İlkokul Müfredatı

Hisar İlkokulu olarak, çevreye duyarlı, düşünen ve sorgulayan, evrensel değerleri benimseyen, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini anlayan, akademik açıdan güçlü bir donanıma sahip ve İngilizceyi ana dili gibi konuşabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

İlkokul programı zenginleştirilmiş içerikle MEB’in müfredatına bağlı olarak yürütülür. Müfredat konuları; öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk ve öğrenme profillerine bağlı olarak farklılaştırılmış ve öğrencilerin kalıcı anlamalarını destekleyecek çalışmalarla zenginleştirilir.

Programda öğrencilerin bilgi, beceri ve değerleri alternatif yöntem ve teknikler kullanılarak geliştirilir. Farklı teknikler öğrencilerin etkin olmalarını sağlarken öğrenecekleriyle anlamlı bağlantılar kurmalarını sağlayacak niteliktedir ve öğrenme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Öğrenciler öğrenme sürecine aktif katılırlar ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları için teşvik edilirler.

Türkçe

İlkokul Türkçe programı temel olarak okuma-anlama, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve yazma öğrenme alanlarını kapsar. Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinler araç olarak kullanılır. Programdaki üniteler öğrencilerin öğrenme alanlarındaki becerilerini destekleyecek içerikte şiir, öyküleyici ve bilgilendirici metinler/kitapları içerir, bu içerik temaların özelliklerine göre seçilir; dinleme, konuşma, yazma ve okuma etkinliklerinde kullanılır. Öğrenciler, yazacakları türün özelliklerini, yazım kurallarını, dil bilgisini ve sözcük bilgisini ünitenin bağlamı içinde günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenirler. Farklı türlerde yazı yazmayı (hikâye yazma, şiir yazma, yönerge yazma, bilgilendirici metin yazma) her türün özelliğine uygun olacak pratikler yaparak deneyimlerler. Belirli bir türde yazmayı; planlama yapma, düzenleme, yazım kurallarını içselleştirme, hayal güçlerini kullanarak yaratıcı yazılar yazma gibi düzenlenmiş hedefli çalışmalarla öğrenirler.

İlkokul Türkçe programı, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

 • Türkçe’yi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanmalarını sağlamak,
 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilerek okur-yazar alışkanlığı kazandırmak,
 • Söz varlığını geliştirerek sözlü ve yazılı anlatım becerilerini desteklemek,
 • Okuduğunu anlama, metinler aracılığıyla karşılaştırma ve analiz yaparak düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlamak,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirmek,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini ve sorgulamalarını sağlamak,
 • Türk ve dünya kültürüne ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark ederek evrensel bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak.
Matematik
Matematik dersi İlkokulda sayılar-işlemler, geometri, ölçme ve veri olmak üzere dört öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları işlenirken öğrencilerin farklılıklarına (hazır bulunuş, öğrenme profili, ilgi) ve öğrenme ilkelerine (hedefe uygunluk, somuttan-soyuta, bilinenden-bilinmeyene, yakından-uzağa, basitten karmaşığa) uygun öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrenme ortamında hem bireysel, hem küçük grup hem de büyük grup çalışmaları dengeli bir biçimde yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların paylaşımı için ortam düzenlenmekte ve öğrenciler neyi, niçin, nasıl öğrendiklerini birbiriyle paylaşmaktadırlar. Öğrenme ortamında yapılan etkinlikler, öğrencilerimizin bilişsel, işitsel ve sosyal yönden gelişimini sağlamaktadır. 

İlkokul Matematik programı, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

 • Matematiksel kavramları tanımak ve matematik dilini etkin kullanmak,
 • İşlem becerisini geliştirmek,
 • Akıl yürütme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
 • Matematiksel modelleme yapmak ve yapılan modellemelere uygun çıkarımlarda bulunmak,
 • Matematiğin günlük hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirmek,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek kalıcı öğrenmeyi sağlamak.
Hayat Bilgisi
Hayat Bilgisi dersinde, “Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğal Hayat” üniteleri Hisar kazanımları ile zenginleştirilerek dikey ilişkilendirmeler yapılır. 1. ve 2. Sınıflarda haftada dört saat, 3. Sınıflarda haftada üç saat işlenmektedir. Hayat Bilgisi öğrenim programı, öğrencilerin farklılıklarına ve öğrenme ilkelerine uygun şekilde düzenlenmektedir. Öğrenme ortamı, etkin öğrenme unsurlarını içerecek şekilde düzenlenerek kalıcı anlamalar sağlanmaktadır. 

