Eğitim Felsefemiz

Eğitim felsefesi, okulun, “öğrenciler en iyi nasıl öğrenir ve öğretmenler en etkin nasıl öğretir” gibi en temel inanışları ile ilgili olmalıdır. Felsefemiz, eğitimin her alanında yönümüzü belirler. Hisar Okulları eğitim felsefesi, Dewey, Piaget, Sizer, Sokrat, ve Atatürk’ün mükemmel kuramlarından etkilenmiş ancak kendi başarı ve tecrübelerimizle şekillenmiştir.

Eğitim Felsefemiz;
 • Hisar Okulları, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinde, küresel toplum için rol modeli oluşturur. Atatürk ilkelerinde yer alan "Sosyal Reform ve Demokrasi", Hisar eğitiminde kritik bir önem taşır.
 • Özen göstermek ve teşvik etmek, etkin öğrenme ortamının merkezindedir.  Öğrencileri anlayarak, empati kurarak ve şefkatle, pozitif ilişkiler kurarak başarıyı hedefler.
 • Öğrencilerine, öğrenme potansiyellerine ve üretken birer vatandaş olacaklarına inanır ki bu inanç, onların entellektüel ve sosyal gelişimleri için kritik önemdedir.
 • Öğrenciler en iyi öğrenim yapısının oluşturulmasında aktif rol aldıklarında, öğrenebilirler. Eğitim programına aktif olarak katılan öğrenci - yazar, yapımcı, sunucu, ya da oyuncu - daha derin ve kalıcı olarak öğrenir.
 • Sosyal sorumluluk, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerinin, okulda, evde ve dünyada, sosyal değişim ve reformlarda, kendi rol ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını hedefler.
 • Kişinin, gerçek potansiyelini gerçekleştirmesi ve hep daha iyiye gitmesi, eğitimin olmazsa olmazıdır.

İçinde bulunduğumuz şartlar, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda;  Okulumuzun misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik verilmiştir.

Bu yaklaşım ile hazırlanan akademik programlarımızla amacımız öğrencilerimize içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak, bilgiyi yorumlamayı ve eleştirel düşünmeyi bilen, 21. yüzyıl yetenekleriyle yoğrulmuş, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüveni tam; aynı zamanda sağlam bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Hisar Okullarında Kullanılan Yaklaşım, Strateji ve Metodlar

Hisar Okulları olarak güçlü bir akademik programı her platformda sunabilmek en büyük hedefimiz. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde  değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Misyonumuz doğrultusunda hangi platformda olursa olsun eğitim programlarımız aşağıdaki yaklaşımlar doğrultusunda hazırlanır.

1. Tasarım Yoluyla Anlama UbD (Understanding by Design), öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktiftir. Bir konuyu anlamak, o konuya ilişkin bilgi ve becerileri daha gelişmiş, esnek biçimlerde ve ortamlarda kullanmaktır. Eğitim öğretim programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) yaklaşımı ile planlanır.  Tasarım Yoluyla Anlama, anlamanın altı yönü üzerine odaklanır:

 • Anlatabilme
 • Yorumlayabilme
 • Uygulayabilme & Uyarlayabilme
 • Bakış Açısı Geliştirebilme
 • Empati Kurabilme
 • Özdeğerlendirme

2.Öğretmenin rolü, bilgi kaynağı olmak değil öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmektir. Öğretmenler hayat boyu öğrenenlerdir. Öğrenen olmaya devam ederek öğrencilerine de rol modeli olurlar. International Society for Technology in Education (ISTE) tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları öğretmenlerin farklı rolleri ve standartlarını aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Hisar Okulları öğretmenleri bu standartlar doğrultusunda tüm çalışmalarını yürütür.

