İlkokul Programı

Eğitim Sistemimiz ve High/Scope Eğitim Modeli 

Hisar’da, bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenim ortamı oluşturmaktayız. Okulumuz, dünyaca benimsenen Oluşturmacı Eğitim Anlayışına uygun eğitim ve öğrenme modelleriyle, öğrencilerin doğasıyla uyumlu, gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişim, yorumlama, yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemi ile öne çıkmaktadır.

Öğrencilerimize, geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için, 1.-3. Sınıflarında High/Scope gelişimsel modelini sunmaktayız. Bu model içerisinde, High/Scope öğretmeni küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olurlar. Okulumuzun ders programı, MEB müfredatını kapsar ve okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirir.

Eğitim programımızda öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için müfredatın ötesine geçerek ve farklı öğrenme yöntemlerini göz önüne alınarak çeşitli çağdaş modeller uygulamaktayız. Bu anlamda “Planla-Yap-Değerlendir (PDR)” ve “Hareket Eğitimi” sadece okulumuzun ders programında görülebilecek derslerdir.

Özgün Değer Yargıları 

Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve giderek tamamen kendi öz hükümlerine ve kanılarına dayanan kişiler olmalarını istiyoruz. Buna göre öğrencilerimizi kendilerine yol gösterecek bir değerler sistemini oluşturmaya özendirmekteyiz.

Olumlu Disiplin Anlayışı

Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme” ve “beden dili”nin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan öz denetim geliştirmesini desteklemektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmaktayız. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencinin doğru davranış göstermesi, yani bu davranışı içselleştirmesidir.

İlkokul Müfredatı için Tıklayınız

Ölçme ve Değerlendirme

Okulun müfredatı, ölçme değerlendirmeyi öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar. Müfredatta, her alan için değerlendirme amaçları belirlenmiş, öğretmenlerin yararlanabileceği çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri ve araçları belirtilmiştir. Okulun değerlendirme felsefesi sadece müfredat konularını değil, aynı zamanda öğrencilerin bilişsel, yaratıcı, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerini de dikkate alır. Hisar ilkokulunda ölçme ve değerlendirme öğrenmeye/kazanımlara yönelik değerlendirme (süreç odaklı) ve öğrenmenin değerlendirilmesi (sonuç odaklı) kavramlarını kapsamaktadır. Okul veliler ile yakın ve düzenli iletişim kurarak öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi verir ve öğrencilerin davranışları, çalışmaları ve öğrenme tarzları hakkında paylaşımda bulunur. Yıl içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen veriler gelişim raporları aracılığıyla velilerle paylaşılır.

Okul İdaresi ile Görüşmeler

Okulumuz, velilerimizle olan iletişime çok önem vermektedir. Okul personeli ve yöneticileri velilerimizin sorularına, sorunlarına ve önerilerine açık olmayı amaçlar. Velilerimiz tarafından ileri sürülecek bir fikir ya da öneri dikkat ve özenle, kurumsal prensip ve ilkeler ön planda tutularak ele alınır ve velilerimize geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle öğretmenlerimiz sorumludur; öncelikli görüşme randevu alınarak öğretmenlerimiz ile yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili Müdür Yardımcısına ve /veya Okul Müdürüne başvurulmalıdır. Okulun genel hizmetleriyle ilgili (servis, yemek, vb.) düşünce ve önerilerin öğrenci aracılığıyla yapılmaması beklenir. Bu iletişimin, yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirilmesi belge niteliği taşıması açısından önemlidir.