Hayat Bilgisi dersleri, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

 • Öz yönetim becerileri kazanmak,
 • Sorun çözme becerilerini geliştirmek,
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam bilinci kazanmak
 • Sosyal katılım becerisi kazanmak,
 • Farklılıklarla ortak yaşam kültürü oluşturmak,
 • Ekolojik farkındalığı olan bireyler olarak yetişmek.
Planla Yap Hatırla (PDR)

PDR (Planla-Yap-Hatırla) dersleri 1-2-3. sınıflarda uygulanır. Planla-Yap-Hatırla süreci, High/Scope Öğrenim Modeli’nin merkez noktasıdır; etkin öğrenmenin tüm unsurlarını içinde barındıran bir derstir (materyal, kullanma, seçim, çocukların dil kullanımı, yetişkin desteği). Bu derste öğrenciler, günlük plân yaparlarken, onları uygularken ve daha sonra neler yaptıklarını hatırlarken, niyetlerini dile dökmeyi ve eylemleri hakkında düşünmeyi öğrenirler. Ayrıca düşünme, kararlar alma ve sorun çözmede etkin rol alırlar. Çocuklar bu derste başlangıçtaki plânlarını somut eylemlere dönüştürürler, yeni fikirler keşfederler, seçimler yaparlar. Plânlama süreci, çocukların bir amaç oluşturmalarını ve etkin öğrenme deneyimlerine yol açacak eylem kazanımlarını kapsarken, hatırlama süreci çocukların bu eylemlerden anlam çıkarmalarına yardımcı olur.

PRD programının amacı, öğrencilerin;

 • Planlama becerilerini geliştirmek,
 • Plânladıkları fikirleri eylemlere dönüştürmeleri için beceri kazandırmak,
 • Bir amaç için çalışırlarken karşılaştıkları sorunları çözme becerilerini geliştirmek,
 • High/Scope temel deneyimleriyle uğraştıkça bilgileri yapılandırmalarını sağlamak,
 • Eylem ve deneyimler üzerinde düşündürerek ·geçmiş olayları yeniden değerlendirme kapasitelerini geliştirmektir.
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı, öğrencilere kavramsal bilginin öğretmenin yanında insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili temel değerleri kazandırmayı hedeflemektedir. Program 4. Sınıflarda İnsan Olmak, Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, Adalet ve Eşitlik, Uzlaşı, Kurallar, Birlikte Yaşama başlıklarında tematik bir anlayışla işlenmektedir. Programda adalet, eşitlik, azimli olma, arkadaşlık, dostluk, paylaşma, sevgi, duyarlılık, güven, sabır, sorumluluk, saygı, özgürlük gibi evrensel değerlere yer verilmiştir. İnsan Hakları Eğitimi programı, öğrencilerin demokratik katılımda bulunmalarını sağlayacak deneyimlerden oluşarak insan hakları kültürünün oluşmasını sağlayacak temel becerileri içerir. Okulun demokratik yapısını çocuk katılımıyla paralel oluşturmak önemlidir. Hisar Okul Kültürünün en temel ilkesi çocuk hakları ve çocuk katılımıdır. Okul uygulamaları, insan hakları dersinin içeriğini destekler niteliktedir.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin amacı;

 • İnsani değerleri benimseyen, insan hakları ve temel özgürlükleri bilen ve saygı duyan,
 • Kendine, diğer kişilere ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren ve saygı geliştiren,
 • Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenen,
 • İnsan hakları ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi için adaleti ve eşitliği gözeten, iş birliğine ve bilgiye dayalı demokratik karar alma süreçlerine katılan,
 • Sorumluluk alarak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olan,
 • Adil ve eşit davranan ve bunları gözeten, ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı arayan, sorunları uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen,
 • Aktif yurttaşlığı benimseyen ve buna uygun davranan, birlikte yaşama kültürünü benimseyen ve buna katkı sağlayan,
 • Irk, inanç, renk, cinsiyet veya etnik köken açısından ayrım yapmayan, farklılıklarımızla var olmanın önemini kavrayan,
 • Farklı görüşleri dinleyen, kendi görüşlerini ifade etmek için argüman oluşturan, önyargıları fark edebilen bireyler yetiştirmektir.
Sosyal Bilgiler

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı, Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar-Yerler ve Çevreler, Bilim-Teknoloji ve Toplum, Üretim-Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar ünitelerinden oluşmaktadır. Üniteler, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdadır. Bu derste, adalet, bağımsızlık, barış, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik gibi değerlerin evrensel ilkelerle işlenmesine önem verilir.

Sosyal Bilgiler Dersinin amacı,

 • 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş,
 • Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş,
 • Cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavramış,
 • Temel demokratik değerlerle donanmış,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • Eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren,
 • Sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen,
 • Yaşadığı dünyaya duyarlı ekolojik bireyler yetiştirmektir.
İngilizce

İlkokul İngilizce programı, bütüncül yaklaşımla iş birliğine dayalı öğrenmeyi ve zenginleştirilmiş dil kullanımı deneyimini destekleyen iletişimsel, tema tabanlı bir müfredat sunmaktadır.

