluşturmacı felsefe ile bütünleştirilerek öğrencilerin toplumla, fikirlerle ve olaylarla aktif bir şekilde etkileşime girerek kendi dünya anlayışlarını inşa etmelerinin temelini oluşturmaları sağlanır.
   • Öğrencilerin öğrenme yolculuklarında aktif ve katılımcı bir rol üstlenmeleri teşvik edilir.
   • Öğrencilerin neleri bildiğinin, ne öğreneceğinin ve nasıl öğrenebileceğinin farkında olması sağlanır. Bu sayede öz farkındalığı desteklenerek yeni hedefler oluşturması için olanak sağlanır.
   • Öğrenenlerin var olan merak duygularını baz alarak soru sormaları, problem çözmeleri ve fikirlerini ifade etmeleri için öğrenme fırsatları sunulur. Bu öğrenme fırsatları yoluyla analiz, sentez, yorumlama, değerlendirme ve yansıtma becerilerini geliştirerek bilginin inşası sürecinde eleştirel düşünme becerileri desteklenir.
   Öğrenen Merkezli Eğitim-Öğrenim

   A.  Zenginleştirilmiş Müfredat

   • Hisar Okullarında, değişen ve dönüşen küresel ve bireysel ihtiyaçları gözeten esnek ve dinamik yapıda bir müfredat vardır.
   • Öğrencilerimizin bütüncül gelişimi esas alınır ve gelişimsel olarak onlara uygun öğrenme deneyimleri sunulur.
   • Öğrencilerin sosyo-duygusal öğrenme becerileri önceliklendirilir.
   • Öğrencilerin kendisinin ve başkalarının hak ve sorumluluklarını öğrendiği bir müfredat bulunur. Çocuk haklarının gözetildiği politika tüm uygulamalara yansıtılır. Bu sayede çocukların duygusal ve fiziksel olarak güvende hissetmeleri sağlanır.
   • Öğrencilerin öğrenmeye dair içsel motivasyona sahip olarak öğrenme sorumluluğunu üstlenmeleri teşvik edilir.
   • Öğrencilerin hazır bulunuşluğu, ilgi alanları, becerileri ve gelişimsel ihtiyaçlarına göre içerikler farklılaştırılır.
   • Öğrencilerin bireysel, küçük gruplarda ve daha geniş tabanlı etkileşimlerde bulunacakları öğrenme deneyimleri yaratılır.
   • Öğrencilerin yerel ve ulusal sorunları fark etmesine, sorumluluk almasına ve çözümlere yönelik katkı sağlamalarına olanak tanıyan içerikler hedeflenir.
   • Müfredat konularına kültürel çeşitlilik dahil edilmiştir,  öğrenenlerin kültürel çeşitliliğe saygılı olmasını teşvik eden bir yaklaşım benimsenir.

   B. Süreç Odaklı Değerlendirme ve Etkin Geri Bildirim  (Formative Assessment and Transformative/ Convergent  Feedback)

   • Hisar Okullarında süreç odaklı değerlendirme ve geri bildirim, öğrencilerin akademik başarı ve gelişimlerinde önemli bir unsurdur.
   • Öğrenme yolculuğunda yaşanan güçlükleri ve eksiklikleri tespit etmek ve gerekli destek  ve iyileştirme çalışmalarını planlamak ve  öğretim sürecini daha etkin hale getirmek amacıyla gerçekleştirilir.
   • Değerlendirme stratejileri, öğrencilerin bireysel gelişimini destekleyecek şekilde, öz değerlendirme ve etkin geri bildirimden öğrenme tutumlarını güçlendirmek üzere tasarlanır.
   • Hisar Okulları eğitimi süresince tüm öğrencilerin bütünsel gelişimi, veriye dayalı bir şekilde izlenir, hızlı ve yapıcı geri bildirim ile akademik çalışmalar sürdürülür.