 • Öğrenen / Learner 
 • Lider / Leader
 • Dijital Vatandaş / Citizen 
 • İşbirlikçi / Collaborator 
 • Tasarımcı / Designer 
 • Kolaylaştırıcı / Facilitator 
 • Analist / Analyst 

3. Süreç Odaklı Değerlendirme, ölçme değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve teknikler kullanılır. Ölçme değerlendirmenin en önemli amacı öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyini belirlemek, öğrencinin öğrenmesine yönelik farklı kaynaklardan bilgi toplayarak gelişimini izlemek ve dönüt vermektir. Süreç odaklı değerlendirme öğrenci merkezli öğrenmenin en önemli parçasıdır. Öğrenciler süreçte öğrenmelerine/kazanımlara yönelik geri bildirim alırlar, kendi öğrenmelerini takip ederler ve eksiklerini tamamlama fırsatını bulurlar. Öğrenmenin değerlendirilmesi ise sonuç odaklı değerlendirmedir.

4. Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Yaklaşım, disiplinlerarası projeler ve çalışmalar öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu projeler ile öğrencilerimiz akademik kazanımlara ulaşırken yaratıcı ve ilham verici düşünme ve problem çözme becerilerini  geliştirirler. Problemlere çözüm  ve tasarım odaklı bir bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenirler. 

5. Sosyo - Duygusal Öğrenme (SEL - SDÖ),  bireylerin duygularını yönetme, hedefler belirleme, ilişkiler kurma ve okulda ve hayatta başarıyı destekleyen sorumlu kararlar verme konusunda farkındalık ve beceriler geliştirdiği bir süreçtir. Sosyal Duygusal Beceriler; öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar vermeye yönelik alanları kapsar. Bu beceriler erken yıllardan itibaren tüm yaş gruplarına öğretilebilecek becerilerdir. Tasarım Yoluyla Anlama (UbD) ders planlarına sosyo duygusal öğrenme becerilerinin entegre edilmesi ve ölçme değerlendirme sürecine alınması beklenir. 

6. Olumlu Disiplin Yaklaşımı,  amacı, öğrencilere iletişim, özerklik, sorumluluk duygusu öz-disiplin ve çatışma çözme becerileri kazandırmaktır. Disiplin, öğrencilerin kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmaları yanında seçimlerinin zorlukların ve çatışmaların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini görmelerini sağlar. İyi veya kötü çocuk yoktur; çeşitli ihtiyaçlara sahip çeşitli bireyler vardır. Öğrencilerin, davranışlarının dışarıdan kontrol edilmesini beklemek yerine kendi öz disiplinlerini geliştirmeleri beklenir. Disiplin politikamızın dayandığı prensipler; öğrencilerin, davranışlarının dışarıdan kontrol edilmesini beklemek yerine kendi öz disiplinlerini geliştirmelerini destekler, problem çözme sürecinde öğrencileri aktif rol almaya teşvik eder, ve sosyal çatışmalar aktif öğrenme için önemli fırsatlar olarak görülür. 

7. Farklılaştırılmış Öğretim, Öğrenme süreçlerinin ve ortamlarının öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanması önemlidir. Aynı yaş grubundaki öğrenciler farklı gelişim ve öğrenme özelliklerine sahip olabilirler ve farklı gereksinimleri olabilir. Tek tip şekilde tasarlanmış öğrenme süreçleri öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. Öğrenmeyi  desteklemek için öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stillerine göre öğretimin içerik, süreç ve ürün boyutlarının farklılaştırıldığı öğretim tasarımları yapılır. 

8. Esnek Öğrenme Ortamları, ortamın kendisi de bir öğretmendir. Esnek öğrenme ortamları öğrenmenin kişiselleşmesi açısından önemlidir. Öğrencilerin daha rahat hareket edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını değiştirebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri, kısacası öğrenme sürecine daha fazla dahil olabilecekleri öğrenme alanlarını ifade eder.

9. Eğitimde Dijital Dönüşüm, okulun misyonunu destekleyecek şekilde “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlamak” misyonu ve okulun vizyonunu destekleyecek şekilde “Hedefimiz, bilişim stratejilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde belirlenmesi,  değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılmasıdır.” vizyonu ile dijital dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.