Amaç, bütüncül aktivitelerle dinleme, konuşma, okuma ve yazma ‘becerilerini’ bütünleştirmektir. High Scope öğrenme yaklaşımları 1., 2. ve 3. sınıflardaki müfredata entegre edilmiştir. Program, disiplinler arası etkinlikleri ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri içerir. Program, çeşitli sosyal ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için İngilizce’yi kullanmaya teşvik etmektedir. Öğrenciler, küresel bir vatandaş olarak tam katılım göstermeleri gereken becerileri ve bakış açılarını geliştirirken, İngilizce olarak artan güven ile iletişim kuracak ve etkileşime girerler; aynı zamanda başka bir dil ve kültür öğrenmenin değerini anlayarak, süreç içinde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.

İlkokuldaki öğrenciler, İngilizce öğretmenleriyle günde 80 dakika buluşurlar. Sınıf etkinlikleri arasında küçük grup etkinlikleri, büyük grup etkinlikleri ve atölyeler bulunmaktadır. Okuma programı, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini (anlama, yargılama, fikirlerini tanımlama vb.) geliştirmek için farklı metin türleri (kurgu ve kurgusal olmayan), kullanılarak okuma stratejilerini (bağlamdan anlam çıkarma ve çizelgeleri bir metinle ilişkilendirme vb.) destekler. Ayrıca, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletme, okuduğunu anlama becerilerini geliştirme (olayları ve karakterleri tahmin etme, atıfta bulunma, alıntı yapma) ve içerik bilgilerini artırma fırsatları da sunar. Yazma programı öğrencilere anlatıları, mektupları, kartpostalları, öyküleri, şiirleri ve diğer yaratıcı metinleri oluşturma becerilerini geliştirme fırsatı verir. Ayrıca, öğrencileri dil hataları üzerinde düşünmeye ve doğrusuna odaklanmaya teşvik eder. Öğrenciler bir taslak hazırlar, doğru, iyi sunulmuş, son kopyayı oluşturmak için bu taslağı geliştirirler.

Konuşma programı, öğrencilerin bireysel ses, stres, ritim ve tonlamaya odaklanarak telaffuzlarını sistematik olarak geliştirir ve akranlarıyla iletişimi teşvik eder. Ayrıca öğrencilere bilgi toplama, sonuçları yorumlama, problem çözme ve sunum yapma konularında yardımcı olur. Öğrenciler sosyal becerilerini geliştirir ve farklı insanlara açık ve akıcı konuşabilme konusunda güven oluşturur. Dinleme programı, çocukların vurgu ve ses tonu kullanımlarını anlamalarına yardımcı olan ve ilgili cevaplar verebilmek için öğrencileri belirli ayrıntıları ve ana fikirleri dinlemeye hazırlayan farklı İngilizce modelleri sunmaktadır. Öğrenciler, akademik yıl boyunca süreç ve sonuç odaklı değerlendirmeler yoluyla sürekli olarak değerlendirilir.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi 3. ve 4. sınıflarda ortak konu alanı kapsamında belirlenen ünitelerden oluşmaktadır. 3. Sınıflarda “Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler, Canlılar Dünyasına Yolculuk”, 4. Sınıflarda “Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri, Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri, Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri” üniteleri işlenmektedir. Üniteler işlenirken öğrenme ortamı öğrencilerin farklılıklarına uygun düzenlenerek öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımları sağlanmaktadır. Olay ve olguları, neden ve sonuç ilişkisini kullanarak araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan öğrenciler; kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri ve kendi ürünlerini ortaya çıkarabilmeleri için desteklenmektedir.

Fen Bilimleri dersi 3. ve 4. sınıflarda üç saat okutulmaktadır. 4. sınıflarda dersler laboratuvar ortamında branş öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 3. sınıflarda dersler sınıf ve branş öğretmenleri ile ortaklaşa planlanmaktadır. Haftada iki ders sınıf öğretmeni ve bir ders de laboratuvarda sınıf ve branş öğretmeni ile birlikte yürütülmektedir.

Fen Bilimleri derslerini işlenirken amaç;

 • Yakın çevrede ve doğada olan değişimleri gözlemlemek ve bu durumları bilimsel süreçleri kullanarak açıklamak
 • Bilimsel bilgiyi tanımak ve amaca uygun kullanmak
 • Bilim, teknoloji, toplum ve çevre konuları arasındaki ilişkiyi kavramak
 • Problem çözme, bilimsel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmek
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini kavramak
 • Temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak kullanmaktır.
Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri ile problem çözme ve programlama dersi ilkokulda Bilişim Teknolojileri Bölümü tarafından k12 bütünlüğü sağlanacak şekilde yürütülmektedir. Bilişim teknolojileri dersi “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş Birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” ünitelerinden oluşmaktadır. İlkokul düzeyinde tüm seviyelerle disiplinler arası çalışmalara yer verilerek öğrencilerin diğer derslerde edindikleri deneyimleri bilişim teknolojilerini kullanarak anlamlandırmaları sağlanmaktadır.