   C. Öğrenen Öğretmen

   • Öğretmen,  profesyonel gelişim olanakları ve mesleki çalışmalar ile en iyi uygulamaları, eğitimde güncel teori ve yaklaşımları, ulusal ve uluslararası öğretim yöntemlerini, kurumsal ve özdeğerlendirme araçlarını kullanarak sürekli öğrenendir.
   • Profesyonel öğrenme çalışmalarında, katılımcılık, ihtiyaca uygunluk, öğretmen ve öğrencinin potansiyelini açığa çıkarma ilkesi esastır.
   • Hisar Okulları paydaşlarının yaşam boyu öğrenen olmasına önem verilir.
   • Profesyonel gelişimi desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası eğitimler ile öğrenmenin sürekliliği sağlanır.

    

   Özgür ve Esnek Öğrenme Ortamı
   • Hisar Okulları, öğrencilerinin akademik başarılarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, özgür ve esnek öğrenme ortamlarının önemini savunur.
   • Öğrenme ortamları, tüm öğrencilerin sosyo-duygusal, bilişsel ve fiziksel hazır bulunuşlukları ve gelişim ihtiyaçlarını gözeterek öğrenmeye dahil edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
   • Öğrencilerin fikirlerini ifade edebildikleri, aktif bir şekilde çalışabildikleri, akran öğrenmesinin ve iletişiminin desteklendiği oluşturulur.
   • Öğrencilerin, kişisel ilgi, iyi olma hali, yetenek ve hedeflerine uygun olarak, fiziksel mekanlar öğrenme ve fikir atölyeleri olarak tasarlanmıştır.
   • Öğretim programları ve ders yöntemleri, öğrencilerin özgür düşünme, kendilerini sözlü ve yazılı ifade etme yoluyla katılımcı öğrenme stratejilerini içerir.
   • Hisar Okullarında, öğrencilerin akademik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla zaman ve mekana bağımlı olmayan öğrenme deneyimi ve ortamı sunulur.  
   Araştırma Kültürü
   • Araştırma kültürü, akademik hedeflerin temel öğelerinden birisidir.
   • Araştırma kültürü, öğretim uygulamaları ve paydaşlarının bütününü kapsayacak şekilde akademik dürüstlük ilkeleri ile bütünleşmiştir.
   • Öğrenciler, kendilerinin ve başkalarının bilgi ve becerilerine saygı duyararak, öğrendiklerini doğru şekilde sunma konusunda dürüstlüğün önemini bilerek ve uygulayarak yetişirler.
   • Öğretim stratejileri, ders dışı etkinlik ve uygulamaları, okul bünyesindeki bağımsız araştırma merkezlerinin desteği ile bilim okur yazarlığının sağlanması ve geliştirilmesi ilkesi üzerine araştırma kültürü inşa edilir.
   Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü
   • Yaratıcılık ve inovasyon becerilerinin desteklendiği ortamlar tasarlanır.
   • Fikir ve üretim atölye ve etkinlikleri ile öğrenciler, öğrendiklerini uygulayabilecekleri, bireysel ve toplumsal ilerleme için çözüm önerilerini gerçek hayata geçirebilecekleri bir öğrenme ortamı bulurlar.
   • Bu bakış açısı ile çeşitli düşünme ve eylem biçimlerine alan açılır ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunur.
   Teknoloji Entegrasyonu ve Dijital Vatandaşlık
   • Eğitim teknolojileri, öğrencilerin kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlamak için, öğretim tasarım ilkelerine ve uluslararası teknoloji entegrasyon standartlarına uygun olarak, okulda yapılandırılmış araştırma ve strateji geliştirme birimlerinin desteği ile öğrenme süreçlerine entegre edilir.
   • Öğrenme erişilebilirdir. Zaman ve mekandan bağımsız olanaklar sunulur. Öğrencinin kendi hızında öğrenmesini destekler.
   • Öğrenmeyi özgürleştirmek, hem bireysel hem de işbirliğini mümkün kılmak için etkin yöntemler ile teknoloji, kapsamlı ve sorumlu bir şekilde müfredata entegre edilir.
   • Öğrencilerin dijital vatandaş olarak yetişmeleri için teknoloji okuryazarlığınının güçlenmesi hedeflenir. 
   • Öğrencilerin, tüm çalışmalarında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması hedeflenir,  merak ve öğrenme istekleri desteklenir.