Problem çözme ve programlama dersi öğrencilerin analitik düşünme ve kodlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düşünme, tasarlama, uygulama ve yaratma süreçlerini kapsayan dersimiz bilgisayarsız ve bilgisayarlı ortamlarda yapılmaktadır.

İlkokul Bilişim Teknolojileri Dersleri

Okulumuzda 2. sınıftan itibaren haftalık Bilişim Teknolojileri derslerine yer verilmektedir.

Eğitim dönemi içerisinde müfredatımızın içerdiği “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” konuları; dönem içerisinde yeni teknolojik gelişmeler ve öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenmektedir.

Tüm seviyelerde yıl boyunca disiplinler arası çalışmalara yer verilmekte, öğrencilerimizin diğer derslerde edindikleri bilgileri teknoloji kullanarak anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

İlkokul Problem Çözme ve Programlama Dersleri

Problem Çözme ve Programlama dersi öğrencilerimizin bilgi işlemsel ve analitik düşünme ve kodlama becerilerini geliştirmek üzere 2. ve 3. sınıf seviyelerinde sunulmaktadır

Öğrencilerimizin düşünme, uygulama ve üretme becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş olan bu ders müfredatımızın problemleri analiz edip uygun çözüm yolları geliştirme, algoritma kavramını tanıma, analitik düşünme becerilerini geliştirme ve ardından bilgisayarlı ve bilgisayarsız (“unplugged”) programlama konularını kapsamaktadır.

İlkokul Atölyeleri

Öğrencilerimizi Bilişim Teknolojileri alanının farklı temalarıyla buluşturmayı hedefleyen ilkokul atölyeleri, 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde gerçekleştirilmektedir. Atölyeler bilgisayar öğretmenlerimiz danışmanlığında ve lise öğrencilerimizin asistanlığında gerçekleşmektedir.

İlkokul’da “Programming for Kids”

Bu kulübümüzde Bilişim Teknolojilerinin temel kazanımlarından biri olan “Programlama” alanına ilgi duyan öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır. Bu kulüp 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik olup, öğrencilerimizi programlama konusunda geliştirmeyi hedeflemektedir. Kulüp süresince öğrencilerimiz proje geliştirme sürecinin her adımını tecrübe ederler.

Bilişim Stratejileri Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak… Devamını okuyun.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi derslerinde oyun ve fiziki etkinlikler dersi programı uygulanmaktadır. Öğrenim programı MEB müfredatı kapsamında “Hareket Yetkinliği, Aktif ve Sağlıklı Hayat” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Müfredat öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri ve farklılıkları gözetilerek hazırlanmaktadır. MEB müfredatı programa dahil edilen farklı ve özgün spor branşlarıyla zenginleştirilmektedir. Beden eğitimi programını uygularken hedefimiz öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendilerine uygun olan sporu tanıyıp hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmalarını sağlamaktır.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersinin programı, “Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlara ait içerik öğrencilerin bireysel gelişimlerine, ilgilerine ve farklılıklarına göre zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerini sağlayacak öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrencilerin yaratıcılığı her alanda desteklenmekte ve özgün ürünler oluşturmaları için ortamlar yapılandırılmaktadır. Öğrencilerin bireysel ilgi ve performanslarını desteklemek amacıyla her öğrenim yılında ve her sınıf düzeyinde okulumuzun Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi’nde Hisar Serisi Karma Sergileri düzenlenmektedir.

Müzik

Okulumuzda 1., 2. ve 3. sınıflarda haftada iki saat işlenen müzik dersinde MEB müfredatı kapsamında yer alan temel deneyimler öğrencilere kazandırılmaktadır. 4. sınıftan itibaren öğrenciler piyano, keman, klasik gitar, flüt, trompet, saksafon, klarnet, vokal ve perküsyon branşlarından bir tanesini seçerek seçtikleri alanlarda uzmanlaşmaları için desteklenmektedirler. Öğrenciler dördüncü sınıfta seçtikleri branşta gelişmekte ve beşinci sınıftan itibaren faaliyet gösteren orkestra kulüplerinde yer almaya başlamaktadırlar. Okulumuzda branşlaşma sistemimizin amacı; öğrencilerin iyi seviyede enstrüman çalmalarını ve öğrencilik yıllarında okul orkestrasında görev almalarını sağlamaktır.